Penitential peregrinatio in the early middle ages

Michał Chłopowiec

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu


Abstract

Pilgriming is generally understood as a kind of motivational, religious mowing to “saint places” revived by the atonement intention (to rarely thankful) for God given goodness, which is subjectively believed to be meaningful. In thereby in­terpretation, only visible aspect comes to the foreground, without getting into its theological proof. In hereby elaboration, however, the topic of theological issue is touched upon, not in a sense of a detailed meaning of the notion, but by showing the historical determinations conditioning the way of understanding the notion. In Christian bastion of the discussed phenomenon is the Middle East, from where the solutions have been transferred to the West, in somewhat different cate­gories. The transfer, both in theory and in practice, could be possible only due to people’s engagement, who were fascinated with the eastern spirituality. Some of the famous names, who could be distinguished are Jerome, John Cassian or Melania the Elder, the most active figures. The idea of pilgrimage transferred to the west, hasn’t been, clearly, intact in its form, but exposed to, based on different local accents, evolutionary changes. It is shown in interpretation changes applied, in reference to the notion of peregrina­tio, inland and in the British Isles.

Keywords:

the Early Middle Ages, Spirituality, Anachoritism, Atonement

Ambrosius Mediolanensis, Epistulae, PL 16, 876-1286.

Apophtegmata Patrum, PG 65, 71-440, tłum. M. Borkowska: Apoftegmaty Ojców pustyni, t. 1: Gerentikon. Księga Starców, red. M. Starowieyski, ŹM 4, Kraków – Tyniec 20042.

Augustinus Hipponensis, De opere monachorum, PL 40, 547-582.

Benedictus, Regula (cum commentariis), PL 66, 215-912, tłum. zbiorowe, w: Starożytne reguły zakonne, PSP 26, Warszawa 1980, 188-233.

Columbanus, Epistulae, ed. Societas Aperiendis Fontibus Rerum Germanicarum Medii Aevi, MGH Epistulae III, Berolini 1892, 156-190, tłum. E. Zakrzewska-Gębka, w: Św. Kolumban, Pisma, Jonasz z Bobbio, Żywot Kolumbana, PSP 60, Warszawa 1995, 79-106.

Concilium Romanum (1725), Indictio, Mansi XXXIV 1849-1850.

Irische Kanonensamlung, hrsg. F.W.A.H. Wasserschleben, Giesen 1874.

Jonas Bobiensis, Vita Columbani, ed. B. Krusch, MGH Scriptores Rerum Germanicarum XXXVII, Hannoverae – Lipsiae 1905, 148-228, tłum.E. Zakrzewska-Gębka, w: Św. Kolumban, Pisma, Jonasz z Bobbio, Żywot Kolumbana, PSP 60, Warszawa 1995, 185-220.

Mamertus Claudianus, De statu animae, PL 53, 697-780.

Paulinus Nolanus, Epistulae, PL 61, 153-420.

Smaragus Abbas, Diadema monachorum, PL 102, 593-690.

Sulpicius Severus, Vita sancti Martini, ed. J. Fontaine, SCh 133, Paris 1967.

Synodus Sancti Patrici, PL 53, 817-822.

The Martylogy of Oengus the Culdee, ed. W. Stokes, Bublin 1984.

Walafridus Strabo, Vita Sancti Galii, PL 114, 975-1030.

Angenendt A., Die irische peregrination und ihre Auswirkungen auf dem Kontinent vor dem Jahre 800, w: Iren in Europa in frühen Mittelalter, hrsg. H. Löwe, cz. 1, Stuttgart 1982, 52-79.

Angenendt A., Monachi peregrini, München 1972.

Bieler L. von, Irland. Wegbereiter des mittelalters, Olten – Lausann – Freiburg im Breisgau 1969.

Campenhausen H. von, Die asketische Heimatlosigkeit im altkirchlichen und frühmittelalterlichen Mönchtum, Tübingen 1930.

Chłopowiec M., Pokuta w Kościele pierwszych wieków, Wrocław 2015.

Drączkowski F., Donatyzm, EK IV 111-113.

Gougaud L., Les conception du martyre chez les Irlandais, RBen 24 (1907) 360-373.

Grasmück E.L., Exilium. Untersuchungen zur Verbannung in der Antike, Paderborn 1978.

Heussi K., Der Ursprung des Mönchtums, Tübingen 1936.

Holl K., Enthusiasmus und Bussgewalt beim griechischen Mönchtum, Hildesheim 1969.

Leclercq J., De Saint Gregoire à saint Bernard du VI au XII siècles, w: La spiritualité du Moyen Âge, éd. J. Leclercq – F. Vandenbroucke – L. Bouyer, Paris 1961, 11-272.

Maurrou H.I., Od prześladowań Dioklecjana do śmierci Grzegorza Wielkiego (303-604), w: J. Danielou – H.I. Marrou, Historia Kościoła, t. 1: Od początków do roku 600, tłum. M. Tarnowska, Warszawa 1986, 179-340.

Roux F. Le – Guyonvarch C.J., Keltische Religion, w: Handbuch der Religionsgeschichte, cz. 1, hrsg. J.P. Asmussen, Göttingen 1971, 245-276.

Vogel C., Le pèlerinage pénitentiel, RevSR 38 (1964) 113-153.

Wagemann J., Entwicklugsstufen des ältesten Mönchtums, Tübingen 1929.

Walh M. J., Keltische und irische Askese, TRE IV 225-229.

Wipszycka E., Egipt – ojczyzna mnichów, w: Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 1: Gerontikon. Księga Starców, red. M. Starowieyski, ŹM 4, Kraków – Tyniec 2004, 15-64.


Published
2018-12-16


Chłopowiec, M. (2018). Penitential peregrinatio in the early middle ages. Vox Patrum, 69, 83–103. https://doi.org/10.31743/vp.3253

Michał Chłopowiec 
Papieski Wydział Teologiczny we WrocławiuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)