Some Exegetical Advices in "Commentary to the Gospel of St Matthew" by Hilary of Poitiers

Waldemar Turek

Pontificia Università Urbaniana , Italy

Abstract

L'esegesi proposta da Ilario di Poitiers nei suo Commentario a Matteo, scritto prima del soggiorno in Oriente, tende a scoprire soprattutto il senso spirituale dei testo biblico, pur apprezzando il ruolo e l’importanza della interpretazione letterale. Iiario e convinto che tutti e due i sensi si compietino a vicenda, tutti e due costituiscano un'unica parola di Dio.

Keywords:

Hilary of Poitiers, Gospel of Matthew, exegesis, advice, typica ratio

w opracowywaniu

Published
2003-03-30


Turek, W. (2003). Some Exegetical Advices in "Commentary to the Gospel of St Matthew" by Hilary of Poitiers. Vox Patrum, 44, 85–97. https://doi.org/10.31743/vp.8068

Waldemar Turek 
Pontificia Università UrbanianaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.