Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza praw osób trzecich
  • Tekst nie był wcześniej publikowany i nie uczestniczy aktualnie w żadnym innym postępowaniu wydawniczym
  • W publikacji ujawnione zostały wszystkie informacje na temat wkładu innych osób i instytucji w jej powstanie, a także na temat źródeł jej finansowania
  • Tekst został dostosowany do wszystkich wymogów edytorskich wskazanych przez Redakcję
  • Profile autorów tekstu zostały uzupełnione o numer ORCID i afiliację
  • Autor wyraża zgodę na publikację niniejszego artykułu w czasopiśmie „Studia Nauk Teologicznych”, zarówno w wersji drukowanej, jak i wersji online
  • Autor/Autorzy oświadcza/ją, że posiada/ją prawo do dysponowania materiałami (teksty, fotografie, mapy, plany, itp.) umieszczonymi w złożonym artykule oraz, że ich wykorzystanie w nim nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich


Zanim Państwo prześlą swój artykuł, recenzję lub sprawozdanie do publikacji w czasopiśmie „Studiów Nauk Teologicznych”, prosimy o zapoznanie się z wymogami obowiązującymi autorów tekstów. 

ZASADY ETYCZNE DOTYCZĄCE AUTORÓW

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARTYKUŁU ORAZ SPOSÓB JEGO REDAGOWANIA

WYMAGANIA DOTYCZĄCE RECENZJI NAUKOWEJ LUB SPRAWOZDANIA ORAZ SPOSÓB ICH REDAGOWANIA

ZASADY SPORZĄDZANIA PRZYPISÓW

ZASADY REDAGOWANIA BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

ZASADY REDAGOWANIA ABSTRAKTU I SŁÓW KLUCZOWYCH

ZASADY REDAGOWANIA NOTY BIOGRAFICZNEJ 

Jeżeli tekst artykułu, recenzji bądź sprawozdania został zredagowany zgodnie z zasadami przyjętymi w redakcji czasopisma „Studia Nauk Teologicznych”, prosimy zarejestrować się/zalogować się na adres: https://czasopisma.kul.pl/snt/about/submissions

a następnie postępować zgodnie z instrukcją zawartą na stronie.  

Autorzy mogą śledzić proces kwalifikacji tekstu na swoim koncie Autora na Platformie Czasopism CzasKUL (link jak wyżej). 

We wszystkich sprawach związanych z publikacją tekstu można kontaktować się z redakcją Studiów Nauk Teologicznych.

ADRES REDAKCJI: 

Redakcja „Studiów Nauk Teologicznych"

ul. Kard. St. Hozjusza 15

11-041 Olsztyn 

Sekretarz redakcji: ks. dr Wojciech Kućko:

w.kucko@uksw.edu.pl 

Redaktor naczelny: ks. prof. dr hab. Marian Machinek

marian.machinek@gmail.com

Publikacja artykułu w czasopiśmie "Studia Nauk Teologicznych PAN" jest bezpłatna.

Czasopismo nie utrzymuje się z takich środków, jak reklamy.