Disease and the Christian Discourse of Jewish Death in "De Excidio Hierosolymitano" 5, 2

Carson Bay

University of Bern , Switzerland


Abstract

The late-fourth century work called On the Destruction of Jerusalem (De Excidio Hierosolymitano), or “Pseudo-Hegesippus”, records the history of the Roman-Jewish War (66-73 CE) and particularly the destruction of Jerusalem and its Temple by the Romans in 70 CE. As a Christian version of this history based largely upon Flavius Josephus’ earlier Jewish War, De Excidio understands himself to be telling the story of the effective death of the Jews in history. One major aspect of this narrative, I argue, is a discourse of Jewish disease, wherein Ps-Hegesippus portrays the Jews as “sick” with the plague of civil insurrection and sedition. But this discourse goes much further as well, cutting to the very core of De Excidio’s narrative logic. Here I argue that this discourse of Jewish disease finds its most powerful expression in one particular chapter of the work, Book 5, Chapter 2. I show that De Excidio 5.2 epitomizes the work’s rhetoric of Jewish contagion, which can nevertheless be traced throughout the entirety of the work.

Keywords:

Christian-Jewish Relations, Pseudo-Hegesippus, Latin, Metaphor Theory, Disease, Contagion, Sickness, Jews, Historiography, De Excidio Hierosolymitano

Pseudo-Hegesippus, De Excidio Hierosolymitano, CSEL 66/1, ed. V. Ussani, Vienna 1932.
Bay, C., Pseudo-Hegesippus and the Beginnings of Christian Historiography in Late Antiquity, “StPatr” forthcoming.
Bay, C., Jewish National Decline and Biblical Figures as Classical Exempla in Pseudo-Hegesippus: Moses, Aaron, Joshua, David, and Elisha at De Excidio 5.2.1, JBR 7 (2020) 167-204.
Bay, C., Pseudo-Hegesippus at Antioch? Testing a Hypothesis for the Provenance of the De Excidio Hierosolymitano, “BABELAO” 8 (2019) 97-128.
Bay, C., The Bible, the Classics, and the Jews in Pseudo-Hegesippus: A Literary Analysis of the Fourth-Century De Excidio Hierosolymitano 5.2, PhD Dissertation, Florida State University, Tallahassee, FL 2018.
Bell, A. A., Jr., Josephus and Pseudo-Hegesippus, in: Josephus, Judaism, and Christianity, ed. Louis H. Feldman – Gohei Hata, Detroit 1987, p. 349-361.
Bell, A. A., Jr., An Historiographical Analysis of the De Excidio Hierosolymitano of Pseudo-Hegesippus, PhD Dissertation, University of North Carolina at Chapel Hill, NC 1977.
Berzon, T. S., The Double Bind of Christianity’s Judaism: Language, Law, and the Incoherence of Late Antique Discourse, “JECS” 23 (2015) 445-480.
Clements, R. A., Epilogue: 70 CE After 135 CE—The Making of a Watershed?, in: Was 70 CE a Watershed in Jewish History? On Jews and Judaism before and after the Destruction of the Second Temple, ed. D. R. Schwartz – Z. Weiss, AJEC 78, Leiden 2012, 517-536.
Cole, S. E., Metaphor and Religion in Ancient Rome, in: Theorizing “Religion” in Antiquity, ed. N. P. Roubekas, Bristol, CT, 2019, p. 221-242.
Dinter, M., Anatomizing Civil War: Studies in Lucan’s Epic Technique, Ann Arbor, MI 2012.
Estève, D., L'Oeuvre historique du Pseudo-Hegésippe: "De Bello iudaico", livre I à IV, ELP 10, PhD Dissertation, Université Paris Nanterre, Paris 1987.
Marincola, J. Authority and Tradition in Ancient Historiography, Cambridge 1997.
Perkins, P., If Jerusalem Stood: The Destruction of Jerusalem and Christian Anti-Judaism, “BibInt” 8 (2000) 194-204.
Pollard, R. M., The De Excidio of ‘Hegesippus’ and the Reception of Josephus in the Early Middle Ages, “VIATOR” 46 (2015) 65-100.
Pollmann, K., The Baptized Muse: Early Christian Poetry as Cultural Authority, Oxford 2017.
Schreckenberg, H., Die christliche Adversus-Judaeos-Texte und ihr literarisches und historisches Umfeld (1. – 11. Jh.), EH 23.172; Frankfurt am Main 1982.
Sehlmeyer, M., Geschichtsbilder für Pagane und Christen: Res Romanae in den spätantiken Breviarien, BzA 272, Berlin 2009.
Shepardson, C., Between Polemic and Propaganda: Evoking the Jews of Fourth-Century Antioch, “Journal of the Jesus Movement in Its Jewish Setting” 2 (2015) 147-182.
Somenzi, C., Egesippo – Ambrogio: Formazione scolastica e Cristiana a Roma alla metà del IV secolo, SPM 27, Milan 2009.
Van Hoof, L., and P. Van Nuffelen, The Fragmentary Latin Histories of Late Antiquity (AD 300–620): Edition, Translation and Commentary, Cambridge 2020.
Download

Published
2021-06-15


Bay, C. (2021). Disease and the Christian Discourse of Jewish Death in "De Excidio Hierosolymitano" 5, 2. Vox Patrum, 78, 157–182. https://doi.org/10.31743/vp.12268

Carson Bay 
University of BernLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.