Augustin of Hippo: “amoris officium”

Tomasz Kaczmarek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Abstract

The expression found in the paper’s title that originates from the Treatise on the Gospel of John is an illustration of the program of Augustine’s pastoral service, focusing on his great love of the Church. Indeed, whenever the bishop of Hippo was undertaking any ecclesiological issue, the theme of his love of the Church was always evident too. The Church, although tainted by human weakness, is for any Christian, a unique boat that heads safely towards the „fatherland”. It is a love of the Church where a man’s answer to the love of God is both clearly audible and visible. The paper aims to show some parts of that love. Firstly by referring to the process of Augustine’s personal discovery of the Church, and secondly to mention some significant events from his heroic seeking for the good of the Lord’s flock in the light of his fidelity to the entrusted to him amoris officium.

Keywords:

Augustine of Hippo, Ecclesiology, love of the Church

Ambrosius, Hexaemeron, ed. C. Schenkl, CSEL 32/1, Vindobonae 1897, tłum. W. Szołdrski: Św. Ambroży, Hexaemeron – komentarz do sześciu dni stworzenia, PSP 4, Warszawa 1968.

Augustinus, Confessiones, ed. P. Knöll, CSEL 33, Vindobonae 1896, tłum. Z. Kubiak: Św. Augustyn, Wyznania, Kraków 1994.

Augustinus, De baptismo, ed. M. Petschenig, CSEL 51, Vindobonae 1908, 145-375.

Augustinus, De opere monachorum, ed. J. Zycha, CSEL 41, Vindobonae 1900, 529-596, tłum. R. Szaszka, Św. Augustyn, O pracy mnichów, w: Św. Augustyn, Pisma monastyczne, ŹM 27, Kraków – Tyniec 2002, 187-267.

Augustinus, De civitate Dei, ed. B. Dombart – A. Kalb, CCL 47-48, Tournhout 1955, tłum. W. Kornatowski: Święty Augustyn, O Państwie Bożym przeciw poganom ksiąg XXII, t. 1-2, Warszawa 1977.

Augustinus, Epistulae, ed. A. Goldbacher, CSEL 34-57, Vindobonae 1895-1904.

Augustinus, In Iohannis evangelium tractatus, ed. R. Willems, CCL 36, Tournhout 1954, tłum. W. Szołdrski: Św. Augustyn, Homilie na Ewangelię św. Jana, w: Św. Augustyn, Homilie na Ewangelię i Pierwszy List św. Jana, PSP 15, cz. 1, Warszawa 1977, cz. 2, Warszawa 1977, 9-379.

Augustinus, Regula ad servos Dei, PL 32, 1377-1384, tłum. M. Starowieyski: Reguła św. Augustyna, w: Starożytne Reguły Zakonne, PSP 26, Warszawa 1980, 73-102.

Augustinus, Sermones, ed. M. Pellegrino – P. Bellini – L. Carozzi – M. Recchia, NBA 29-35, Roma 1979-2001, tłum. J. Jaworski: Św. Augustyn, 66 kazań świątecznych i okolicznościowych, PSP 12, Warszawa 1973.

Possidius, Vita Augustini, ed. Ch. Mohrmann, w: Vite dei santi, Milano 1981, 127-241.

Braun R., Augustyn z Hippony, tłum. W. Radwański, Warszawa 1993.

Borgomeo P., L’Eglise de ce temps dans la prédication de saint Augustyn, Paris 1972.

Clerici A., Sant’Agostino. La Chiesa da Eva alla Città di Dio, Roma 2000.

Kaczmarek T., „Seges Ecclesiae”. Eklezjalny wymiar męczeństwa w nauczaniu św. Augustyna, Toruń 2010.

Ratzinger J., Popolo e casa di Dio in sant’Agostino, tłum. z niem. A. Dusini, Milano 1971.

Trapé A., San Agostino. L’uomo, il pastore, il mistico, Fossano 1976.


Published
2016-07-15


Kaczmarek, T. (2016). Augustin of Hippo: “amoris officium”. Vox Patrum, 65, 201–210. https://doi.org/10.31743/vp.3503

Tomasz Kaczmarek 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>