Care for the sick as the way to holiness according st. Dorotheus of Gaza

Piotr Turzyński

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

The article presents a part of spirituality of Saint Dorotheus of Gaza, the Palestinian monk and abbot from VI century. He wrote instructions and letters for monks in which one of the topics is also care for the sick. Dorotheus himself be­fore became an Abba was educated in medicine and in monastery was responsible for infirmary. He underlines that after first step on the road of improvement which is purification man must fill his heart with good deeds. Care for the sick is one of them. Dorotheus is looking on disease in the light of Divine Providence. In this way the disease is a trial, but also body sickness could be medicine for the soul. If someone is looking after the sick he has an opportunity to learn humility and wisdom of life. Dorotheus invites monks to do this disinterestedly. By that means sickness becomes a way to holiness.

Keywords:

Dorotheus of Gaza, Desert Fathers, history of the health care, Palestinian monasticism

Apophtegmata Patrum, Collectio systematica (Verba Seniorum), PL 73, 855-1062, tłum. M. Kozera: Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 2: Kolekcja systematyczna, ŹM 9, Kra¬ków 1995.
Apophtegmata Patrum, Collectio alphabetica, PG 65, 71-440, tłum. M. Borkowska: Apo¬ftegmaty Ojców Pustyni, t. 1: Gerontikon. Księga starców, ŹM 4, Kraków 2004.
Basilius Magnus, Regulae fusius tractatae, PG 31, 889-1052, tłum. J. Naumowicz: Bazyli Wielki, Reguły dłuższe, ŹM 6, Kraków 1995.
Benedictus, Regula, ed. tłum. A. Świderkówna: Święty Benedykt z Nursji, Reguła, Kra¬ków 1994, 25-263.
Dorotheus Gazaeus, Doctrinae universae, PG 88, 1617-1836, tłum. M. Borkowska: Róż¬ne nauki świętego ojca naszego Doroteusza, w: Doroteusz z Gazy, Pisma ascetyczne, ŹM 51, Kraków 2010, 73-250.
Dorotheus Gazaeus, Epistulae, PG 88, 1793-1841, tłum. M. Borkowska: Różne listy ojca Doroteusza, w: Doroteusz z Gazy, Pisma ascetyczne, ŹM 51, Kraków 2010, 251-273.
Dorotheus Gazaeus, Vita s. Dosithei, PG 88, 122-144, tłum. M. Borkowska: Doroteusz z Gazy, Żywot św. Dozyteusza, w: Doroteusz z Gazy, Pisma ascetyczne, ŹM 51, Kra¬ków 2010, 58-71.
Evagrius Ponticus, Practicus, ed. A. i C. Guillaumont, SCh 171, Paris 1971, tłum. E. Kę-dziorek: Ewagriusz z Pontu, O praktyce ascetycznej, w: Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. 1, ŹM 18, Kraków 1998, 201-230.
Borkowska M., Twarze Ojców Pustyni, Kraków 2001.
Borkowska M., Wstęp, w: Starcy spod Gazy. Wybór pism Barsanufiusza, Jana, św. Doro¬teusza z Gazy, BOK 11, Kraków 1999, 5-21.
Borkowska M., Wstęp, w: Św. Doroteusz z Gazy, Nauki ascetyczne, PSP 27, Warszawa 1980, 5-11.
Cesera A., L’Ospedale e l’assistenza ai malati nel corso dei secoli, Brezzo di Bedero 1994.
Chryssavgis J., W sercu pustyni. Duchowość Ojców i Matek pustyni, tłum. M. Chojnacki, Kraków 2007.
CrislipA.T., From Monastery to Hospital. Christian Monasticism and the Transformation of Health Care in Late Antiquity, Michigan 2005.
Ferngren G.B., Medicine and Health Care in Early Christianity, Baltimore 2009.
Gobry I., Storia del monachesimo, I, Roma 1991.
Gribomont J., Doroteo di Gaza, DPAC I 1038.
Hevelone-Harper J.L., Uczniowie pustyni. Mnisi świeccy i prymat ducha w Gazie VI wie¬ku, tłum. E. Dąbrowska, ŹM 52, Kraków 2010.
Larchet J.-C., Le chrétien devant la maladie, la souffrance et la mort, Paris 2002.
Longosz S., Ksenodochium – hospicjum wczesnochrześcijańskie, VoxP 16 (1996) t. 30-31, 273-336.
Nieścior L., Wstęp, w: Doroteusz z Gazy, Pisma ascetyczne, ŹM 51, Kraków 2010, 13-38.
Pawłowska-Blachaczek B., „Corpora sanctorum in pace sepulta sunt, et nomina eorum vivent in aeternum”. Peregrinatio christiana do Rzymu w czasach Grzegorza Wielkie¬go, VoxP 30 (2010) t. 55, 77-93.
Špidlik T., Duchowość chrześcijańskiego Wschodu. Poradnik systematyczny, tłum. L. Ro¬dziewicz, Kraków 2005.
Stanula E., Wstęp, w: Św. Doroteusz z Gazy, Nauki ascetyczne, PSP 27, Warszawa 1980, 12-28.
Wianowski L., Doskonałość mnicha w pismach Doroteusza z Gazy, Kraków 2016.
Wianowski L., Walka z namiętnościami i wyrzeczenie się własnej woli jako elementy walki duchowej według św. Doroteusza z Gazy, „Studia Diecezji Radomskiej” 8 (2007) 79-88.

Published
2018-12-12


Turzyński, P. (2018). Care for the sick as the way to holiness according st. Dorotheus of Gaza. Vox Patrum, 70, 107–118. https://doi.org/10.31743/vp.3200

Piotr Turzyński 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.