Symbolism of the Moon in The enarrationes in psalmos by st. Augustine

Brunon Zgraja

Uniwersytet Opolski , Poland

Abstract

The present article proves that Augustine, explaining in Enarrationes in Psal­mos the texts of Psalms, does not treat references occurig in them, to the moon merely as a part of the descriptions of beauty of the created world, but tries to perceive in it a hidden meaning, the disclosure of which serves the interpreation of different theological questions. For the bishop of Hippo, the moon is a meta­phor of God the Creator, of Christ, of the Church and of the human being. With reference to God the Creator, the moon is to remind Christians, that God creating everything as being good and beautiful, He himself is the Good and the Beauty. Furthermore, the motive of the moon is to point to God’s self-sufficiency, his freedom and independence. The moon as metaphor of Christ, in turn, allows to perceive in Him the true God who, through the event of Incarnation, revealed to the human being the eternal plan of salvation. The ecclesiological dimension of the symbolism of the moon, however, introduces the concept of the beginnings of the Church, points out to its persecutions and to the presence of sinful people in it. What’s more, the moon-Church is the mystical Body of Christ and Christi s its Head. It is, furthermore, a Glorious Church that will be reigning with Christ for ever. Through the antropological dimension of the figure of the moon, Augustine exposes to the listeners of his sermons the truth about human fragility, corporality and mortality, moral inconstancy and a necessity for gaining more and more per­fection with the suport of the Holy Spirit. The moon is salso to direct the human thinking at the truth of resurrection.

Keywords:

St. Augustine, Enarrationes in Psalmos, moon, symbolism

Augustinus, Confessiones, PL 32, 657-868, tłum. Z. Kubiak: Święty Augustyn, Wyznania, Warszawa 1987.

Augustinus, De Trinitate, PL 42, 819-1098, tłum. M. Stokowska: Św. Augustyn, O Trójcy Świętej, Kraków 1996.

Augustinus, Enarrationes in Psalmos, ed. D.E. Dekkers – I. Fraipont, CCL 38-40, Turnhout 1956, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów, PSP 37-42, War¬szawa 1986.

Augustinus, Epistula 55, PL 33, 204-223.

Augustinus, Sermo 341, PL 39, 1493-1501.

Gregorius Magnus, Moralia in Iob, PL 75, 509-1162.

Altaner B. – Stuiber A., Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1990.

Bardski K., Patristic Interpretation of the Scripture and Modern Biblical Studies. Methodological Suggestions, „Folia Orientalia” 34 (1998) 23-29.

Bartnik C.S., Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 1999.

Bussanich J., Bene, w: Dizionario enciclopedico. Agostino, ed. A.D. Fitzgerald, Roma 2007, 291-293.

Chidester D.S., The Symbolism of Learning in St. Augustine, HTR 76 (1983) 73-90.

Comeau M., Saint Augustin exégèt du quatrième Évangile, Paris 1930.

Corsato C., Biblia w interpretacji Ojców Kościoła, tłum. K. Kubis, Kraków 2007.

Dermott J.M., Lune – symbolisme religieux, DSp IX 1191-1194.

Doni R., Święty Augustyn. Poszukiwanie prawdy. Biografia, tłum. L. Rodziewicz, Kraków 2003.

Drobner H.R., The Fathers of the Church. A Comprehensive Introduction, transl. by S.S. Schatzmann, Peabody (Mass.) 2007.

Eliade M., Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Warszawa 1966.

Ferrari L.C., Symbols of Sinfulness in Book II of Augustine’s „Confessiones”, AugSt 2 (1971) 93-104.

Fiedrowicz M., Principes de l’interprétation de l’Écriture dans l’Église ancienne, Bern 1998.

Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. W. Zakrzewska – P. Pachciarek – R. Turzyński, Warszawa 1990.

Granat W., Dogmatyka katolicka, t. 1: Bóg jeden w Trójcy osób, Lublin 1962.

Jaśkiewicz S., Św. Augustyn – poszukiwanie Boga, Katowice 2012.

Kaczmarek T., „Mysterium lunae” w eklezjologii starożytnego Kościoła, „Teologia i Człowiek” 17 (2011) 43-59.

Kaczmarek T., „Seges Ecclesiae”. Eklezjalny wymiar męczeństwa w nauczaniu św. Augustyna, Toruń 2010.

Kowalczyk S, Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna, Lublin 2007.

Kowalczyk S., Bóg jako „Summum Bonum” w ujęciu św. Augustyna, ZNKul 4(1964) 13-22.

Krąpiec M. – Zdybicka Z., Augustyn. III. Myśl filozoficzna, EK I 1095-1099.

La Chiesa da Eva alla città di Dio, a cura di A. Clerici, Roma 2000.

Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989.

Panuś K., Historia kaznodziejstwa, Kraków 2004.

Pieszczoch S., Patrologia. Wprowadzenie w studium Ojców Kościoła, Gniezno 1998.

Rahner H., „Mysterium Lunae”. Ein Beitrag zur Kirchentheologie der Vaterzeit, ZKTh 64 (1940) 61-131.

Rahner H., Simboli della Chiesa. L’eeclesiologia dei Padri, trad. L. Pucci – A. Pompei, Roma 1971.

Romaniuk K., Biblia u Ojców Kościoła a Ojcowie Kościoła w studium Biblii, RTK 22 (1975) z. 1, 65-74.

SawickaJ., Symbolika lunarna w średniowiecznej poezji liturgicznej, „Pamiętnik Literacki” (2002) z. 3, 5-35.

Simonetti M., L’allegoria in Celso. Filone e Origine, w: Tradizione e innovazione nella cultura greca da Omero all’eta ellenistica. Scritti in onore di Bruno Gentili, a cura di R. Pretagostini, vol. 3, Roma 1993, 1129-1141.

Simonetti M., Między dosłownością a alegorią. Przyczynek do historii egzegezy patrystycznej, tłum. T. Skibiński, Kraków 2000.

Stanula E., Św. Augustyn, Wybór mów (kazania świąteczne i okolicznościowe), w: E. Stanula, Eseje patrystyczne, oprac. I. Salamonowicz-Górska, Warszawa 2014, 377-387.

Studer B., Schola christiana. Die Theologie zwischen Nizäa und Chalcedon, Paderborn 1998.

Sulowski J., Wstęp, w: Św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów, PSP 37, Warszawa 1986, 7-35.

Szymanek E., Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990.

Trapè A., Święty Augustyn – człowiek – duszpasterz – mistyk, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1987.

Tscholl J, Gott und das Schöne beim hl. Augustinus, Heverlee – Leuven 1967.

Tscholl J., Dio e il Bello in Sant’Agostino, Milano 1996.

Turzyński P., Piękno w teologii świętego Augustyna. Próba systematyzacji augustyńskiej estetyki teologicznej, Radom 2013.

Vergés R.S., La Encarnación del Verbo y la Iglesia en San Agustin. Teología de símbolos bíblico-eclesiales, EE 42 (1967) 73-112.

Wilmart A., La tradition des grandes ouvrages de saint Augustin, IV: Les Enarrationes, w: MA II, Roma 1931, 257-315.

Witherup R.D., Współczesna krytyka literacka czy powrót do egzegezy patrystycznej?, "Vox Patrum" 16 (1989), 179-190.


Published
2018-12-16


Zgraja, B. (2018). Symbolism of the Moon in The enarrationes in psalmos by st. Augustine. Vox Patrum, 69, 735–753. https://doi.org/10.31743/vp.3284

Brunon Zgraja 
Uniwersytet OpolskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.