Mysterium mortis according to Anastasius Sinaita

Dariusz Piasecki

The John Paul II Catholic University of Lublin , Poland

Abstract

The article presents the thought of Anastasius Sinaita regarding death from a Christian perspective. The author tries to depict in detail the process of the dying of man. He is concerned not only about the moment of death itself, but also the accompanying circumstances. Hence, the author studies surrounding events which include speeches performed by both the person who is passing away and people surrounding him. The funeral oration is based upon the Biblical text, but also includes various themes from both human and animal life. The homily has a didactic and consolable character.

Keywords:

Anastasius Sinaita, homily, death, last will, judgement, mysterium mortis

Anastasius Sinaita, Sermo in defunctos perutilis, PG 89, 1192-1201.

Dynarski K. (ed.), Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. III, „Pallotinum”, Poznań-Warszawa 1990.

Congourdeau M.-H., Médecine et théologie chez Anastase le Sinaïte, médecin, moine et didascale, dans V. Boudon-Millot et B. Pouderon, Les Pères de l’Église face à la science médicale de leur temps, Paris, Beauchesne, coll. Théologie historique, 2005.

Hiéromoine Nicolas (Molinier), Anastase le Sinaïte, Trois Homélies, Paris 2013.

Richard M., Munitiz J.A. (ed)., Anastasii Sinaitae Questiones et responsiones, Turnhout-Leuven 2006.

Studien zu Anastasios Sinaites. Mit einem Anhang zu Anastasios I. von Antiochien, Berlin-Boston 2017.

Uthemann K.-H. (ed)., Anastasii Sinaitae Sermones duo in constitudinem hominis secundum imaginem Dei, necnon opuscula adversus monotheletas, Turnhout-Leuven 1985.

Uthemann K.-H. (ed)., Anastasii Sinaitae Viae Dux, Turnhout-Leuven 2006.

Uthemann K.-H., Anastaios Sinaites. Byzantinisches Christentum in den ersten Jahrzehnten unter arabischer Herrschaft, t. I-II, Berlin-Boston 2015.

Stawiszyński W., Bilbliografia patrystyczna 1901-2016, Tyniec-Kraków 2013.

Volgers A., Zamagni CI. (ed.), Erotapokriseis: Early Christian Question-and-Answer Literature in Context: Proceedings of the Utrecht Colloquium, 13-14 October 2003, Leuven-Paris-Dudley 2004.


Published
2020-09-15


Piasecki, D. (2020). Mysterium mortis according to Anastasius Sinaita. Vox Patrum, 75, 415–430. https://doi.org/10.31743/vp.9807

Dariusz Piasecki  sabulum@interia.pl
The John Paul II Catholic University of Lublin https://orcid.org/0000-0001-5702-735XLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.