St. Joseph in the New Testament Apocrypha (part 1: Up to the Birth of Jesus in Bethlehem)

Arkadiusz Nocoń

Pontificia Università Gregoriana , Italy
https://orcid.org/0000-0002-7513-6071


Abstract

Among the figures, who played an important role in the history of salvation, St. Joseph is unique: both in view of the mission that was committed to him, and due to his virtues. Scriptural information about him, however, is very scanty. It is not surprising therefore that the Apocrypha tried to fill in this lacuna. Despite their limitations, these writings had a considerable impact on theology, liturgy and art. They are a precious witness, manifesting how the faith was lived out in contemporary Christian communities. In the first part of the article, the author tried to bring out from the rich study material the most important data concerning the “biography” of St. Joseph up to the moment of Jesus’s birth in Bethlehem. The remaining part of the saint's “biography”, his relationship with Mary and Jesus, and conclusions flowing from the reading of the Apocrypha shall be presented in the second part.

Keywords:

Apocrypha, St. Joseph, Mary, Jesus

Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1-2, red. M. Starowieyski, Kraków 2003.

Ascensio Isaiae, tł. S. Kur, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 148-150.

Evangelium Barnabae italicum, tł. M. Starowieyski, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 246-263.

Evangelium ibericum, tł. G. Peradze, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 204-229.

Evangelium infantiae (arabice), tł. W. Dembski, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 405-439.

Evangelium secundum Hebraeos (fragmenta), tł. M. Starowieyski, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 99-114.

Evangelium Thomae de infantia Salvatoris, tł. M. Starowieyski, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 388-404.

Historia Iosephi fabri lignarii, tł. T. Hergesel, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/2, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 559-577.

Ioannis Evangelium apocryphum (arabice), tł. M. Starowieyski, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 230-245.

Libellus de nativitate sanctae Mariae, tł. K. Obrycki, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 331-341.

Liber de infantia Salvatoris, tł. K. Obrycki – M. Starowieyski, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 317-330.

Liber de pueritia Salvatoris (armeniace), tł. E. Nowak, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 440-541.

Pistis Sophia, tł. R. Szmurło, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 159-162.

Protoevangelium Iacobi, tł. M. Starowieyski, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 266-290.

Pseudo-Matthaei Evangelium, tł. K. Obrycki, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 291-316.

Barbagli P., Święty Józef w Ewangelii, tł. E. Hebda, w: Aa. Vv., Józef z Nazaretu, t. 2, Kraków 1979, s. 7-59.

Franciszek, List apostolski „Patris corde” z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego, w: http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn24 (dostęp: 17.04.2021).

Canal Sánchez J.M., San José en los apócrifos del Nuevo Testamento, w: Aa.Vv., San Giuseppe nei primi quindici secoli della Chiesa. Atti del primo simposio internazio-nale celebrato nel centenario della proclamazione di s. Giuseppe a patrono della Chiesa universale, Studi e ricerche su san Giuseppe 1, Roma 1971, s. 123-149.

Dobraczyński J., Cień Ojca, Warszawa 1977.Focant C., Les évangiles apocryphes, Namur 2001.

Fros H. – Sowa F., Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 1975.

Galot J., Święty Józef, tł. Siostry karmelitanki bose z Zakopanego, w: Aa. Vv., Józef z Nazaretu, t. 1, Kraków 1979, s. 183-310.

Gołębiowski F., Nauka Justyna Zapartowicza (Miechowity) o św. Józefie jako mężu Maryi i przybranym ojcu Syna Bożego, w: Aa. Vv., Józef z Nazaretu, t. 2, Kraków 1979, s. 127-163.

Kołosowski T., Święty Józef z Nazaretu w piśmiennictwie Kościoła starożytnego, w: „Lux ex Silesia”. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Józefowi Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin, red. W. Gliński, Warszawa 2013, s. 333-350.

Martelet B., Józef z Nazaretu, mąż ufności, tł. Siostry karmelitanki bose z Zakopanego, w: Aa. Vv., Józef z Nazaretu, t. 1, Kraków 1979, s. 21-181.

Moraldi L., Vangeli apocrifi, Casale Monferrato 1996.

Starowieyski M., Wstęp, w: Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003.

Starowieyski M., Barwny świat apokryfów, Poznań 2015.

Starowieyski M., Ewangelie apokryficzne, „Znak” 275 (1977) s. 522-530.

Zaleski W., Rok kościelny, Warszawa 1989.


Nocoń, A. (2021). St. Joseph in the New Testament Apocrypha (part 1: Up to the Birth of Jesus in Bethlehem). Vox Patrum, 79, 299–320. https://doi.org/10.31743/vp.12716

Arkadiusz Nocoń 
Pontificia Università Gregoriana https://orcid.org/0000-0002-7513-6071License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>