Philo of Alexandria, De Cherubim (1-39)

Tomasz Bednarek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Poland
https://orcid.org/0000-0001-7077-2944


Abstract

This article is a translation of chapters 1-39 of the work of Filon of Alexandria, „De Cherubim”. „De Cherubim” is one of the works belonging to the so-called Allegorical Commentary. Chapters 1-39 contain an allegorical interpretation of Gen. 3.24. The translation has an introduction explaining how Philo comments on the Old Testament, as well as as a commentary in the form of footnotes.

Keywords:

Philo of Alexandria, allegorical interpretation, interpretation of Genesis, Alexandria, De Cherubim

Philonis Alexandrini Operae quae supersunt. Ed. L. Cohn, P. Wendland. Vol. 1, Berolini 1886.

Philon d’Alexandrie, De Cherubim. Introduction, traduction et notes par J. Gorez, Paris 1963.

Philo, Works. Volume II. Translated by F. H. Colson, G.H. Whitaker, Cambridge-London 1929.

Philo von Alexandria, Die Werke in deutscher Übersetzung. Vol. III. Herausgegeben von L. Cohn, I. Heinemann, M. Adler und W. Theiler, Breslau 1919.

Obras completas de Filon de Alejandria. Vol. I, traduccion directa del griego, introduccion y notas de J. M. Trivino, Buenos Aires 1975.

Filone di Alessandria, Le orogini del male. I Cherubini, I sacrifici di Abele e di Caino, Il malvagio tende a sopraffare il buono, La posterita di Caino, I Giganti, L’immutabilita di Dio, traduzione di C. Mazzarelli, introduzione, prefazioni, note e apparati di R. Radice, Milan 1984.

Filon Aleksandryjski, Pisma. Tom II, tł. S. Kalinkowski, Kraków 1994.

Filon Aleksandryjski, Pisma. Tom I, tł. L. Joachimowicz, Warszawa 1986.

Marcus Tullius Cicero, Pisma filozoficzne. Tom drugi, tł. W. Kornatowski, Warszawa 1960.

Numenius, Fragmenta, ed. E. Des Places, Paris 1973.

Abramowiczówna Z. (red.), Słownik grecko-polski, Warszawa, 1958.

Alter R., Genesis. Translation and Commentary, New York – London, 1996.

Bednarek T., Wstęp do przekładu testimoniów i fragmentów Arystobula, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 16/51 (2018) s. 17-21.

Brayford S. A., Genesis. Septuagint Commentary Series, Leiden 2007.

Dillon J., The Middle Platonists. 80 B.C. to A.D. 220, Ithaca 1996.

Domaradzki M., Filozofia antyczna wobec problemu interpretacji. Rozwój alegorezy od przedsokratyków do Arystotelesa, Poznań 2013.

Domaradzki M., Platońskie inspiracje Filońskiej alegorezy, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 16/61 (2007) s. 83-93.

Domaradzki M., The Value and Variety of Allegory: A Glance at Philo’s De Gigantibus, „The Studia Philonica Annual” 31 (2019), s. 13-28.

Hoek A. van den, Mistress and Servant. An Allegorical Theme in Philo, Clement and Origen, w: Origeniana Quarta. Die Referate des 4. Internationalen Origeneskongresses, hrsg. von L. Lies, Innsbruck-Wien 1987, s. 344-348.

Koehler L., Baumgartner (red.), The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Leiden, Brill, 1994-2000.

Piela M., Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach Starego Testamentu, Kraków 2003.

Royse J. R., The Works of Philo, w: The Cambridge Companion to Philo, ed. A. Kamesar, Cambridge 2009, s. 32-64.

Runia D., Philo of Alexandria and the Timaeus of Plato, Leiden 1986.

Runia D., Exegesis and Philosophy: Studies on Philo of Alexandria, Aldershot 1990.

Stein E., Filon z Aleksandrji, Warszawa 1931.

Tagliaferro E., Nota linguistica filoniana (Cher. 1-10), „Helikon”, 18-19 (1978-1979), s. 415-424.

Walton J.H., Matthews V. H., Chavalas M. W., Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii Hebrajskiej, red. W. Chrostowski, Warszawa 2005.


Bednarek, T. (2021). Philo of Alexandria, De Cherubim (1-39). Vox Patrum, 79, 505–522. https://doi.org/10.31743/vp.9683

Tomasz Bednarek 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu https://orcid.org/0000-0001-7077-2944License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.