Wojskowe monety Nerona. Typy adlocvt coh i decvrsio


Abstrakt

The main recipients of the ADLOCVT COH and DECVRSIO sesterces were Roman soldiers. As part of the pay and occasional cash prizes, these coins were offered not only to the Praetorians or the soldiers of cohors Germanorum, but also to the legionnaires, the soldiers of the Auxilia and those who served in the fleet. Money played a vital role in the communication between the emperor and milites Romani. It was through the use of certain types of ideas and slogans that the ruler created his own image, e.g. as a trained horseman and a competent commander (vide DECVRSIO). In turn, by publicizing the fact that the emperor gave special speeches to the soldiers who participated in the military rallies (vide ADLOCVT COH) he could pursue the political goals that the current situation required, such as the restora­tion of the correct relations between Nero and the Praetorian soldiers after the failure of the Pisonian conspiracy. Emissions of the coins showing this type of encounter in the wider context always meant the “bond” of the emperor with the subordinates, which was certainly welcomed by them. Therefore, the use of the slogan adlocutio became a universal idea in the relations between the soldiers and the emperors of the Roman state.


Słowa kluczowe

armia rzymska; monety wojskowe; propaganda wojskowa; służba wojskowa; organizacja wojskowa; jednostki straży; gwardziści; cohortes praetoriae

Gaius Suetonius Tranquillus, De vita Caesarum libri VIII, ed. M. Ihm, vol. 1, Lipsiae 1907.
Lucius Cassius Dio Cocceianus, Historiae Romanae, ed. and transl. by E. Cary, on basis of the version of H. Baldwin Foster: Cassius Dio’s Roman History, vol. 1-9, LCL, London 1914.
Marcus Cornelius Fronto, Epistulae, ed. and transl. by C.R. Haines: The Correspondence of Marcus Cornelius Fronto, vol. 1-2, LCL, London 1919, 1988 (reprint).
Publius Cornelius Tacitus, Annales, ed. C. Halm: Cornelii Taciti Libri qui supersunt, Ab excessu divi Augusti continens, tomus prior, Leipzig 1898.
Publius Cornelius Tacitus, Historiae, ed. C. Halm, w: Cornelii Taciti Libri qui supersunt, Historias et libros minores continens, tomus posterior, Leipzig 1861, 1-191.
Titus Livius, Ab Urbe condita, ed. G. Weissenborn – M. Müller: Titus Livius, Ab Urbe condita, pars 4: Libri XXXI-XXXVIII, Lipsiae 1900; ed. G. Weissenborn – G. Heraeus: Titus Livius, Ab Urbe condita, pars 4, fasc. 1: Libri XL-CXLII, Periochae Librorum XLVI-CXLII, Lipsiae 1914.
Bellen H., Die Germanische Leibwache der römischen Kaiser des julisch-claudischen Hauses, Wiesbaden 1981.
BishopM.C., On parade: status, display, and morale in the Roman army, w: Akten der 14. Internationalen Limeskongresses in Bad Deutsch Altenburg/Carnuntum, 14.-21. September 1986, Römische Limes in Österreich Sonderband, Vienna 1990, 21-30.
Bradley K.R., Suetonius’ Life of Nero. An Historical Commentary, Bruxelles 1978.
Campbell J.B., The Emperor and the Roman Army 31 B.C. - A.D. 235, Oxford 1984.
Durry M., Les cohortes prétoriennes, Paris 1938.
Kowerski L.M., Sadder than Simonidean Tears: Cornificius and Simonides in Catullus 38, „The Classical World” 101 (2008) fasc. 2, 139-157.
Łuć I., Pretorianie na monetach cesarza Klaudiusza, „Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne” 6 (1997) 21-25.
Łuć I., Oddziały pretorianów w starożytnym Rzymie: rekrutacja, struktura, organizacja, Lublin 2004.
Łuć I., Prozopografia w badaniach nad karierami żołnierzy wojsk rzymskich, w: Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. 1, red. A. Górak – I. Łuć – D. Magiera, Lublin – Siedlce 2008, 13-27.
Łuć I., Hadrian’s Military Coins. The Types COHORTES PRAETORIAE, EXERCITVS and DISCIPLINA AVGVSTI, w: Hortus Historiae. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, red. E. Dąbrowa – M. Dzielska – M. Salamon – S. Sprawski, Kraków 2010, 367-384.
Łuć I.A., Excubiae principis. Geneza i zadania żołnierzy kohort pretoriańskich w starożytnym Rzymie, Poznań 2010.
Łuć I., The Military Coins of Caligula and Claudius. The Types ADLOCVT. COH., IMPER. RECEPT. and PRAETOR. RECEPT., w: Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, ed. S. Ruciński – C. Balbuza – Ch. Królczyk, Poznań 2011, 231-238.
Mattingly H., Coins of the Roman Empire in the British Museum, vol. 1: Augustus to Vitellius, London 1923.
Mattingly H. – SydenhamE.A., The Roman Imperial Coinage, vol. 1, London 1923, 1968 (reprint).
Prosopographia Imperii Romani, saec. 1. 2. 3., pars 1-3, ed. E. Klebs – H. Dessau – P. von Rohden, Berlin 1897-1898.
Prospographia Imperii Romani, saec. 1. 2. 3., vol. 1, ed. E. Groag – A. Stein, Berlin – Leipzig 1933.
Roschach E., Adlocutio, w: Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romains, éd. Ch.V. Da-
remberg – E. Saglio, t. 1, Paris 1873, 69-70.
Rossi L., La guardia pretoriana e germanica nella monetazione Giulio-Claudia. Elementi storici ed archeologici per una nuova interpretazione, „Rivista italiana di numismatica e scienze affini” 15 (1967) 15-38.
Saglio E., Decursio, Decursus w: Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romains, éd. Ch.V. Daremberg – E. Saglio, t. 2/1, Paris 1892, 41.
Salamone G., L’imperatore e l’esercito. Tipi monetali di età romano-imperiale, Falzea- Reggio 2004.
Smallwood E.M., Documents Illustrating the Principates of Gaius, Claudius and Nero, Cambridge 1967
Speidel M.P., Riding for Caesar. The Roman Emperors’ Horse Guards, London 1994.
Speidel M.P., Germani Corporis Custodes, w: Roman Army Studies, vol. 2, ed. M.P. Speidel, Stuttgart 1992, 105-119.
Sommer M., Der Kaiser spricht. Die adlocutio als Motiv der Kommunikation zwischen Herrscher und Heer von Caligula bis Konstantin, w: Krieg Gesellschaft Institutionen. Beiträge zu einer vergleichenden Kriegsgeschichte, hrsg. von B. Meißner – O. Schmitt – M. Sommer, Berlin 2005, 335-353.
Sutherland C.H.V. – Carson R.A.G., The Roman Imperial Coinage, vol. 1, London 1984.
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Łuć, I. (2018). Wojskowe monety Nerona. Typy adlocvt coh i decvrsio. Vox Patrum, 67, 361-372. https://doi.org/10.31743/vp.3404

Ireneusz Łuć 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Polska
Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora