Phoenix in the Gnostic Treatise "On the Beginning of the World" (NHC II, 5; p. 121, 27 - 123, 2)

Wincenty Myszor

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland

Abstract

Ein allegorische Exkurs p. 121,27-123,2 im gnostischen, titellosen Schrift Vom Ursprung der Welt gehórt zu den religionsgeschichtlichen Aussagen und Besonderheiten dieses Traktats. Die Anspielung an der trichotomische Anthropologie kónnte ein Zeugnis der valentinianischen Gnosis sein, aber scheint es viel mehr an der Motiv des Phónix liegen; die Erneuerung aus der Asche in drei Stadien. Auch „Paradies Gottes” ist es ein Stiick des Mythos vom Phónix, wie auch der Bezug zu Agypten. Phónix ais Symbol des Christus bleibt im Zusammenhang mit Ps 21,7 so fur das Tod wie auch fur die Auferstehung Christi. Das Feuer, ais Mittel der Erneuerung (die gnostische Sakrament der Salbung?) scheint es polemisch gegen das Wasser (die Taufe) dargestellt. Zur polnischen Ubersetzung des Abschnitt werden die Bemer- kungen ais Kommentar beigegeben.

Keywords:

Gnosticism, On the Beginning of the World, World, Nag Hammadi, Phoenix

Bethge H.G., w: Nag Hammadi Deutsch I, eingeleitet und ubersetzt von Mitglieder des Berliner Arbeitskreises fiir Koptisch-Gnostische Schriften: H.M. Schenke - H.G. Bethge -U. Kaiser, Berlin 2001
Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeks I i II, tłum. i komentarzem opatrzył W. Myszor, Katowice 2008
Bohlig A., Die koptisch-gnostische Schrift ohne Titel aus Codex von Nag Hammadi im Koptischen Museum zu Alt-Kairo, hrsg., ubers. u. bearb. A. Bohlig - O. Labib, Berlin 1962
Doresse J., Les livres secrets des gnostiqu.es d’Egypte, Paris 1968
Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon, tłum. W Zakrzewska - P. Pachciarek, Warszawa 2001
Painchaud L., L'Ecrit sans Titre. Traite sur l’Origine du monde, Bibliotheąue Copte de Nag Hammadi. Section Textes 21, Quebec - Louvain 1995
Sawicka J., Feniks. Chrześcijańska interpretacji mitu u Laktacjusza, Warszawa 2000
Tardieu M., Trois mythes gnostiques, Adam, Eros et les animawc d’Egypte dans un ecrit de Nag Hammadi (II, 5), Paris 1974
Warsiński P., Locus Amoenus Christi et phenicis. Ze studiów nad wizerunkiem feniksa w literaturze i sztuce średniowiecznej, VoxP 11-12 (1991-1992) z. 20-23,125-137
Wójtowicz H., Feniks w literaturze wczesnochrześcijańskiej, VoxP 4 (1984) z. 6-7, 376-383

Published
2008-06-15


Myszor, W. (2008). Phoenix in the Gnostic Treatise "On the Beginning of the World" (NHC II, 5; p. 121, 27 - 123, 2). Vox Patrum, 52(1), 677–681. https://doi.org/10.31743/vp.8943

Wincenty Myszor  voxpatrum@kul.lublin.pl
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.