Jesus in "The Gospel of Judas"

Wincenty Myszor

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland

Abstract

Jesus vermittelt den Jungem und vor allen dem Judas jene Erkenntnis, die notwendig ist um den Heil zu erreichen. Darin besteht die erlósende Botschaft sethianischer Texte, zu denen auch das Judasevangelium gehórt. Die Wahrheit iiber Jesus erkennt nur Judas Iskarioth.

Keywords:

Gospel of Judas, Jesus, apocrypha, Gnosticism

w opracowywaniu

Published
2006-06-15


Myszor, W. (2006). Jesus in "The Gospel of Judas". Vox Patrum, 49, 439–444. https://doi.org/10.31743/vp.8226

Wincenty Myszor 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.