Wenancjusz Fortunat, Wiersze opisowo-laudacyjne (Carmina I 19; I 20; III 12, CPL 1033)


Abstrakt

nie dotyczy


Słowa kluczowe

Wenancjusz Fortunat; wiersze opisowo-laudacyjne

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Gacia, T., Adamiak, J., Budzeń, A., Kowalczyk, E., Szurgot, D., & Turkiewicz, N. (2018). Wenancjusz Fortunat, Wiersze opisowo-laudacyjne (Carmina I 19; I 20; III 12, CPL 1033). Vox Patrum, 67, 825-834. https://doi.org/10.31743/vp.3432

Tadeusz Gacia 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
Jarosław Adamiak 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
Anna Budzeń 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
Emilia Kowalczyk 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
Dominik Szurgot 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
Natalia Turkiewicz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora