The role of the bishops of Rome in the doctrinal disputes of the ancient Church

Paweł Wygralak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Poland

Abstract

This article presents the role of the bishops of Rome in the resolution of three doctrinal disputes (nestorianism, monophysitism, monothelitism) that hit the community of the Church between the 5th and the 7th centuries. Both the teaching of Nestorius and Eutyches were unequivocally condemned by the contemporary bishops of Rome, respectively Celestine and Leon the Great. Their teachings were confirmed by the general councils of Ephesus (431) and Chalcedon (451). Solving the problem of monothelitism has caused even more difficulties to the Holy See because of the attitude of Honorius I, who supported the erroneous teaching of the Patriarch of Constantinople, Sergei. Thus, the work discusses the actions of the subsequent bishops of Rome (especially John IV, Theodore, Martin I and Agathon) for restoring orthodoxy, which resulted in the adoption of resolutions condemning monothelitism by the Third Council of Constantinople (680-681). The article was primarily written on the basis of the preserved correspondence between heresiarchs and the bishops of Rome, the bishops of Rome and the em­perors, as well as the resolutions of synods and councils.

Keywords:

Holy See, nestorianism, monophysitism, monothelitism, Celestine I, Leo the Great, Honorius I, Agathon

Caelestinus, Epistula XIII ad Nestorium, tekst grecko-łacińsko-polski, układ i oprac. A. Baron – H. Pietras, tłum. S. Kaczmarek, ŹMT 52 = SCL 4, Kraków 2010, 320-333*.

Caelestinus, Epistula XIV ad clerum et populum Constantinopoltanum, tekst grecko-łacińsko-polski, układ i oprac. A. Baron – H. Pietras, tłum. S. Kaczmarek, ŹMT 52 = SCL 4, Kraków 2010, 333-347*.

Codex Theodosianus XVI, tekst łacińsko-polski, oprac. M. Ożóg – M. Wójcik, wstęp M. Stachura, tłum. A. Caba, ŹMT 71 = SCL 7, Kraków 2014.

Concilium Chalcedonense (451), Epistula 98 [ad Sanctissimum Papam Romanae Ecclesiae Leonem], PL 54, 951-960, PL 54, 951-960.

Concilium Constantinopolitanum (448), Gesta Constantinopolis, tekst grecko-polski, układ i oprac. A. Baron – H. Pietras, tłum. S. Kaczmarek, ŹMT 62 = SCL 6, Kraków 2011, 62-105*.

Concilium Constantinopolitanum III (680-681), Expositio fidei, tekst grecko-łacińsko-polski, układ i oprac. A. Baron – H. Pietras, tłum. A. Baron, ŹMT 24 = DSP 1, Kraków 2001, 308-323.

Concilium Lateranense a. 649 celebratum, ed. R. Riedinger, ACO II/1, Berlin 1984.

Concilium Romanum (449), Epistula Leonis et synodi ad clero et plebi Constantinopoli, tekst łacińsko-polski, układ i oprac. A. Baron – H. Pietras, tłum. B. Tobor, ŹMT 62 = SCL 6, Kraków 2011, 176-177*.

Concilium Romanum (449), Epistula Leonis et synodi ad Pulcheriam (13 octobris 449), tekst łacińsko-polski, układ i oprac. A. Baron – H. Pietras, tłum. B. Tobor, ŹMT 62 = SCL 6, Kraków 2011, 174-176*.

Concilium Romanum (449), Epistula Leonis et synodi ad Theodosium (13 octobris 449), tekst łacińsko-polski, układ i oprac. A. Baron – H. Pietras, tłum. B. Tobor, ŹMT 62 = SCL 6, Kraków 2011, 172-174*.

Eutyches, Epistula 21 [ad S. Leonem], PL 54, 713-720.

Flavius Constantinus Imp., Epistula ad Donum Papam, PL 87, 1147-1154.

Honorius I Papa, Epistula 4 [ad Sergium Constantinopolitanum episcopum], PL 80, 470-474.

Joannes IV Papa, Epistula 2 [ad Constantinum Imperatorem], PL 80, 602-608.

Leo IIPapa, Epistula 3 [ad Constantinum Imperatorem], PL 96, 399-412.

Leo Papa, Epistula 114 [ad episcopos, qui in sancta synodo chalcedonensi congregati fuerunt, directa], PL 54, 1027-1032.

Leo Papa, Epistula 42 [ad Pulcheriam Augustam], PL 84, 705-706.

Leo Papa, Epistula ad Flavianum, ep. Constantinopolitanum de Eutyche, tekst łacińsko-polski, układ i oprac. A. Baron – H. Pietras, tłum. T. Wnętrzak, ŹMT 24 = DSP 1, Kraków 2001, 196-213.

Martinus I Papa, Epistula 3 [ad Constantem Imperatorem], PL 87, 137-146.

Nestorius, Epistula 6 [ad Coelestinum Papam Urbis Romae], PL 50, 438-441.

Theodorus I Papa, Epistula ad Paulum Patriarcham Constantinopolitanum, PL 87, 75-80.

Booth P., Crisis of Empire: Doctrine and Dissent at the End of Late Antiquity, Berkeley 2014.

Ceran W., Teodozjusz Wielki, Kraków 2003.

Chadwick H., Historia rozłamu Kościoła Wschodniego i Zachodniego: od czasów apostolskich do Soboru Florenckiego, tłum. P. Sajdek, Kraków 2009.

Hefele Ch. – Leclercq H., Histoire des conciles d’après les documents originaux, II/2, Paris 1908.

Hefele Ch. – Leclercq H., Histoire des conciles d’après les documents originaux, III, Paris 1909.

Jurgens W.A., The Faith of the Early Fathers: St. Augustine to the End of the Patristic Age, Collegeville 1979.

Karas M., Życie Nestoriusza, patriarchy Konstantynopola (V w.), „Nowy Filomata” 4 (2001) 262-271.

Kashchuk O., Aktywność cesarza w kontekście sporów chrystologicznych w Bizancjum w VII wieku, "Vox Patrum" 66 (2016), 411-428.

Kelly J.N.D., Encyklopedia papieży, tłum. T. Szafrański, Warszawa 2007.

Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988.

Müller G.L., Dogmatyka katolicka, tłum. W. Szymona, Kraków 2015.

Olmi A., Il consenso cristologico tra la chiese calcedonesi e non calcedonesi (1964-1996), Roma 2003.

Sesboüé B., Chrystologia i soteriologia. Efez i Chalcedon (IV-V wiek), w: Historia dogmatów, t. 1: Bóg zbawienia, red B. Sesboüé, tłum. P. Rak, Kraków 1999, 301-441.

Siniscalco P., Starożytne Kościoły Wschodnie. Historia i literatura, tłum. K. Piekarz, Kraków 2013.

Słownik Wczesnochrześcijańskiego Piśmiennictwa, red. M. Starowieyski – J.M. Szymusiak, Poznań 1971.

Starowieyski M., Sobory niepodzielonego Kościoła, Kraków 2016.

Szczur P., Marcin I, EK XI 1237.

Świat Bizancjum, t. 1: Cesarstwo wschodniorzymskie 330-641, red. C. Morrisson, tłum. A. Graboń, Kraków 2007.

Wessel S., Leo the Great and the Spiritual Rebuilding of a Universal Rome, Leiden 2008.

Wipszycka E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994.


Published
2018-12-16


Wygralak, P. (2018). The role of the bishops of Rome in the doctrinal disputes of the ancient Church. Vox Patrum, 69, 707–719. https://doi.org/10.31743/vp.3282

Paweł Wygralak 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.