Dokumenty prvých dvoch Ekumenických snemov. Z gréčtiny přeložil, úvody a vysvětlivky napisał Marcel Gajdoš, Bibliotheca Antiqua Christiana (Křesťanská antická bibliotéka). Edičný rad Fontes zv[äzok] Prešov 1999, Náboženské vydavatel'stvo PETRA, ss. 46

Leander Tadeusz Pietras

Vranov nad Topl'ou , Slovakia

Abstract

review

Keywords:

review, Marcel Gajdoš, Tadeusz Pietras

nie dotyczy

Published
2002-03-15


Pietras, L. T. (2002). Dokumenty prvých dvoch Ekumenických snemov. Z gréčtiny přeložil, úvody a vysvětlivky napisał Marcel Gajdoš, Bibliotheca Antiqua Christiana (Křesťanská antická bibliotéka). Edičný rad Fontes zv[äzok] Prešov 1999, Náboženské vydavatel’stvo PETRA, ss. 46. Vox Patrum, 40, 555–558. https://doi.org/10.31743/vp.8013

Leander Tadeusz Pietras 
Vranov nad Topl'ouLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.