Gothorum romanorumque consensus. The Unity of Goths and Romans in Amalasuntha’s political activity

Tomasz Skibiński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland


Abstract

The article presents the reign of Amalasuntha – Theodoric the Great’s daugh­ter – from the point of view of her endeavours for the unity and integration of the Goths and Romans in the Ostrogothic Kingdom. Analysis of the most important sources on the subject reveals her efforts in the following areas: concern for social justice and attempts to remedy the difficult situation in the country which had ari­sen in the last years of Theodoric; emphasis on the unity of the Goths and Romans in letters sent to various persons on behalf of Athalaric; concern for the religious unity of Roman Catholics and Arian Goths; attempts to provide the best educa­tion for Athalaric according to the style adopted in Roman society. The premature death of Athalaric, and shortly after, of Amalasuntha, did not allow her to realize her plans. Following her death, the Byzantine army began the reconquest of Italy. This also, meant the fall of her political programme, and the Ostrogoth Kingdom soon disappeared from the map.

Keywords:

Amalasuntha, Ostrogoths, Romans, unity, integration

Cassiodorus, Variae, ed. Th. Mommsen, MGH Auctores Antiquissimi XII, Berolini 1894.

Excerpta Valesiana. Chronica Theodoriciana, w: Ammianus Marcellinus, Res Gestae, vol. 3: Books 27-31. Excerpta Valesiana, ed. J.C. Rolfe, LCL 331, Cambridge (Mass.) 1939, 530-568, tłum. L. Winniczuk: Czasy Teoderyka, „Meander” 17 (1962) z. 6, 327-337.

Gregorius Turonensis, Historia Francorum, PL 71, 161-572, tłum. K. Liman – T. Richter: Grzegorz z Tours, Historie.

Historia Franków, wstęp, oprac., kom. D.A. Sikorski, Kraków 2002.

Iordanes, De origine actibusque Getarum, ed. T. Mommsen, MGH Auctores Antiquissimi V/1, Berolini 1882, 3-138, tłum. E. Zwolski: Jordanes, O pochodzeniu i czynach Gotów, tłum. E. Zwolski, w: E. Zwolski, Kasjodor i Jordanes.

Historia gocka czyli scytyjska Europa, Lublin 1984, 91-146.

Procopius Caesariensis, Anecdota, ed. J. Haury – G. Wirth, w: Procopii Caesariensis Opera Omnia, vol. 3: Historia quae dicitur arcana, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Taubneriana, Lipsiae 1963, tłum. A. Konarek: Prokopiusz z Cezarei, Historia sekretna, Warszawa 1977.

Procopius Caesariensis, De bello Gothico, ed. J. Haury – G. Wirth, w: Procopii Caesariensis Opera Omnia, vol. 2: De bellis. Libri V-VIII, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Taubneriana, Lipsiae 1963, tłum. D. Brodka: Prokopiusz z Cezarei, Historia wojen, t. 2. Wojny z Gotami, Kraków 2015.

Angrisani Sanfilippo M.L., Simmaco, Quinto Aurelio Memmio, NDPAC III 4956-4957.

Brodka D., Wstęp, w: Prokopiusz z Cezarei, Historia wojen, t. 1: Wojny z Persami i Wandalami, Kraków 2013, VII-LXXXVII.

Dumézil B., Chrześcijańskie korzenie Europy. Konwersja i wolność w królestwach barbarzyńskich od V do VIII wieku, tłum. P. Rak, Kęty 2008.

Jamróz W., Amalasunta – uczona królowa gotów, „Meander” 36 (1981) z. 7, 367-377.

Kijewska A., Boecjusz, Kraków 2010.

Kurdziałek M., Boecjusz, EK II 704-706.

Ożóg M., Inter duas potestates. Polityka religijna Teoderyka Wielkiego, Kraków 2012.

Pilara G., Audientia episcopalis,NDPAC I 650-654.

Pizzani U., Bozio, NDPAC I 796-802.

Sirago V.A., Amalasunta. La regina, Milano 1999.

Strzelczyk J., Goci – rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984.

Wilczyński M., Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e. Studium historyczno-prosopograficzne, Kraków 2001.

Wolfram H., Historia Gotów, tłum. R. Derda-Staab – I. Dębek – K. Berger, Warszawa – Gdańsk 2003.


Published
2016-12-15


Skibiński, T. (2016). Gothorum romanorumque consensus. The Unity of Goths and Romans in Amalasuntha’s political activity. Vox Patrum, 66, 235–249. https://doi.org/10.31743/vp.3458

Tomasz Skibiński 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.