Stefan Uroš II Milutin – działalność fundacyjna serbskiego królaAbstrakt

Biographer of Stefan Uroš II Milutin, Archbishop Danilo II, states in his book that about fifteen churches and monastery buildings, were erected under the aus­pices of the Serbian king. They were created in Serbia, Constantinople, Thessa­lonica, Athos, Jerusalem and Sinai. Similarly, as byzantine Emperor, the Serbian king not always founded new objects. Occasionally, as it was in the case of the church in Staro Nagoričino, he only resurrected run-down buildings. Probably, as the result of this activity there is such an architectural variety of his foundations. Since the moment of his marriage to the daughter of the Byzantine Emperor, An­dronikos II Palaiologos, Simonis in 1299, started the specific spread of byzantine domination in Serbia, also in architecture. Erecting buildings in byzantine style, the king employed master builders from the area of Empire. In the case of church­es in Prizren (Bogorodica Ljeviška) and in Staro Nagoričino, we can observe in­fluence of Epirus architecture.


Słowa kluczowe

Stefan Uroš II Milutin; architektura serbska; Danilo II; Arilje; Hilandar; Bogorodica Ljeviška; Staro Nagoričino; Studenica; Cerkiew Królewska; Gračanica; architektura późnobizantyńska; architektura epirocka

Procopius Caesariensis, De aedificiis, ed. G. Wirth, w: Procopius, Opera omnia, vol. 4, Lipsiae 1964, tłum. P.Ł. Grotowski: Prokopiusz z Cezarei, O budowlach, Biblioteka Antyczna, Warszawa 2006.
Архиепископ Данило, Животи краљева и архиепископа српских, ed. Л. Мирковић, Београд 1935.
Allen J.S., Stefan Uroš II Milutin, ODB III 1949.
Чанак-Медић M., Бањски храм и црква Вазнесења Христовог у Дечанима. Сродности и заједнички узори w: Манастир Бањска и доба краља Милутина, Ниш 2007.
Чанак-Медић M., Свети Ахилије у Ариљу, Историја, аритектура и просторни склоп манастира, Београд 2002.
ĆurčićS., Architecture in the Balkans from Diocletian to Süleyman the Magnificent, New Haven 2010.
Felczak W. – Wasilewski T., Historia Jugosławii, Wrocław 1985.
Hilandar monastery, ed. G. Subotić, transl. R. Popović, Belgrade 1998.
Šakota M., Studenica monastery, Monographs 11, Belgrade 1986.
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Piórecka, A. (2018). Stefan Uroš II Milutin – działalność fundacyjna serbskiego króla. Vox Patrum, 66, 459-476. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3470

Agnieszka Piórecka 
Uniwersytet Warszawski  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL