Athanasius Schneider, „Propter sanctam ecclesiam suam”. Die Kirche als Geschöpf, Frau und Bau im Bussunterricht des „Pastor” Hermae, Studia Ephemeridis „Augustinianum" 67, Roma 1999, Institutum Patristicum Augustinianum, pp. 590

Franciszek Szulc

Katowice , Poland

Abstract

review

Keywords:

review, Athanasius Schneider, Franciszek Szulc

nie dotyczy

Published
2000-12-31


Szulc, F. (2000). Athanasius Schneider, „Propter sanctam ecclesiam suam”. Die Kirche als Geschöpf, Frau und Bau im Bussunterricht des „Pastor” Hermae, Studia Ephemeridis „Augustinianum" 67, Roma 1999, Institutum Patristicum Augustinianum, pp. 590. Vox Patrum, 38, 636–639. https://doi.org/10.31743/vp.7310

Franciszek Szulc 
KatowiceLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.