Judeo-Christians in Justin the Martyr's "Dialogue with the Jew Tryphon"

Leszek Misiarczyk

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland

Abstract

L’articolo presenta la descrizione dei giudeocristiani nel Dialogo eon Trifone di Giustino Martire. Come sappiamo, gli studi sul giudeocristianesimo condotti fino ad oggi hanno proposto 4 principali definizioni di ąuesto fenomeno: secondo la prima definizione genetico-etnica i giudeocristiani sarebbero da identificare eon i Giudei converititisi al cristianesimo; poi gli altri hanno proposto la definizione basata sul criterio dell’osservanza dove i giudeicristiani sarebbero tutti coloro che osservano le prescrizioni delle Legge di Mose pur essendo diventati cristiani; la terza definizione fa riferimento al sistema dottrinale, spesso eterodosso ed identificato eon gli Ebioniti e la quarta definizione proposta da J. Danielou definisce il giudeocristinesimo come una specifica forma mentis giudaica nella teologia cristiana antica. Nel 1998 S. Mimouni nel suo studio ha proposto una nuova definizione che, secondo lui, deve essere verificata in modo positive dalia maggiorana delle foni antiche e anche abbracciare i diversi criteri insieme come etnico, dottrinale e di osservanza. Analizando i testi dei Padri ha concluso che i giudeocristiani sono tutti coloro che etnicamente sono Giudei (tutti Padri), osservano la Legge di Mose (Epifanio, Girolamo) acccettano Gesu come il Messia e Figlio di Dio (Eusebio, Epifanio, Girolamo). Applicando questa definiznione al Dialogo di Giustino vediamo che i giudeocristiani per lui sono Giudei che hanno creduto nella messianicita di Gesu e continuano ad osservare alcune prescrizioni della Legge mosaica. L’Apologeta accetta la possibilita della salvezza etema per loro a condizione che non obblighino a questa osservana cosidetti etnocristiani. Per quanto riquarda l’elemento dottrinale distingue tra giudeocristiani ortodossi, come quelli che credeono in Gesu Messia e Figlio di Dio e eterodossi, cioe quelli che rifiutano la sua divinita pur credendo nella sua messianicita intesa pero in senso puramente umano.

Keywords:

Judeo-Christians, Justin the Martyr, Dialogue with the Jew Trypho

Baur F.C., Die Christuspartei in der korinthischen Gemeinde, der Gegensatz despetrini-schen und paulinischen Christentums in der altesten Kirchen, der Apostel Paulus in Rom, „Tubinger Zeitschrift fiir Theologie” 4 (1831) 61-206
Blanchetiere F. - Herr M.D., Aux origines juives du christianisme, Paris 1996
Danielou J., Theologie du Judćo-Christianisme, Paris 1957
Dix G., Jew and Greek, London 1953
Flusser D., Judaism and the Origins of Christianity, Jerusalem 1988
Goppelt L., Christentum und Judentum im ersten und zweiten Jahrhundert, Guterslph 1954
Goppelt L., Theologie des Neuen Testaments, Berlin 1977
Harnack A., Lehrbuch der Dogmengeschichte, Tubingen 1909
Hieronymus, Commentarii in Hiezechielem, CCL 75
Hieronymus, Commentarii in Isaiam, CCL 73
Hieronymus, Commentarius in Zaccariam, CCL 76
Hilgenfeld A., Judentum und Judenchristentum, Leipzig 1886
Hort F.J.A., Judaistic Chrystianity, Cambridge - London 1894
Honnicke G., Das Judenchristentum im ersten und zweiten Jahrhundert, Berlin 1908
Irenaeus, Adversus haereses
Iustinus, Dialogus cum Judaeo Tryphone, ed. M. Markovich: Iustini Martyris Dialogus cum Tryphone, PTS 47, Berlin - New York 1997
Joly R., Christianisme et philosophie. Utudes sur Justin et les Apologistes grecs du duxieme siecle, Bruxelles 1973
Klijn A., The Study of Jewish Christianity, NTS 20 (1973-1974) 419-431
Leksykon teologu fundamentalnej, red. M. Rusecki, Lublin - Kraków 2002
Manns F., Le judeo-christianisme. Memoire ou Prophćtie?, Paris 2000
Mimuni S., Le judeo-christianisme ancien. Essais historiąues, Paris 1998
Mimuni S., Pour une definition nouvelle di judeo-christianisme ancien, NTS 38 (1992) 161-186
Munck J., Jewish Christianity in Post-Apostolic Times, NTS 6 (1960) 103-116
Munck J., Primitve Jewish Christianity and LaterJewish Christianity: Continuation or Repture?, w: Aspects du judćo-christianisme (Colloque de Strasbourg, 23-25 avril 1964), Paris 1965, 77-91
Myszor W., Judeochrześcijaństwo - zagadnienie definicji i źródeł, w: Judeochrześcijańskie elementy w literaturze patrystycznej = SACh 13 (1998) 10-20
Nodet E. - Tylor J., Essai sur les origines du christianisme, Paris 1998
Origenes, In Matthaeum hom.
Ritschl A., Die Entstehung der alt-katholische Kirche, Tubingen 1857
Rudolph A., „Denn wirsind jenes Volk...”. Die neue Gottesverehrung in Justin Dialog mit dem Juden Tryphon in historisch-theologischer Sicht, Bonn 1999
Schoeps H.J., Theologie und Geschichte des Judenchristentums, Tubingen 1949
Schwegeler A., Das nachapostolische Zeitalter in den Hauptpunkte seiner Entwicklung, Berlin 1846
Simon M., Problemes du Judeo-Christianisme, w: Aspects du judeo-christianisme (Travaux de Centre d ’etudes superieurs specialise d'histoire des religions de Strasbourg), Paris 1965
Simon M., Verus Israel, Paris 1948
Strecker G., Dos Judenchristentum in den Pseudoklementinen, Berlin 1981
Strecker G., Ebionitismus, RACh IV 487-500
Szulc F., Struktura teologu judeochrześcijańskiej w świetle badań Jean Danielou, Lublin 1982

Published
2008-06-15


Misiarczyk, L. (2008). Judeo-Christians in Justin the Martyr’s "Dialogue with the Jew Tryphon". Vox Patrum, 52(1), 661–676. https://doi.org/10.31743/vp.8942

Leszek Misiarczyk  lmisiarczyk@o2.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie https://orcid.org/0000-0002-9511-6174License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.