Female Figures in Isidore of Seville's "De ortu et obitu patrum"

Tatiana Krynicka

Uniwersytet Gdański


Abstract

Isidore’s treatise De ortu et obitu patrum (On the Lifes and Deathes of the Fathers) contains biographies of outstanding biblical figures from Adam to Titus. Among them there are four women, to which the bishop of Seville dedicates spe­cial chapters. These are Esther, Judith, John Baptist’s mother Elisabeth and Mary, Mother of Jesus. He also mentions 26 women while presenting famous biblical patriarchs, judges, kings and prophets. Mothers and grandmothers, sisters and daughters, wives and widows participate in different important biblical events, support men on their way to salvation, as well as lead them to the moral fall and suffer because of it. Except four above mentioned heroins, Isidore describes bibli­cal women very superficially, giving only those details of their lifes and characters that help him to introduce his male heroes. Although the erudite bishop admires the virtue both in men as well as in women and hates the sin regardless of the sin­ner’s sex, it seems that he considers the history of Salvation to be the history of relations between God and mankind represented first of all by a man. In Isidore’s feeling it is the latter who is responsible before the Lord not only for himself, but for the whole world and for a woman as well.

Keywords:

Isidore of Seville, Bible, On the Lifes and Deathes of the Fathers, ancient biography, woman in Holy Scripture, Eve, Esther, Judith, Elisabeth, Lord’s Mother

Biblia Sacra Vulgata, ed. R. Weber – R. Gryson – B. Fischer – H.I. Frede, Deutsche Bibelgesellschaft, editio quinta, Stuttgart 1994.

Księga Hioba według Septuaginty, w: Księga Hioba, wstęp, przekł. i kom. A. Tronina, Częstochowa 2013, 585-620.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia Tysiąclecia), oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań 2008.

Septuaginta czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami, przekład i opracowanie R. Popowski, Warszawa 2013.

Ambrosius, De officiis ministrorum libri tres, PL 16, 23-184.

Ambrosius, Expositio Evangelii secundum Lucam, PL 15, 1527-1850.

Clemens Romanus, Epistula ad Corinthios, ed. A. Jaubert, SCh 167, Paris 1971, tłum. A. Świderkówna: Św. Klemens Rzymski, List do Kościoła w Koryncie, w: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, wstęp, komentarz i opracowanie M. Starowieyski, BOK 10, Kraków 2010, 51-87.

Hieronymus, Epistulae, ed. i tłum. w: ŹMT 54, 55, 61, 63 i 68 [tekst łacińsko-polski, oprac. na podstawie tłumaczenia ks. J. Czuja M. Ożóg, tekst łac. oprac. H. Pietras, t. 1-5], Kraków 2010-2013.

Hieronymus, De viris illustribus, PL 23, 631-760.

Hieronymus, Liber de situ et nominibus locorum Hebraicorum, PL 23, 903-976.

Hieronymus, Liber de nominibus Hebraicis, PL 23, 771-858.

Prophetarum vitae fabulosae, indices apostolorum discipulorumque Domini Dorotheo, Epiphanio, Hippolyto aliisque vindicata, a cura T. Schermann, Lipsiae 1907.

Isidorus Hispalensis, De ortu et obitu Patrum qui in Scripturis laudibus efferuntur, PL 83, 129-156, oraz ed. C. Chaparro Gómez: Isidoro de Sevilla, De ortu et obitu Patrum. Vida y muerte de los santos, introducción, edición crítica y traducción, Collection Auteurs Latins du Moyen Âge, Paris 1985.

Isidorus Hispalensis, Sententiae, a cura P. Cazier, CCL 111, Turnhout 1998, tłum. T. Krynicka: Izydor z Sewilli, Sentencje, ŹMT 66, Kraków 2012.

Isidorus Hispalensis, Versus, a cura J.M. Sánchez Martín, CCL 113A, Turnhout 2000, tłum. T. Krynicka: Izydor z Sewilli, Wiersze, "Vox Patrum" 50-51 (2007) 565-580.

Ordericus Vitalis, Historia ecclesiastica, PL 188, 15-984.

Prudentius, Cathemerinon III, ed. with an English translation H.J. Thomson, t. 1, LCL 24, London – Cambridge 1949, 18-31.

Adamiak E., Kobiety w Biblii. Nowy Testament, Warszawa 2010.

Adamiak E., Kobiety w Biblii. Stary Testament, Kraków 2006.

André J., Lexique des termes de botanique en latin, Paris 1956.

Bosak P.C., Leksykon wszystkich postaci biblijnych, Kraków 2015.

Bosak P.C., Postacie Biblii. Słownik – konkordancja, t. 1-9, Pelplin 1999-2014.

Bosak P.C., Postacie Nowego Testamentu. Słownik – konkordancja, Poznań – Pelplin 1996.

Cardelle de Hartmann C., Uso y recepción de las „Etymologíae”, w: Wisigothica after M.C. Díaz y Díaz, ed. C. Codoñer, Firenze 2014, 477-501.

Chaparro Gómez C., Introducción, w: Isidoro de Sevilla, De ortu et obitu Patrum, Vida y muerte de los santos, introducción, edición crítica y traducción, Collection Auteurs Latins du Moyen Âge, Paris 1985, 1-101.

Díaz y Díaz M.C., Prudencio en la España visigótica, w: Corona gratiarum. Miscellanea patristica, historica et liturgica E. Deccers XII lustra complenti oblata, t. 2, Brugge 1975, 61-70.

Encyklopedia biologii, t. 1, red. Z. Otałęga, Kraków 1998.

Iwański D., Hiob dla odważnych, Toruń 2011.

Jakóbczak-Gola A., Akt pamięci. Tradycja akatystowa w kontekście form pamięci, Warszawa 2014.

Jelonek T., Biblijna historia Zbawienia, Kraków 2004.

Jelonek T., Kultura grecka a Stary Testament, Kraków 2011.

Jelonek T., Małżeństwo i rodzina w Piśmie świętym, Kraków 2007.

Jelonek T., Wędrówki biblijne, Kraków 2004.

Krykowski J., Nauka o małżeństwie, rodzinie i wychowaniu, w: Św. Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, oprac. J. Naumowicz, BOK 19, Kraków 2002, 17-43.

Krynicka T., Izydor z Sewilli, Kraków 2007.

Langkammer H., Tragiczne dzieje Ananiasza i Safiry, w: Dzieje Apostolskie, tłumaczenie, wstęp i komentarz H. Langkammer, Lublin 2008, 72-74.

Langkammer H., Wprowadzenie i komentarz do ewangelicznych opisów Męki Pańskiej, Lublin 1975.

LaskowskiŁ., Historia córki Jeftego w ujęciu Pseudo-Filona, w: Prekursorzy i twórcy chrześcijańskiej kultury Europy. Księga jubileuszowa ofiarowana A. Eckmannowi, red. A. Łuka – A. Strycharczuk Lublin 2013, 195-219.

Lausberg H., Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, tłum. A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002.

Podbielkowski Z., Słownik roślin użytkowych: polski, łaciński, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, Warszawa 1985.

Popowski R., Wprowadzenie do Księgi Estery, w: Septuaginta czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami, przekład i opracowanie R. Popowski, Warszawa 2013, 663-664.

Popowski R,. Wprowadzenie do Księgi Judyty, w: Septuaginta czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami, przekład i opracowanie R. Popowski, Warszawa 2013, 678-679.

Torrell J.-P., Dziewica Maryja w wierze katolickiej, tłum. M. Szewc-Osiecka, Poznań 2013.

Tronina A., Wstęp do Księgi Estery, w: Księga Tobiasza, Księga Judyty, Księga Estery, tłum., wstęp i komentarz A. Tronina, Lublin 2001, 167-169.

Tronina A., Wstęp do Księgi Judyty, w: Księga Tobiasza, Księga Judyty, Księga Estery, tłum., wstęp i komentarz A. Tronina, Lublin 2001, 87-90.

Włodarczyk Z., Rośliny biblijne. Leksykon, Kraków 2011.

Zawada M., Niewyczerpana historia ognistego proroka. Cykl Eliasza i Elizeusza w komentarzu duchowo-mistycznym, Poznań 2010.


Published
2016-12-15


Krynicka, T. (2016). Female Figures in Isidore of Seville’s "De ortu et obitu patrum". Vox Patrum, 66, 197–217. https://doi.org/10.31743/vp.3455

Tatiana Krynicka 
Uniwersytet GdańskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>