Jak Bazyli Wielki cytuje Eunomiusza


Abstrakt

W artykule porównano teksty Apologii Eunomiusza i traktatu Adversus Eu-nomium Bazylego Wielkiego. W rezultacie wykazano, że traktat Bazylego to ty­powe refutatio, w którym autor punkt po punkcie odpiera argumenty przeciwnika, a w swych odniesieniach jest, jak na zwyczaje antyczne, niezwykle dokładny. Bazyli systematycznie cytuje mniej więcej jedną trzecią tekstu Apologii, a fakt pominięcia niektórych rozdziałów da się uzasadnić poprzez strukturę dzieła Eunomiusza lub kontekst historyczny. Wyjątek stanowią rozdziały 21-24, w których Eunomiusz analizuje problematykę substancji i działania. Wydaje się, że Bazyli celowo omija trudny dla niego temat, z którym jeszcze nie jest w stanie się zmierzyć.


Słowa kluczowe

Bazyli Wielki; Eunomiusz; Contra Eunomium; refutatio

Basilius Caesariensis, Adversus Eunomium, ed. B. Sesboüé – G.M. du Durand – L. Doutreleau, vol. 1, SCh 299, Paris 1982, vol. 2, SCh 305, Paris 1983; transl. M. DelCogliano – A. Radde-Gallwitz: St. Basil of Caesarea, Against Eunomius, Washington D.C. 2011.
Basilius Caesariensis, Epistulae, PG 32, 219-1112, transl. B. Jackson, NPNF, Series II, vol. 8, Buffalo 1895, 109-327.
Eunomius, Liber Apologeticus, ed. B. Sesboüé – G.M. du Durand – L. Doutreleau, in: Basil de Césarée, Contre Eunome, vol. 1, SCh 305, Paris 1983, 234-298; text and transl. R.P. Vaggione: Eunomius, The Apology, in: Eunomius, The Extant Works, Ox¬ford 1987, 34-74.
Gregorius Nyssenus, Contra Eunomium, ed. W. Jaeger, GNO 1-2, Leiden 1960.
Cassin M., L’écriture de la controverse chez Grégoire de Nysse. Polémique littéraire et exégèse dans le Contre Eunome, Série Antiquité 193, Paris 2012.
DelCogliano M. – Radde-Gallwitz A., Introduction, in: St. Basil of Caesarea, Against Eunomius, transl. M. DelCogliano – A. Radde-Gallwitz, Washington D.C. 2011, 3-78.
Kochańczyk-Bonińska K. – Przyszychowska M., Incomprehensibility of God and the Trinitarian Controversy of the Fourth Century, "Vox Patrum" 61 (2014) 239-247.
Sesboüé B., Introduction, in: SCh 299, Paris 1982, 15-139.
Vaggione R.P., Introduction, in: Eunomius, The Extant Works, Oxford 1987, XII-XVII.

Opublikowane : 2018-12-16


Kochańczyk-Bonińska, K. (2018). Jak Bazyli Wielki cytuje Eunomiusza. Vox Patrum, 68, 119-128. https://doi.org/10.31743/vp.3335

Karolina Kochańczyk-Bonińska 
Akademia Sztuki Wojennej  Polska
Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.