O czasopiśmie

VOX PATRUM jest periodykiem patrystycznym (półrocznikiem), wydawanym od 1981 roku najpierw przez Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL, a następnie od 1 X 2012 roku przez Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL. Jest ono jedyną tego typu tak obszerną publikacją w Europie Środkowej, znaną we wszystkich liczących się ośrodkach patrystycznych w świecie. Jego założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był ks. prof. Stanisław Longosz.

Vox Patrum jest cenione nie tylko ze względu na ukazujące się artykuły (które publikowane są według klucza tematycznego), ale przede wszystkim na zamieszczane bibliografie, przekłady, recenzje i dokumentację życia patrystycznego w Polsce i na świecie. W ostatnim rankingu publikacji naukowych, ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w gronie punktowanych polskich czasopism teologicznych, otrzymało 11 punktów.

Czasopismo ma za zadanie przybliżać szeroko pojęty antyk chrześcijański, zwłaszcza pisma Ojców Kościoła (I-VIII wiek) i ich nauczanie, jak również epokę bizantyńską, a także recepcję myśli wczesnochrześcijańskiej w późniejszych wiekach. Dokumentuje również życie patrystyczne w Polsce i na świecie poprzez publikację recenzji nowych książek, corocznych bibliografii z zakresu literatury wczesnochrześcijańskiej oraz informacji na temat organizowanych kongresów i sympozjów patrystycznych. Zakres tematyczny czasopisma związany jest przedstawionym celem czasopisma i ma wymiar interdyscyplinarny z ukierunkowaniem na teologię, historię, literaturoznawstwo, historię sztuki, filozofię w kontekście wczesnegochrześcijaństwa i okresu bizantyjskiego.

Wersja papierowa "Vox Patrum" ukazuje się dwa razy w roku: w lipcu i grudniu danego roku.

OTWARTY DOSTĘP
"Vox Patrum" jest udostępniane, po 6 miesięcznym okresie karencji, w formule Open Access,  co oznacza, że cała zawartość poszczególnych tomów dostępna jest nieodpłatnie na stronie czasopisma, w Repozytorium Instytucjonalnym KUL oraz w bazach pełnotekstowych z którymi czasopismo posiada umowy. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować, wyszukiwać oraz zamieszczać linki do pełnego tekstu artykułu i używać go do innych zgodnych z prawem i licencją celów, bez zwracania się o zgodę na korzystanie od redakcji lub autora, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).

ARCHIWIZOWANIE
"Vox Patrum" używa systemu LOCKSS w celu archiwizowania swej zawartości oraz udostępniania jej korzystającym z systemu bibliotekom w celu stworzenia stałego archiwum czasopisma.

OPŁATY
Czasopismo "Vox Patrum" nie pobiera od autorów żadnych opłat za zgłoszenie tekstu, jego opracowanie oraz publikację.