Woman in the Writings of John Cassian

Arkadiusz Nocoń

Pontificia Università Gregoriana a Roma , Italy


Abstract

John Paul II remarked, in his famous Letter to Women, that the “sons of the Church” also contributed to undermining the dignity of women over the centuries. Can John Cassian be counted amongst them? It was he who spread the doctrine of the Desert Fathers in the West, and some, such as Anatole France, accuse them of entertaining hatred towards women. By analysing the writings of John Cassian, we discover, however, that, besides the many interesting texts of his, uncommon in Christian literature, in which he talks of God as a mother, and alongside the fervent invitation to Christians to honour the Blessed Virgin Mary, the texts which concern women contain not a trace of discrimination. In his writings, woman is not inferior to man, either by nature or by virtue. On the contrary, there are times when he holds them out as examples to be followed for their great faith and virtue. If, at times, he also presents woman with reference to some vice, he does so only to illustrate the virtue of some other person. Generally speaking, therefore, the vision of woman found in his writings is basically positive, and it finds a place naturally in his ascetical doctrine of mediocritas. It was certainly not he who, by his writings, contributed to undermining the dignity of women.

Keywords:

God as mother, the Blessed Virgin Mary, Desert Fathers and women, John Cassian

Columbanus Hibernus, Regula coenobialis, PL 80, 209A - 224D, tłum. S. Kalinkowski: Św. Kolumban, Reguła klasztorna, w: Zachodnie reguły monastyczne, ŹM 50, Kraków 20132, 719-738.

Joannes Cassianus, De institutis coenobiorum et de octo principalium vitiorum remediis libri XII, éd. J.-C. Guy, SCh 109, Paris 1965.

Joannes Cassianus, Collationes Patrum XXIV, éd. E. Pichery, SCh 42, 54, 64, Paris 1955- 1959, tłum. A. Nocoń: Jan Kasjan, Rozmowy z Ojcami, t. 1: Rozmowy I-X, ŹM 28, Kraków 2002; Jan Kasjan, Rozmowy z Ojcami, t. 2: Rozmowy XI-XVII, ŹM 70, Kraków 2015.

Joannes Cassianus, De incarnatione Domini contra Nestorium libri VII, PL 50, 9-270.

Jan Paweł II, List do kobiet, Poznań 1995.

Juliannaz orwich, O macierzyństwie Boga, tłum. M. Borkowska, ŻD 53 (2008) 14-23.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Słota(?) P., O zachowaniu się przy stole (lub O chlebowym stole), http://staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_swiecka/wiersz_sloty.html [dostęp 12 XII 2015].

Biavaschi S., La donna nel Cristianesimo, „Radici Cristiane” 8-9 (2007) 78-80.

France A., Thaïs, Paris 1925.

Górski K., Dzieje życia wewnętrznego w Polsce, w: Księga Tysiąclecia Katolicyzmu w Polsce, t. 1, Lublin 1969, 321-390.

LeblancM.-G., Chartres: la création d’Adam, „Famille Chrétienne” 2-8.08.2014, 26-27.

MichalskaM., Służebnica Boża Magdalena Mortęska, „Niedziela” 51 (2011) 18.

Nocoń A., La dottrina mariana nell’„Incarnazione del Signore” di Giovanni Cassiano, „Theotokos” 12 (2004) fasc. 1-2, 183-196.

Petrowa-Wasilewicz A., Kościół wobec kobiet, http://www.deon.pl/religia/wiara-i-spoleczenstwo/art,832,kosciol-wobec-kobiet.html [dostęp 12 XII 2015].

Regnault L., La vita quotidiana dei Padri del deserto, Casale Monferrato 1994.

Scarafoni P., Il volto materno di Dio, „Sacerdos” 5-6 (2001) 44-48.

Skowronek A.J., Bóg jako Matka, ŻD 53 (2008) 7-13.

Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, red. J.M. Szymusiak – M. Starowieyski, Poznań 1971.

Stewart C., Kasjan Mnich, tłum. T. Lubowiecka, ŹM 34, Kraków 2004.

Szczur P., Komunia Boga z człowiekiem w nauczaniu św. Jana Chryzostoma, SSan 18 (2011) nr 2, 119-138.


Published
2016-12-15


Nocoń, A. (2016). Woman in the Writings of John Cassian. Vox Patrum, 66, 155–168. https://doi.org/10.31743/vp.3452

Arkadiusz Nocoń 
Pontificia Università Gregoriana a RomaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.