Surer hope? Encouregments for taking up a monastic life in the Latin Christian letters of the 4th and 5th century

Marcin Wysocki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

The turn of the 4th and 5th centuries is a period of exuberant development of a monastic life in the West. This fact was also reflected in the correspondence of the authors of this period (Ambrose, Augustine, Jerome and Paulinus Nolensis of Nola), who are considered to be the fathers of the Western monasticism. Many people entered the path of life devoted to Christ voluntarily and without dilem­mas, but there were also those who were encouraged to make this decision and yet they felt some resistance. Of this we can also find testimonies in the letters of the authors mentioned above. Among their nearly 500 letters, we find only seven that relate to the theme of calling and encouragement to the monastic life. They are directed to only three people (two soldiers and wealthy married couple), which, however, are an example of serious dilemmas and problems with entering the path of monastic life. The authors show in their letters arguments for taking up monastic life and ways of its implementation. The letters show a better and more perfect life. In letters there is no call for leaving the world in a literal way, but only a peculiar “abandonment” of the world, and above all a profound eschatological dimension of such a decision. There is a deep hope that for abandoning what is earthly, a reward that transcends earthly goods awaits for a man who undertakes a monastic life. In the face of the vanity of the world, its worries and problems, certainly a better hope is shown in the encouragements of the letters.

Keywords:

Augustine, Jerome, Paulinus of Nola, letters, hope, monastic life, world, richness, military service

Augustinus, Epistulae, CSEL 34/1-2, 44, 57, ed. A. Goldbacher, Vienna 1895-1911, tłum. W. Eborowicz: Św. Augustyn, Listy (1-75), Pelplin 1983.
Hieronymus, Epistulae, t. 1-5, wyd. łacińsko-polskie, tekst łac. i oprac. H. Pietras, tłum. J. Czuj, oprac. M. Ożóg: Św. Hieronim, Listy, ŹMT 54, 55, 61, 63, 68, Kraków 2010-2013.
Paulinus Nolensis, Epistulae, ed. G. Santaniello: Paolino di Nola, Le lettere, Testo latino con traduzione italiana a cura di G. Santaniello, t. 1-2, Nola 1992.
Bardy G., Un élève de saint Augustin: Licentius, AnTh 14 (1954) 55-79.
Biarne J., Les origines du monachisme en Occident, Paris 1990.
Cary P., What Licentius Learned: A Narrative Reading of the Cassiciacum Dialogues, „Augustinian Studies” 29 (1998) z. 1, 141-163.
Clarke A.K., Licentius Carmen ad Augustinum ll. 45 seqq., and the Easter Vigil, Studia Patristica 8, Berlin 1966, 171-175.
Colombás G.M., Il monachesimo delle origini, t. 1, Milano 1990, 223-246.
Courcelle P., Les lacunes de la correspondance entre saint Augustin et Paulin de Nole, RÈA 53 (1951) z. 3, 253-300.
Desprez V., Początki monastycyzmu, t. 2, Dzieje monastycyzmu chrześcijańskiego do So¬boru Efeskiego (431), tłum. J. Dembska, ŹM 22, Kraków 1999.
Lienhard T.J., Paulinus of Nola and early western monasticism with a study of the chrono¬logy of his works and an annotated bibliography, 1879-1979, Bonn 1977.
Lorenz R., Die Anfänge des abendländischen Mönchtums in 4. Jahrundret, ZKG 77 (1966) 1-61.
Madec G., L’Historicité des Dialogues de Cassiciacum, RÉAug 32 (1986) 207-231.
Muys A.P., De briefwisseling van Paulinus van Nola en Augustinus, Hilversum 1941.
Pałucki J., Eklezjotwórcza funkcja przyjaźni w nauczaniu Paulina z Noli, StWł 14 (2012) 88-104.
Pałucki J., Epistolografia Paulina z Noli (353-430). Adresaci oraz okoliczności powsta¬wania listów, w: Fructus Spiritus est Caritas. Księga Jubileuszowa Księdza Francisz¬ka Drączkowskiego, red. M. Wysocki, Lublin 2011, 305-313.
Pałucki J., Małżeństwo drogą doskonalenia chrześcijańskiego na podstawie epistolografii św. Paulina z Noli, VoxP 32 (2012) t. 57, 469-481.
Pałucki J., Świeccy adresaci listów Paulina z Noli, VoxP 22 (2002) t. 42-43, 253-260.
Penco G., Storia di monachesimo in Italia: dalle origini alla fine di Medioevo, Milano 1983.
Ruggiero A., San Paolino maestro di fede e di vita, Napoli – Roma 1994.
Schanzer D., „Arcanum Varronis iter”: Licentius’s Verse Epistle to Augustine, RÉAug 37 (1991) 110-143.
Starowieyski M., Początki monastycyzmu zachodniego, WST 1 (1983) 258-283.
Wipszycka E., Wstęp, w: Św. Atanazy Aleksandryjski, Żywot świętego Antoniego. Św. An¬toni Pustelnik, Pisma, red. E. Wipszycka, Warszawa 1987, 31-54 (= Święty Antoni, Żywot. Pisma ascetyczne, red. E. Wipszycka, ŹM 35, Kraków 2008, 43-74).
Zelzer M., De carmine Licentii ad Augustinum, Diss. Breslau, Arnsberg 1915.
Zelzer M., Vescovi e pastori alla luce delle lettere ambrosiane, w: Vescovi e pastori in epoca teodosiana, II, SEA 58, Roma 1997, 559-568.

Published
2018-12-12


Wysocki, M. (2018). Surer hope? Encouregments for taking up a monastic life in the Latin Christian letters of the 4th and 5th century. Vox Patrum, 70, 193–204. https://doi.org/10.31743/vp.3204

Marcin Wysocki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.