The Letter of Emperor Constantine to Alexander and Arius and the Convocation of the Council of Nicaea

Henryk Pietras

Akademia Ignatianum w Krakowie , Poland

Abstract

L’articolo presenta il testo e il commento dełla lettera dell’Imperatore Costantino, l’unico documento legato alla controversia ariana, per il qual e possibile stabilire la data: fine settembre 324, dopo il ritorno di Costantino dalia guerra eon Licinio. L’analisi mette il rilievo l’opinione dell’Imperatore sull’importanza della controversia: che era di poco e che Alessandro e Ario dovrebbero far pace immediatamente.

Keywords:

Constantine, Arius, Council of Nicaea, Alexander, Hosius of Cordoba, Eusebius of Nicomedia

w opracowywaniu

Published
2006-06-15


Pietras, H. (2006). The Letter of Emperor Constantine to Alexander and Arius and the Convocation of the Council of Nicaea. Vox Patrum, 49, 531–547. https://doi.org/10.31743/vp.8233

Henryk Pietras 
Akademia Ignatianum w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.