Stefan Uroš II Milutin – foundation activity of the Serbian king

Agnieszka Piórecka

Uniwersytet Warszawski , Poland

Abstract

Biographer of Stefan Uroš II Milutin, Archbishop Danilo II, states in his book that about fifteen churches and monastery buildings, were erected under the aus­pices of the Serbian king. They were created in Serbia, Constantinople, Thessa­lonica, Athos, Jerusalem and Sinai. Similarly, as byzantine Emperor, the Serbian king not always founded new objects. Occasionally, as it was in the case of the church in Staro Nagoričino, he only resurrected run-down buildings. Probably, as the result of this activity there is such an architectural variety of his foundations. Since the moment of his marriage to the daughter of the Byzantine Emperor, An­dronikos II Palaiologos, Simonis in 1299, started the specific spread of byzantine domination in Serbia, also in architecture. Erecting buildings in byzantine style, the king employed master builders from the area of Empire. In the case of church­es in Prizren (Bogorodica Ljeviška) and in Staro Nagoričino, we can observe in­fluence of Epirus architecture.

Keywords:

Stefan Uroš II Milutin, Serbian architecture, Danilo II, Arilje, Hilandar, Bogorodica Ljeviška, Staro Nagoričino, Studenica, King’s Church, Gračanica, late Byzantine architecture, Epirus architecture

Procopius Caesariensis, De aedificiis, ed. G. Wirth, w: Procopius, Opera omnia, vol. 4, Lipsiae 1964, tłum. P.Ł. Grotowski: Prokopiusz z Cezarei, O budowlach, Biblioteka Antyczna, Warszawa 2006.

Arkhiepiskop Danilo, ZHivoti kraљeva i arkhiepiskopa srpskikh, ed. L. Mirkoviћ, Beograd 1935.

Allen J.S., Stefan Uroš II Milutin, ODB III 1949.

Čanak-Medić M., Banjski hram i crkva Vaznesenja Hristovog u Dečanima. Srodnosti i zajednički uzori w: Manastir Banjska i doba kralja Milutina, Niš 2007.

Čanak-Medić M., Sveti Ahilije u Arilju, Istorija, aritektura i prostorni sklop manastira, Beograd 2002.

Ćurčić S., Architecture in the Balkans from Diocletian to Süleyman the Magnificent, New Haven 2010.

Felczak W. – Wasilewski T., Historia Jugosławii, Wrocław 1985.

Hilandar monastery, ed. G. Subotić, transl. R. Popović, Belgrade 1998.

Šakota M., Studenica monastery, Monographs 11, Belgrade 1986.


Published
2016-12-15


Piórecka, A. (2016). Stefan Uroš II Milutin – foundation activity of the Serbian king. Vox Patrum, 66, 459–476. https://doi.org/10.31743/vp.3470

Agnieszka Piórecka 
Uniwersytet WarszawskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.