Gomer – the anti-Ideal of Wife or the Model Metaphor of Bride’s Relation on the Basis of St. Jerome’s Commentary on Ho 1-3?

Magdalena Jóźwiak

Uniwersytet Wrocławski , Poland

Abstract

In this article we included St. Jerome’s standpoint on Gomer — the prostitute and wife of Hosea. This topic was presented in two stages. First, we analysed an issue of ideal woman according to St. Jerome. Then we presented a picture of Gomer in St. Jerome’s comment on the Book of Hosea 1–3. The main point of this article was an attempt to answer a question how St. Jerome deals with conveying the biblical meaning, according to which the prophet on God’s command marries an adulterous woman. This issue is very interesting, because the author of Vulgate had rather unfavourable attitude towards the institution of marriage and Gomer was not only married, but also a prostitute.

Keywords:

St. Jerome, A Commentary on the Book of Hosea, Gomer, Wife, Hosea, Prostitute

Hieronymus, Commentaria in Osee 1-3, PL 25, 819-845.

Hieronymus, Epistulae, PL 22, 325-1224.

Andersen F.-I. – Freedman D.-N., Hosea: A New Translation with Introduction and Commentary, New York 1980.

Kelle B., Hosea 1-3 in Twentieth-Century Scholarship, „Currents in Biblical Research” 7 (2009) 179-216.

Kelly J.N.D., Hieronim. Życie, Pisma, Spory, tłum. R. Wiśniewski, Warszawa 2003.

Koehler L. – Baumgartner W. – Stamm J.J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, red. wyd. pol. P. Dec, t. 1-2, Warszawa 2008.

Lexicon Hebraicum et Chaldaicum in Libros Veteris Testamenti ordine etymologico compositum, E.-F. Leopold, Lipsiae 1850.

Radliński T., Św. Hieronim a kobiety, Lublin 2013.

Sweeney M.-A., The Twelve Prophets, vol. 1: Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Collegeville 2000.

WolffH.-W., A Commentary on the Book of the Prophet Hosea, Minneapolis 1974.


Published
2016-12-15


Jóźwiak, M. (2016). Gomer – the anti-Ideal of Wife or the Model Metaphor of Bride’s Relation on the Basis of St. Jerome’s Commentary on Ho 1-3?. Vox Patrum, 66, 169–178. https://doi.org/10.31743/vp.3453

Magdalena Jóźwiak 
Uniwersytet WrocławskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.