The Concept of Art in the Writings of Saint Augustine

Augustyn EckmannAbstract

In preparation

Keywords:

Augustine, Art, concept, Augustine of Hippo

Augustinus, Confessiones, NBA 1, tłum. Z. Kubiak: Św. Augustyn, Wyznania 1987, Warszawa 1987
Augustinus, De civitate Dei, NBA 5/2
Augustinus, De diversis quaestionibus, NBA 6/2
Augustinus, De dirinatione daemonum, NBA 6/2
Augustinus, De doctrina Christiana, NBA 8
Augustinus, De Genesi ad Litteram contra manichaeos, NBA 9/2
Augustinus, De Genesi contra manichaeos, NBA 9/1
Augustinus, De libero arbitrio, NBA 3/2, tłum. A. Trombala: O wolnej woli, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, III, Warszawa 1953
Augustinus, De musica, NBA 3/2, tłum D. Turkowska: O muzyce, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, IV, Warszawa 1954
Augustinus, De ordine, NBA 3, tłum. J. Modrzejewski: O porządku, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, I, Warszawa 1953
Augustinus, De ąuantitate animae, NBA 3/2
Augustinus, De Trinitate, NBA 4
Augustinus, De vera religione, NBA 6/1, 94, tłum. J. Ptaszyński: O wierze prawdziwej, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, IV, Warszawa 1954
Augustinus, Enarrationes in Ps.
Augustinus, Epistolae
Augustinus, In Epistolam lohannis ad Parthos tractatus, NBA 24/2
Augustinus, In Iohannis Evangelium tractatus, NBA 24/1
Augustinus, Retractationes, NBA 2, PSP 22
Augustinus, Sermo, NBA 32/2
Augustinus, Soliloguia, NBA 3
Cicero, De natura deorum
Eckmann A., Historia w świetle pism św. Augustyna, w: Studia nad kulturą antyczną, red. J. Roztropowicz, Opole 1997
Eckmann A., Moc poezji w ujęciu św. Augustyna, VoxP 8 (1988) z. 15
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994
Tatarkiewicz W., Estetyka św. Augustyna, w: tenże, Estetyka średniowiecza, II, Wrocław - Warszawa - Kraków 1962

Published
2008-06-15


Eckmann, A. (2008). The Concept of Art in the Writings of Saint Augustine. Vox Patrum, 52(1), 171–185. https://doi.org/10.31743/vp.8050

Augustyn Eckmann  augustyn.eckmann@neostrada.plLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.