Eschatology of saint Victorinus of Poetovio: Theological and philological analysis of the Latin terms

Nikołaj Anatoliewicz Chandoga
Abstract

Eschatology of Victorinus of Poetovio as one of the ante-nicene chiliasts is closely related to the eight-day, or eight-thousand concept of the history of the world and the human race. According to this concept, the universe will exist four periods: the first – from the creation of God the world and the first people before the first coming of Christ on the earth (the first five days of creation, or the first five thousand years); the second – from the first coming of Christ to the second coming of Christ (the sixth day of creation, or the sixth thousand years); the third – from the second coming of Christ and to the beginning of the Last Judgment (the seventh day of rest, or the seventh thousand years); the fourth – from the begin­ning of the Last Judgment and to infinity (the eighth day of Judgment and eternal rest, or eight thousand years). An important aspect of the eschatology of Victorinus prelate is its christologi­cal and soteriological aspects, that is, the Lord Jesus Christ takes part in human history in each of these eight millennia. In other words, the Savior not only created the world and the first people, but daily takes care of the crown of his creation – the human race. This can be traced in the disclosure of the theological termino­logy of the end of Victorinus of Poetovio.

Keywords:

eschatology, chiliasm, theological terminology of the end, Lord Jesus Christ, Victorinus of Poetovio, saints, wickeds, sixth day of creation, seventh day of rest, eight day of Judgment and eternal rest

Gregorius Nyssenus, De opificio hominis, ed. J. Laplace – J. Daniélou, SCh 6, Paris 1944.

Hieronymus Stridonensis, De viris illustribus, ed. M.E. Botecchia Deho, Соrpus Scriptorum Ecclesiae Aquileiensis 6/1, Roma 2009.

Irenaeus Lugdunensis, Adversus haereses, PG 7/1, 437-1118.

Novatianus, De cibis judaicis, PL 3, 953-964.

Origenes, Contra Celsum, PG 11, 641-1632.

Philo Alexandrinus, De opificio mundi, ed. L. Cohn: Opera quae supersunt, vol. 1, Berlin 1896, 1-60.

Pseudo-Victorinus Poetovionensis, De decem virginibus, ed. M. Špelič, Cerkveni Očetje 9, Celje 1999, 168-175; ed. M. Veronese, Соrpus Scriptorum Ecclesiae Aquileiensis 2, Roma 2002, 352-357.

Victorinus Poetovionensis, Commentarii in Apocalypsin editio Victorini et recensio Hieronymi una cum posteriorum additamentis, ed. J. Haussleiter, СSEL 49, Vindobonae – Lipsiae 1916, 16-154.

Victorinus Poetovionensis, Commentarius in Apocalypsim, ed. A. Hamman, PLS 1, Paris 1958, 103-172.

Victorinus Poetovionensis, De fabrica mundi, PL 5, 301-314; ed. J. Haussleiter, СSEL 49, Vindobonae – Lipsiae 1916, 3-9; ed. M. Dulaey, SCh 423, Paris 1997, 138-149; ed. M. Špelič, Cerkveni Očetje 9, Celje 1999, 146-163; ed. M. Veronese, Соrpus Scriptorum Ecclesiae Aquileiensis 2, Roma 2002, 328-339; ed. R. Gryson, CCL 5, Turnhout 2017, 295-300.

Victorinus Poetovionensis, Fragmentum chronologicum, PL 129, 1369; ed. M. Dulaey, SCh 423, Paris 1997, 134-135; ed. M. Špelič, Cerkveni Očetje 9, Celje 1999, 166-167; ed. M. Veronese, Соrpus Scriptorum Ecclesiae Aquileiensis 2, Roma 2002, 344-347; ed. R. Gryson, Turnhout 2017, CCL 5, 303.

Victorinus Poetovionensis, In Apocalypsin, ed. M. Dulaey, SCh 423, Paris 1997, 46-123; ed. M. Špelič, Cerkveni Očetje 9, Celje 1999, 40-135; ed. M. Veronese, Соrpus Scriptorum Ecclesiae Aquileiensis 2, Roma 2002, 260-317; ed. R. Gryson, CCL 5, Turnhout 2017, 110-264.

Victorinus Poetovionensis, Scholia in Apocalypsin beati Joannis, PL 5, 317-344.

Allard P., Les dernières persecutions du IIIe siècle, Paris 1907.

Bratož R., Der Bischof Victorinus und die Kirchengemeinde von Poetovio (2. Hälfte des 3. Jahrhunderts), «Zalai Museum» 11 (2002) 7-20.

Bratož R., Verske razmere v Petovioni v drugi polovici 3. stoletja v luči poročil škofa Viktorina, in: Ptuj v rimskem cesarstvu. Mitraizem in njegova doba, ur. M. Vomer Gojkovič – N. Kolar, Ptuj 2001, 313-325.

Daniélou J., Les origines du christianisme latin, Paris 1978.

Dulaey M., Introduction, в: SCh 423, ed. M. Dulaey, Paris 1997, 15-41.

Dulaey M., Victorin de Poetovio. Premier exégète latin, I, Paris 1993.

Gryson R., Répertoire general des auteurs ecclésiastiques latins de l’antiquité et du haut moyen âge, I, Freiburg 2007.

Kasprzak D., Wiktoryn z Poetovium – pierwszy chrześcijański egzegeta łaciński, AnCra 43 (2011) 143-157.

Oxford Latin Dictionary, ed. P.G.W. Glare, Oxford 1968.

Paczkowski M.C., Alcuni aspetti teologici dell’Apocalisse in Vittorino di Petovio, BPTh 5 (2012) 175-206.

Schümmer J., Die altchristliche fastenpraxis. Mit besonderer berücksichtigung der schriften Tertullians, München 1933.


Published
2018-12-16


Chandoga, N. A. (2018). Eschatology of saint Victorinus of Poetovio: Theological and philological analysis of the Latin terms. Vox Patrum, 69, 65–82. https://doi.org/10.31743/vp.3233

Nikołaj Anatoliewicz Chandoga License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.