Photius on Greek Cuisine or a Short Commentary on Abyrtake (Abyptakh)

Maciej Kokoszko

Uniwersytet Łódzki , Poland

Katarzyna Gibel

Uniwersytet Łódzki , Poland

Abstract

The present commentary is aimed at elucidating the terms made use of by Photius, the Patriarch of Constantinople, in the entry abyrtake included in his Lexicon. The authors of the study maintain that abyrtake was a sauce of Medic (i.e. Persian) origin, which might have been known to the Greeks even before the VIth century but eventually beeame popular in the IVth, BC. It was a luxury dish eonsisting of vinegar, eress, garlic, mustard, raisins and salted capers.

Keywords:

Photius, cuisine, Greece, abyrtake, sauce

Aetius Amidenus, latricorum libri, w: Aetii Amideni libri medicinales I-VIII, ed. A. Olivieri, Lipsiae - Berolini 1935-1950
Alexander Trallensis, Therapeutica, w: Alexander von Tralles, ed. T. Puschmann, I-II, Viennae 1878-1879
Alexis, Fragmentum
Antiphanes, Fragmentum
Apicius. A critical edition with an introduction and an English translation of the Latin recipe text „Apicius", ed. Ch. Grocock - S. Grainger, Totnes 2006
A Greek-English Lexicon, ed. H.G. Liddell - R. Scott, Oxford 1996
Apicius, De re coąuinaria, tłum. I. Mikołajczyk - S. Wyszomirski: O sztuce kulinarnej ksiąg dziesięć, Toruń 1988
Athenaei Naucratitae Deipnosophistarum libri, ed. G. Kaibel, III, Lipsiae - Berolini 1890
Athenaeus, Deipnosophistae
Commentarii ad Homeri Odysseam, ed. Stallbaum, II
Dalby A., Food in the Ancient World from A to Z, London - New York 2003
Dalby A., Siren Feasts. A History of Food and Gastronomy in Greece, London 1996
Dalby A. - Grainger S., The Classical Cookbook, London 2000
Davidson J., Courtesans and fishcakes. The consuming passions of classical Athens, London 1997
Dioscurides, De materia medica
Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Odysseam, ed. G. Stallbaum, II, Lipsiae 1826
Eustathius, Commentarii ad Homeri Odysseam, ed. Stallbaum, II
Galeni ad Glauconem de medendi metodo, w: Claudii Galeni opera omnia, ed. D.C.G. Kuhn, vol. XI, Lipsiae 1826
Galeni de alimentorum facultatibus, w: Claudii Galeni opera, ed. Kuhn, vol. VI, Lipsiae 1823
Goleni de victu attenuante, w: Galeni de sanitate tuenda, de alimentorum facultatibus, de bonis malisque sucis, de victu attenuante, de ptisana, ed. K. Koch - G. Helmereich - C. Kalbfleisch - O. Hartlich, Lipsiae - Berolini 1932
Galeni linguarum seu dictionum exoletarum Hippocratis explicatio, w: Galeni opera, XIX, Lipsiae 1830
Galenus, De alimentorum facultatibus, ed. Kuhn VI 658
Galenus, De victu attenuante
Grant M., Roman cookery. Ancient recipes for modem kitchens, London 1999
Grocock Ch. - Grainger S., Excursus on garum and liąuamen, w: Apicius
Grocock Ch. - Grainger S., Glossary, w: Apicius
Grocock Ch. - Grainger S., Introduction, w: Apicius
Harvey D., Lydian Specialities, Croesus; Golden Baking-Woman, and Dogs’ Dinners, w: Food in Antiąuity, ed. J. Wilkins - D. Harvey - M. Dobson, Exeter 1995
Hesychii Alexandrini Lexicon: fyllias, ed. M. Schmidt, V, Ienae 1868
Hesychius, Lexicon
Joannes Chrysostomus, In Matthaeum hom., PG 58
Jurewicz O., Focjusz, w: Encyklopedia kultury bizantyńskiej, ed. O. Jurewicz, Warszawa 2002
Jurewicz O., Historia literatury bizantyńskiej. Zarys, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1984
Koder J., Stew and salted meat - opulent normality in the diet of every day?, w: Eat, drink, and be merry, ed. L. Brubaker - K. Linardou, Hampshire 2008, 59-72
Kokoszko M., Kuchnia i dietetyka późnego antyku oraz Bizancjum. Kilka uwag na temat spożycia, sporządzania, przyrządzania, wartości dietetycznych i zastosowań medycznych konserw rybnych w antycznej i bizantyńskiej literaturze greckiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 80 (2005) 7-25
Kokoszko M., Nauka antyczna a opisy portretowe w dziełach Prokopiusza z Cezarei, „Eos” 87 (2000) 255-277
Kokoszko M., Ryby i ich znaczenie w życiu codziennym ludzi późnego antyku i wczesnego Bizancjum (III-VII wiek), Byzantina Lodziensia 9, Łódź 2005
Kokoszko M., Skąd brać rekruta do armii i dlaczego? Antyczna nauka wyjaśniająca sugestie Wegecjusza zamieszczone w dziele „Epitoma rei militaris”, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 3 (2001) 11-29
Kokoszko M., Sosy w kuchni greckiej. Garum (garos) i pochodne, VoxP 26 (2006) t. 49, 289-298
Lucianus, Lexiphanes, w: Lucian with an English translation, ed. M.D. Macleod - A.M. Harmon - K. Kilbum, V, Cambridge Mass. 1972
Michael Psellos, Chronographia, tłum. O. Jurewicz: Michał Psellos, Kronika czyli historia jednego stulecia Bizancjum (976- 1077), Wrocław 2005
Oribasii collectionum medicarum reliąuiae, ed. J. Reader, vol. I-IV, [Corpus medicorum Graecorum], Lipsiae - Berolini 1928-1933
Oribasius, Collectiones medicae
Paulus Aegineta, Epitomae medicae libri, ed. I.L. Heiberg, vol. I-II, Lipsiae - Berolini 1921-1924
Pedami Dioscuridis Anazarbei de materia medica, w: Pedanii Dioscuridis Anazarbei de materia medica libri quinque [Corpus medicorum Graecorum], ed. M. Wellmann, vol. I-II, Berolini 1906-1914
Plato, Respublica
Plutarchus, Quaestiones convivales, w: Plutarchi moralia, ed. C. Hubert, IV, Lipsiae 1938
Polyaeni stratagematon libri, ed. E. Woelfflin, Lipsiae 1887
Photii patriarchae lexicon, ed. C. Theodoridis, I, Berlin - New York 1982
Solomon J., The Apician Sauce. Ius Apicianum, w: Food in Antiąuity, ed. J. Wilkins - D. Harvey - M. Dobson, Exeter 1995
Suidae Lexicon, ed. A. Adler, IV, Lipsiae 1935
Theopompus, Fragmentum, w: Comicorum Atticorum jragmenta, vol. I, ed. T. Kock, Lipsiae 1880
Wilkins J., The boastful chef. The discourse of food in ancient Greek comedy, Oxford 2000

Published
2008-06-15


Kokoszko, M., & Gibel, K. (2008). Photius on Greek Cuisine or a Short Commentary on Abyrtake (Abyptakh). Vox Patrum, 52(1), 495–504. https://doi.org/10.31743/vp.8877

Katarzyna Gibel 
Uniwersytet ŁódzkiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.