Definition of Christian Love by Clement of Alexandria in the Light of the Encyclical Letter of Benedict XVI "Deus caritas est"

Franciszek Drączkowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski , Poland

Abstract

Tutti gli elementi dell’insegnamento del santo padre si pud ritrovare nel largo contesto dottrinale della definizione di Clemente Alessandrino. Entrambi autori sottolineano unanimemente che l’amore proviene da Dio e conduce a Dio; e una e divina; abbraccia l’uomo intero: la sua sfera intelettuale, quella morale e della volonta, e anche emotivo e esistenziale.

Keywords:

Clement of Alexandria, Benedict XVI, love, Deus caritas est, Encyclical Letter

w opracowywaniu

Published
2006-06-15


Drączkowski, F. (2006). Definition of Christian Love by Clement of Alexandria in the Light of the Encyclical Letter of Benedict XVI "Deus caritas est". Vox Patrum, 49, 145–165. https://doi.org/10.31743/vp.8204

Franciszek Drączkowski 
Katolicki Uniwersytet LubelskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.