The manuscript tradition of the vita s. Pauli primi eremitae and the most ancient printed editions of this work of st. Jerome

Bazyli Degórski

Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino a Roma , Poland

Abstract

The article is meant to present – in the first part – the results of the author’s research on the Manuscript Tradition of the Vita S. Pauli monachi Thebaei of St. Jerome and, in particular, what was surveyed through the continuation of the ana­lysis by John Frank Cherf O.S.B. In the second part of the article the most ancient printed editions of the Vita S. Pauli monachi Thebaei of St. Jerome are reviewed.

Keywords:

The Vita S. Pauli monachi Thebaei of Saint Jerome, Monasticism, Palaeography, Codicology

Hieronymus, Vita Sancti Pauli Primi Eremitae, CPL 617.

Vita diui Pauli primi heremite. Matthias Milcher librarius Budensis […] Venetiis anno virginei partus 1511, die primo Decembris. Impensis Matthie Milcher librarii Budensis, arte autem Jacobi Pentii de Leucho, Reprint der Originalausgabe von 1511 mit einer Einfürung von S. Świdziński, Archivum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae II: Fontes, vol. 10, ed. S. Świdziński, Coesfeld 2009.

Decalogus de beato Paulo primo heremita comportatus per reverendum patrem fratrem Gregorium de Gyengyes protunc priorem sancti Stephani Rotundi in Vrbe cum annotationibus in margine adiecti, Cracouie per Florianum Unglerum 1532, Archivum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae II: Fontes, vol. 9, ed. S. Świdziński, Coesfeld 2008: ed. R [R. = B.] Degórski: Anhang I [edizione critica e traduzione polacca della Vita S. Pauli Primi Eremitae di san Girolamo, contenuta in G. Gyengyes, Decalogus de beato Paulo primo heremita, Cracoviae 1532], in: Archivum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae II: Fontes, vol. 9, ed. S. Świdziński, Coesfeld 2008, 170-187; ed. R [R. = B.] Degórski: Edizione della “Vita Sancti Pauli Primi Eremitae” di San Girolamo, Institutum Patristicum “Augustinianum”, I-VI, Roma 1987 (dattiloscritto); ed. R [R. = B.] Degórski: Hieronymus, Vita Sancti Pauli Primi Eremitae. Edizione critica della “Vita Sancti Pauli Primi Eremitae” di Girolamo, Institutum Patristicum “Augustinianum”, Roma 1987.

Cherf J.F., The Latin Manuscript Tradition of the “Vita S. Pauli”, in: Studies in the Text Tradition of. St. Jerome’s “Vitae Patrum”, ed. W.A. Oldfather, Urbana 1943, 65-142.

Degórski B., Kodeks Basilicanus A. 6 (alias E) a rodzina “Q” rękopiśmiennego przekazu “Vita Sancti Pauli Primi Eremitae” św. Hieronima, "Vox Patrum" 56 (2011) 485-493.

Degórski B., La famiglia “I” della tradizione manoscritta della “Vita S. Pauli Primi Eremitae” di San Girolamo, DPa 5 (1992) 5-24.

Degórski B., La famiglia “Q” della tradizione manoscritta della “Vita S. Pauli Primi Eremitae” di San Girolamo, DPa 5 (1992) 26-45.

Degórski B., La famiglia “S” della tradizione manoscritta della “Vita Sancti Pauli Primi Eremitae” di San Girolamo, DPa 6 (1993) 16-41.

Degórski B., La tecnica di preparazione di un’edizione critica. Un caso esemplativo: la familia “Q” della tradizione manoscritta della “Vita S. Pauli Primi Eremitae” di san Girolamo, in: Sanctitatis Causae. Motivi di santità e Cause di canonizzazione di alcuni maestri medioevali. In ricordo di Padre Louis-Jacques Bataillon, O.P., ed. M.M. Rossi – T. Rossi, Studia Pontificiae Universitatis a S. Thoma Aquinate in Urbe. Studi 2008. Nuova serie 12, Roma 2009, 11-43.

Degórski B., Przekaz łacińskich rękopisów „Vita S. Pauli Primi Eremitae” św. Hieronima, Lublin 2000.

Degórski B., Stan badań nad “Vita S. Pauli Primi Eremitae” św. Hieronima, in: Archivum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae I: Dissertationes, vol. 5, ed. S. Świdziński, Coesfeld 2010, 161-222.

Degórski B., Un tardivo manoscritto di Cracovia contenente la “Vita Sancti Pauli Primi Eremitae” di San Girolamo, "Vox Patrum" 14 (1988) 429-434.

Degórski B., Untersuchungen zu den Handschriften und Drucken über die “Vita S. Pauli Primi Eremitae” vom hl. Hieronymus, in: Ideologie des Paulinermönchtums Ende 15./ Anfang 16. Jahrhundert. Internationales Seminar im ehemaligen Paulinerkloster (1377-1786) Marianka bei Bratislava, vom 11.-15./16 Oktober 2010, Archivum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae I: Dissertationes, vol. 6/1, ed. L. Weinrich – S. Świdziński, Coesfeld 2012, 8-15.

Studies in the Text Tradition of. St. Jerome’s “Vitae Patrum”, ed. W.A. Oldfather, Urbana 1943.


Published
2018-12-16


Degórski, B. (2018). The manuscript tradition of the vita s. Pauli primi eremitae and the most ancient printed editions of this work of st. Jerome. Vox Patrum, 69, 155–173. https://doi.org/10.31743/vp.3257

Bazyli Degórski 
Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino a RomaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>