Dwie wersje Modlitwy Pańskiej odczytane w kluczu inicjacyjnym


Abstrakt

The article attempts to prove the validity of Origen’s thesis that two versions of the Lord’s Prayer noted by evangelists Matthew and Luke represents two dif­ferent prayers. To validate the thesis, the author interprets extracts from the New Testament by using the initiation method. Through this method he demonstrates that catechumens were probably taught the version of the Lord’s Prayer noted by Luke, while the version written by Mark could be destined for those who had been baptised.


Słowa kluczowe

modlitwa; inicjacja; grzech

Ambrosius Mediolanensis, De sacramentis, ed. B. Botte, SCh 25bis, Paris 1961, 60- 154, tłum. L. Gładyszewski: Św. Ambroży z Mediolanu, O sakramentach, w: Św. Ambroży z Mediolanu, Wyjaśnienie symbolu, O tajemnicach, O sakramentach, ŹMT 31, Kraków 2004, 67-104.
Cyrillus Hierosolymitanus, Mystagogiae, ed. A. Piédagnel, SCh 126, Paris 1966, tłum. W. Kania: Cyryl Jerozolimski, Katechezy mistagogiczne, w: Cyryl Jerozolimski, Ka¬techezy przedchrzecielne i mistagogiczne, BOK 14, Kraków 2000, 319-345.
Didache, ed. W. Rordorf – A. Tuilier, SCh 248, Paris 1978, tłum. A. Świderkówna: Nauka Dwunastu Apostołów, w: Ojcowie Apostolscy, PSP 45, Warszawa 1990, 56-65.
Grecko-polski Nowy Testament, tłum. R. Popowski – M. Wojciechowski, Warszawa 2014.
Gregorius Nyssenus, De oratione Dominica orationes, PG 44, 1119-1194, tłum. W. Kania: Grzegorz z Nyssy, Pięć homilii o Modlitwie Pańskiej, w: Modlitwa Pańska. Komen¬tarze greckich ojców Kościoła IV-V w., red. K. Bielawski, Kraków 1995, 37-79.
Hebrajsko-polski Stary Testament. Pisma, red. A. Kuśmirek, Warszawa 2009.
Origenes, Commentarii in Epistulam ad Romanos III-V, ed. C.P. Hammond Bammel, SCh 539, t. 2: Livres III-V, Paris 2010, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Komentarz Listu św. Pawła do Rzymian, PSP 57, cz. 1-2, Warszawa 1994.
Origenes, De oratione, ed. P. Koetschau, GCS 3, Origenes Werke 2, Leipzig 1899, 295-403, tłum. W. Kania – H. Pietras: Orygenes, O modlitwie, w: Odpowiedź na Słowo. Najstar¬si mistrzowie chrześcijańskiej modlitwy, red. H. Pietras, Kraków 1993, 101-240.
Origenes, In Lucam hom., ed. H. Crouzel – F. Fornier – P. Perichon, SCh 87, Paris 1962, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Homilie o Ewangelii św. Łukasza, PSP 36, Warsza¬wa 1986.
Pseudo-Chrysostomus, Commentariorum in Matthaeum 14, PG 56, 711-715, tłum. B. Szlagor: Pseudo Chryzostom, Niedokończony komentarz do Ewangelii Mateusza, w: Modlitwa Pańska. Komentarze greckich ojców Kościoła IV-V w., red. K. Bielawski, Kraków 1995, 120-129.
Tertullianus, De paenitentia, ed. J.G.P. Borleffs, CCL 1, Turnhout 1954, 319-340, tłum. E. Stanula: Tertulian, O pokucie, w: Tertulian, Wybór pism, PSP 5, Warszawa 1970, 175-192.
Bednarz M., Ojcze nasz, Tarnów 1999.
Bielawski K., Wprowadzenie, w: Modlitwa Pańska. Komentarze greckich ojców Kościoła IV-V w., red. K. Bielawski, Kraków 1995, 7-18.
Carré A.-M., Ojcze nasz. Modlitwa Chrystusa i chrześcijan, tłum. Z. Płońska, Warszawa 1975.
Flis J., Struktura i treść krótszej wersji modlitwy „Ojcze Nasz” (Łk 11, 2B-4), „Colloquia Theologica Ottoniana” 2 (2013) 21-41.
GórkaB., Hermeneutyka inicjacji wczesnochrześcijańskiej, Kraków 2007.
MatejaL., Wtajemniczenie w bezgrzeszność w „Pierwszym Liście” św. Jana, „Christiani¬tas Antiqua” 7 (2015) 29-38.
MatejaL., Wtajemniczenie w bezgrzeszność w „De paenitentia” Tertuliana, „Christiani¬tas Antiqua” 7 (2015) 39-50.
McDonnell K. – Montague G.T., Inicjacja chrześcijańska a chrzest w Duchu Świętym. Świadectwo z pierwszych ośmiu wieków, tłum. M. Górnicki – W. Kustra, Kraków 1997.
Mickiewicz F., Ewangelia według św. Łukasza, rozdziały 1-11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Nowy komentarz biblijny. Nowy Testament, t. 3, cz. 1, Częstochowa 2011.
Philonenko M., Le Notre Père. De la Prière de Jésus à la prière des disciples, Bibliothèque des Histoires, Paris 2012.
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Mateja, L. (2018). Dwie wersje Modlitwy Pańskiej odczytane w kluczu inicjacyjnym. Vox Patrum, 67, 389-401. https://doi.org/10.31743/vp.3406

Leszek Mateja 
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie  Polska
Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.