“… striving for the prize”: The Theological Significance of Athletic Language in Philippians 3:12-16


Abstrakt

Tematem niniejszego artykułu jest potencjalny język atletyki w Flp 3,12-16. Główny akcent skupia się na pytaniu, jak przyjęcie istnienia w nim języka atletyki przyczynia się do lepszego zrozumienia tego tekstu, a przede wszystkim jego teologicznej treści. Artykuł składa się z trzech części. W części pierwszej autor analizuje poprzedzający i następujący kontekst Flp 3,12-16. Przychyla się przy tym ku poglądowi zwolenników struktury koncentrycznej: 3,1-11 (A), 3,12-16 (B), 3,17-4,1 (A’). W częściach obramowania (A i A’) chodzi o polemikę Pawła z jego przeciwnikami, przy czym głównym zamiarem Pawła jest wezwanie Filipian do tego, by „mocno stali w wierze”. Część druga artykułu zawiera krótką analizę egzegetyczną tekstu 3,12-16, która jest skoncentrowana na najważniejszych pojęciach (zdobyć, ruch, myślenie) oraz na celu niebiańskiej doskonałości, z którymi te pojęcia są związane. W części trzeciej zostają zanalizowane potencjalne atletyczne obrazy w 3,12-16. W oparciu o powszechną akceptację rzeczownika τὸ βραβεῖον w 3,14 jako agonistycznego terminus technicus, inne rzeczowniki i czasowniki, które same w sobie nie mają znaczenia atletycznego, zostają zinterpretowane jako odnoszące się do atletyki w kontekście tej perykopy. Na zakończenie autor artykułu zauważa, że Paweł jako przeciwwagi dla schematu „wysiłek-nagroda”, typowego dla języka atletycznego, używa języka powołania, wprowadzając schemat „dawanie-otrzywanie”. W ten sposób Paweł podkreśla ukierunkowanie na przyszłość, które jest charakterystyczne dla przesłania, które głosi i którym żyje.


Słowa kluczowe

Nowy Testament, egzegeza biblijna, List do Filipian, Paweł, Listy Pawłowe, język atletyczny

Bieringer R., Elsbernd M., Normativity of the Future: Reading Biblical and Other Authoritative Texts in an Eschatological Perspective (Annua Nuntia Lovaniensia, 61), Leuven-Paris-Dudley MA: Peeters 2010.
Bockmuehl M., A Commentary on the Epistle to the Philippians (Black’s New Testament Commentary), London: Continuum 1997.
Esler P. F., Paul and the Agon: Understanding a Pauline Motif in Its Cultural and Visual Context, in: A. Weissenrieder, F. Wendt, P. von Gemünden (eds.), Picturing the New
Testament: Studies in Ancient Visual Images (WUNT, 2/193), Tübingen: Mohr Siebeck 2005, p. 356-384.
Friedrich G., Der Brief an die Philipper (Neues Testament Deutsch, 8), Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 197614.
Gnilka J., Philipperbrief (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, 10/3), Freiburg-Basel-Wien: Herder Verlag 1968.
Hawthorne G.F., Philippians (Word Biblical Commentary, 43), Nashville TN: Thomas Nelson 1983.
Lohmeyer E., Die Briefe an die Philipper, an die Kolosser und an Philemon (Kritisch-exegetischer Kommentar, 9), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 196413.
Müller U.B., Der Brief des Paulus an die Philipper (Theologischer Handkommentar, 11/I), Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 1993.
O’Brien P.T., The Epistle to the Philippians: A Commentary on the Greek Text (New International Greek Testament Commentary) Grand Rapids MI: Eerdmans 1991.
Pfitzner V.C., Paul and the Agon Motif: Traditional Athletic Imagery in the Pauline Literature (Supplements to Novum Testamentum, 16), Leiden: Brill 1967.
Poplutz U., Athlet des Evangeliums. Eine motivgeschichtliche Studie zur Wettkampfmetaphorik bei Paulus (Herders Biblische Studien, 43), Freiburg et al.: Herder Verlag 2004.
Reed J.T., Philippians 3:1 and the Epistolary Hesitation Formulas: The Literary Integrity of Philippians, Again, JBL 115 (1996), p. 63-90.
Standhartinger A., ‘Join in imitating me’ (Philippians 3.17): Towards an Interpretation of Philippians 3, NTS 54 (2008), p. 417-436.
Thurston B.B., Ryan J.M., Philippians and Philemon (Sacra Pagina, 10), Collegeville MN: Liturgical Press 2005.

Opublikowane : 2019-12-29


Bieringer, R. (2019). “… striving for the prize”: The Theological Significance of Athletic Language in Philippians 3:12-16. Studia Nauk Teologicznych PAN, (14), 75-87. https://doi.org/10.31743/snt.2019.14.05

Reimund Bieringer 
Catholic University of Leuven/Belgium https://orcid.  Belgia
https://orcid.org/0000-0002-5953-2736

duchowny Kościoła Rzymskokatolickiego, od 1990 r. profesor egzegezy Nowego Testamentu na Wydziale Teologii Katolickiej w Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia). Od 2014 r. jest koordynatorem Forschungsabteilung Biblische Exegese powyższego fakultetu. W latach 2012–2015 był przewodniczącym European Association of Biblical Studies. Wykładał gościnnie w USA i na Filipinach. Obszary badawcze: Listy
Pawłowe, Ewangelia według św. Jana oraz hermeneutyka biblijna. Najnowsze publikacje książkowe: Geld en genade. Uitdagingen van het christelijk geloof in de hedendaagse economische context, (2018); wraz z: Peter De Mey, Ma. Marilou S. I bita i Didier Pollefeyt (red.), The Spirit, Hermeneutics and Dialogues, ANL 76 (2019); R. Bieringer (red.), 2 Timothy and Titus Reconsidered - Der 2. Timotheus- und der Titusbrief in neuem Licht,
Colloquium Oecumenicum Paulinum 20 (2018); wraz z: Joseph Verheyden, Jens Schröter i I nes Jäger (red.), Docetism in the Early Church: The Quest for an Elusive Phenomenon, WUNT 402 (2018); wraz z Barbarą Baert i Karlijn Demasure (red.), Noli me tangere in Interdisciplinary Perspective: Textual, Iconographic and Contemporary Interpretations, Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 283 (2016). Adres do korespondencji: reimund.bieringer@kuleuven.be.