Important and Characteristic Elements of the Spirituality of the Desert Mothers

Piotr Turzyński

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

The desert mothers lived between monks in the fourth and fifth centuries. In Apofthegmata Patrum we have preserved same sayings and stories related to Amma Sarah, Amma Syncletica and Amma Theodora. The subject of this article is Meterikon, the new book published quite recently in Poland, which includes some 600 texts attributed to the mothers of the desert or addressed to them. The author of the collection was Byzantine monk Isaiah, who worked on it at the beginning of 13th century, conscious that no one had compiled “such a feminine book”. A Russian bishop found the Meterikon in Jerusalem in the middle of 19th century, and had a translation made of this “absolute rarity”, which would later be published in Greek as well as Russian. We do have now Italian, German and Polish translation. Meterikon presents spirituality of the desert mothers, which is the same like spiri­tuality of the desert fathers, but has its own special accents. Women on the desert consider themselves as brides of Jesus Christ, who is the centre, model and goal of their live. In the spiritual straggle, which is necessary on the desert, they tried to be brave as man and they showed that courage is not appropriate only for one gender. In the sayings of the desert mothers we so often find encouragement to the silence and meekness that we can tell about deep theology of silence in their thinking.

Keywords:

Spirituality of the Desert Mothers, Meterikon, Apofthegmata Patrum, Desert Fathers, Desert Mothers

Apophtegmata Patrum, PG 65, 71-440.

Athanasius, Vita sancti Antonii, PG 26, 838-976.

Concilium Vaticanum II, Unitatis redintegratio, ed. i tłum.: Dekret o Ekumenizmie, w: Sobór Watykański Drugi, Konstytucje, dekrety, deklaracje, [wyd. łacińsko-polskie], Paris 1967, 196-221.

Gerontikon, PG 65, 202, tłum. M. Borkowska: Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 1. Gerontikon (Księga Starców), ŹM 4, Kraków 1994.

Miterikon. Sobranie nastawlenij Awwy Isaii wseczestnoj inokine Feodore, tłum. T. Goworow, Typolitgraphia I. Jefimowa Moskwa 1891, 1995 [reprint]; tłum. włoskie: Meterikon. I detti delle madri del deserto, ed. L. Coco, tłum. A. Siviak, Milano 2002; tłum. niemieckie: Meterikon. Die Weisheit der Wüstenmütter, hrsg. M. Bagin – A.-A. Thiermeyer, Augsburg 2004; tłum. polskie: Meterikon. Mądrość Matek pustyni, red. M. Bagin – A.-A. Thiermeyer, tłum. B. Widła, Warszawa 2010.

Pseudo-Athanasius, Vita sanctae Syncleticae, PG 28, 1487-1558.

Borkowska M., Twarze Ojców Pustyni, Kraków 2001.

Brown P., Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie, tłum. I. Kania, Kraków 2006.

Chialà S., La vita spirituale nei padri del deserto, Trapani 2006.

Chryssavgis J., W sercu pustyni. Duchowość Ojców i Matek Pustyni, tłum. M. Chojnacki, Kraków 2007.

Coco L., Introduzione, w: Meterikon. I detti delle madri del deserto, ed. L. Coco, Milano 2012, 7-23.

Crouzel H., Orygenes, tłum. J. Margański, Kraków 2004.

Gobry I., Storia del monachesimo, t. 1, Roma 1991.

Gouillard J., Una compilation spirituelle du XIIIe siècle. Le livre II de abbé Isaïe, EO 38 (1939) 72-90.

Hausher I., Le Météricon de l’abbé Isaïe, OCP 12 (1946) 286-301.

Quasten J., Patrologia. I Padri greci (secoli IV-V), II, Casale Monferrato 1980.

Schneider M., Ze źródeł pustyni. Znaczenie Ojców Pustyni dla współczesnej duchowości, tłum. E. Krukowska, Kraków 1994.

Swan L., Zapomniane Matki pustyni. Pisma, życie i historia, tłum. P. Kaźmierczak, Kraków 2005.

Szczur P., Makryna Młodsza, EK X 894-895.

Szczur P., Marcelina, EK XI 1226.

Szczur P., Melania Młodsza, EK XII 488.

Szczur P., Melania Starsza, EK XII 488-489.

Thiermeyer A.-A., Ojcowie pustyni i Matki pustyni, w: Meterikon. Mądrość Matek pustyni, red. M. Bagin – A.-A. Thiermeyer, tłum. B. Widła, Warszawa 2010, 7-38.

Turzyński P., Miłosierdzie u Ojców i Matek Pustyni, w: Oblicza miłosierdzia, red. E. Matulewicz, Warszawa 2010, 147-164.


Published
2016-12-15


Turzyński, P. (2016). Important and Characteristic Elements of the Spirituality of the Desert Mothers. Vox Patrum, 66, 219–234. https://doi.org/10.31743/vp.3456

Piotr Turzyński 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.