Patristic interpretation of Gen 2:7: “And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life”


Abstract

The article aims at the presentation of the exegesis of Gen 2:7 made by some early Christian writers. Their interpretation contains three essential elements. Fathers start with pointing out the matter as a material from which God created man. Although the human body undergoes natural decomposition, it is not be­cause of the material from which it is built, but because of its frailty due to sin. Fathers also pay attention to the soul, which has its source in what Genesis calls the breath of God. However, it did not exist before the creation of the material body, as proclaimed by Origen, but was created along with the body. The soul animates the body putting it in motion. Although man was formed from the dust of the earth by the hands of God, he should be seen as a spiritual being. Whereas the soul is created, the body has been formed and this clearly differentiates the two. Due to the greatness and grandeur of man, he cannot be reduced to animal being, as it has a rational soul that animates his body. Finally, the third thread in connec­tion with the exegesis of the Gen 2:7 indicates the union of the body and the soul at the moment of creation. It occurred at the time when God breathed into man’s nostrils and put in some part of his grace. This does not mean, however, that the nature of God has changed into the soul of man. Not only did the first man receive the breath of God – everyone gets a second breath, the Holy Spirit, which leads to the creation of a new humanity.


Keywords

soul; body; Genesis; Creator; creation; man; Fathers of the Church

Ambrosius, De Isaac vel anima, ed. C. Schenkl, CSEL 32/1, Vindobonae 1896, 641-700, tłum. P. Libera: Św. Ambroży, O Izaaku lub o duszy, w: Św. Ambroży, Wybór pism, PSP 35, Warszawa 1986, 126-172.
Augustinus, De Genesi ad litteram imperfectus liber, PL 34, 219-245, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Niedokończony komentarz słowny do Księgi Rodzaju, w: Św. Augustyn, Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom, PSP 25, Warszawa 1980, 83-112.
Augustinus, De Genesi ad litteram libri duodecim, PL 34, 245-485, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Komentarz słowny do Księgi Rodzaju, w: Św. Augustyn, Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom, PSP 25, Warszawa 1980, 113-382.
Augustinus, De Genesi contra Manichaeos, PL 34, 174-220, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Przeciwko manichejczykom komentarz do Księgi Rodzaju, w: Św. Augustyn, Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom, PSP 25, Warszawa 1980, 21-82.
Augustinus, In Johannis Evangelium tractatus, ed. R. Willems, CCL 36, Turnhout 1954, tłum. W. Szołdrski: Św. Augustyn, Homilie na Ewangelię św. Jana, w: Św. Augustyn, Homilie na Ewangelię i 1 List św. Jana, PSP 15, Warszawa 1977, z. 1, s. 27-551, z. 2, s. 9-379.
Basilius Caesariensis, Homiliae super Psalmos, PG 29, 209-494.
Gregorius Nyssenus, De creatione hominis sermo alter, ed. A Smets – M. Van Esbroeck, SCh 160, Paris 1970, 166-220.
Gregorius Nyssenus, De opificio hominis, PG 44, 123-256, tłum. M. Przyszychowska: Św. Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, ŹMT 39, Kraków 2006.
Gregorius Nyssenus, Dialogus de anima et resurrectione, PG 46, 11-160, tłum. W. Kania: Św. Grzegorz z Nyssy, Dialog z siostrą Makryną o duszy i zmartwychwstaniu, w: Św. Grzegorz z Nyssy, Wybór pism, PSP 14, Warszawa 1974, 27-87.
Irenaeus Lugdunensis, Adversus haereses IV-V, IV: ed. A. Rousseau – B. Hemmerdinger – C. Mercier – L. Doutreleau, SCh 100/2, Paris 1965; V: ed. A. Rousseau – L. Doutreleau – C. Mercier, SCh 153, Paris 1969.
Irenaeus Lugdunensis, Demonstratio praedicationis apostolicae, ed. L.-M. Froidevaux, SCh 62, Paris 1959, tłum. W. Myszor: Św. Ireneusz z Lyonu, Wykład nauki apostolskiej, ŹMT 7, Kraków 1997.
Joannes Chrysostomus, In Genesim hom., PG 53, 21 - 54, 580.
Joannes Damascenus, Expositio fidei, PG 94, 789-1228, tłum. B. Wojkowski: Św. Jan Damasceński, Wykład wiary prawdziwej, Warszawa 1969.
Tertullianus, De anima, ed. J.H. Waszink, CCL 2, Turnhout 1954, 779-869.
Theodoretus Cyrensis, Compendium haereticarum fabularum, PG 83, 336-556.
Bartnik C., Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 1999.
Costacurta B., Obietnica życia w Księdze Rodzaju, tłum. D. Piekarz, Kraków 2004.
Czyżewski B., Le mystère de la Pâque selon „Peri Pascha” de Méliton de Sardes, w: „Veritatem desiderat anima”. Studia patrystyczne z okazji 110 rocznicy urodzin Bertholda Altanera (1885-1964), red. N. Widok, Opolska Biblioteka Teologiczna 6, Opole 1995, 53-116.
Czyżewski B., „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam” (Rdz 1,26) w interpretacji Ojców Kościoła, SG 25 (2011) 113-126.
Góźdź K., Sens chrześcijańskiej nauki o stworzeniu, „Scripturae lumen” 6 (2014) 349-361.
Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988.
Orbe A., La uncion del Verbo, Roma 1961.
Pietras H., Początki teologii Kościoła, Kraków 2000.
Przyszychowska M., Wstęp, w: Św. Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, ŹMT 39, Kraków 2006, 5-38.
Słomka J., Dzieło stworzenia w myśli patrystycznej, „Scripturae lumen” 6 (2014) 335-347.
Starowieyski M., Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa Wschodu, Warszawa 1999.
Szram M., Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku, Lublin 2010.

Published : 2016-07-15


Czyżewski, B. (2016). Patristic interpretation of Gen 2:7: “And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life”. Vox Patrum, 65, 141-154. https://doi.org/10.31743/vp.3497

Bogdan Czyżewski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>