Children as Participiants of Miraculous Events in "Vita Porphyrii Episcopi Gazensis" Written by Mark the Deacon

Ireneusz Milewski

Uniwersytet Gdański , Poland

Abstract

The author of this article not only described these miracles, but also made an attempt to interpret them. The first of the miraculous events, employing the ancient motif of a child medium conveying. God’s will to the believers, justifies the claim that the contemporary Christianity adapted pagan divinatio to suit its needs, reshaping it in the Christian mood. The other of the miracles was meant to show the power of both a prayer by a saint man addressed to the only God, and the sign of the cross (the symbol of the new and the only faith), which due to the Porphyry’s prayers, marked the bodies of the children awaiting the rescue. Owing to their being stigmatized with the cross by God’s Providence, they escaped unharmed from the seemingly hopeless situation.

Keywords:

Mark the Deacon, Vita Porphyrii, children, miracles

w opracowywaniu

Published
2006-06-15


Milewski, I. (2006). Children as Participiants of Miraculous Events in "Vita Porphyrii Episcopi Gazensis" Written by Mark the Deacon. Vox Patrum, 49, 405–417. https://doi.org/10.31743/vp.8224

Ireneusz Milewski 
Uniwersytet GdańskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.