Judeo-Christian Theology of the Son of God in Hermas' "Shepherd" (Sim V 2.1 - 6.7a)

Franciszek Szulc

Katowice , Poland

Abstract

W licznych publikacjach poświęconych chrystologii Pasterza Hermasa centralne miejsce zajmuje Sim V. W dotychczasowych interpretacjach dominuje opinia, że Hermas jest przedstawicielem pneuma-chrystologii. Ponadto jego teologię charakteryzowano jako binitaryzm i adopcjonizm.

Keywords:

Hermas, The Shepherd, Son of God, Theology, Judeo-Christian Theology

w opracowywaniu

Published
2006-06-15


Szulc, F. (2006). Judeo-Christian Theology of the Son of God in Hermas’ "Shepherd" (Sim V 2.1 - 6.7a). Vox Patrum, 49, 641–653. https://doi.org/10.31743/vp.8242

Franciszek Szulc 
KatowiceLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.