Contribution of the Chairs of patrology KUL in promoting the teachings of the Church Fathers

Franciszek Drączkowski

Lublin , Poland

Piotr Szczur

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska , Poland

Abstract

Dieser Artikel bildet einen Versuch der Umstrukturierung von Lehrstiihle der Patrologie an der Katholischen Universitat Lublin ab. Neben dem geschichtliche Vorgang stellte man die verschiedenen Untersuchungsrichtungen vor, die in der Anlehnung an das Erbe von Kirchenvatern, genauso vom Westen wie auch vom Osten, durchfiihrt wurde. AuBerdem wird die gesamte Arbeit des patristischenseminars, das am Lehrstuhl der Patrologie veranstaltet ist, aus den verschiedenen Ansichten, genauso die wissenschaftliche, als auch die organisatorische, ausgearbeitet.

Keywords:

patristics, Catholic University of Lublin, Fathers of the Church, patrology, Faculty of Theology KUL

w opracowywaniu

Published
1999-12-15


Drączkowski, F., & Szczur, P. (1999). Contribution of the Chairs of patrology KUL in promoting the teachings of the Church Fathers. Vox Patrum, 36, 39–51. https://doi.org/10.31743/vp.7804

Franciszek Drączkowski 
Lublin
Piotr Szczur 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0003-3011-3404License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.