Obraz heretyka w Liber apotheosis Aureliusza Prudencjusza Klemensa


Abstrakt

This article attempts to show the image of heretics in early Christian poetry. There are presented most characteristic speeches Aurelius Prudentius Clemens – Spanish poet from the turn of the fourth and fifth centuries, contained especially in the Liber Apotheosis and concerning the problem of derogation from the orthodox faith. The sources of heresy are widely discussed as well as all specific vocabu­lary, which is mostly negatively marked.


Słowa kluczowe

Prudencjusz; obraz heretyka; poezja; Liber Apotheosis

Prudentius, Praefatio operum, ed. M.P. Cunningham, CCL 126, Turnholti 1966, 1-2, tłum. M. Brożek: Aureliusz Prudencjusz Klemens, Przedsłowie, w: Aureliusz Prudencjusz Klemens, Poezje, PSP 43, Warszawa 1987, 37-38.
Prudentius, Liber Apotheosis, ed. M.P. Cunningham, CCL 126, Turnholti 1966, 73-115, tłum. M. Brożek: Aureliusz Prudencjusz Klemens, Boskość Chrystusa, w: Aureliusz Prudencjusz Klemens, Poezje, PSP 43, Warszawa 1987, 84-111.
Prudentius, Psychomachia, ed. M.P. Cunningham, CCL 126, 149-181, tłum. M. Brożek: Aureliusz Prudencjusz Klemens, Walka duszy, w: Aureliusz Prudencjusz Klemens, Poezje, PSP 43, Warszawa 1987, 137-160.
Brożek M., Wstęp, w: Aureliusz Prudencjusz Klemens, Poezje, PSP 43, 7-36.
Collins S.T., „The Apotheosis” of Prudentius, SE 9 (1957) 44-49.
Fabian C., Dogma und Dichtung. Untersuchungen zu Prudentius „Apotheosis”, Frankfurt am Main 1988.
Garuti G., Prudentius Apotheosis, Modena 2005.
Longosz S., Inwektywa chrześcijańska, SWP 530-537.
Longosz S., Inwektywa, EK VII 413-417.
Opelt I., Die Polemik in der christlichen lateinischen Literatur von Tertulian bis Augustin, Heidelberg 1980.
Padovese L., La cristologia di Aurelio Prudenzio Clemente, Roma 1980.
Rank R.G., „The Apotheosis” of Prudentius. A Structural Analysis, CF 20 (1966) 18-31.
Stabryła S., Chrześcijański świat poezji Prudencjusza, Kraków 2011.
Widok N., Ortodoksja, herezja, schizma – wyjaśnienie pojęć, w: Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym, red. . F. Drączkowski – J. Pałucki – P. Szczur – M. Szram – M. Wysocki – M. Ziółkowska, Lublin 2012, 15-34.
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Pyzik-Turska, M. (2018). Obraz heretyka w Liber apotheosis Aureliusza Prudencjusza Klemensa. Vox Patrum, 68, 457-464. https://doi.org/10.31743/vp.3371

Małgorzata Pyzik-Turska 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora