Once again about the function of the bard at the court of the king Agamemnon (Odyssea III 263-272)

Kazimierz Korus

Uniwersytet Jagielloński


Abstract

This paper looks at two accounts of scholars’ views on the bard as the custo­dian of Homeric Society (Odyssea III 263-272). The first traditional, defended by Stephen P. Scully, sees a singer, an unnamed singer, as a moral guard of Clytaem­nestra. The second, defended by Stephanie West, suggests that it is worth an alter­native explanation, rejected in the scholia but perhaps reflected (or corroborated?) in Hesychius’ Lexicon where ¢oidÒj is glossed with eÙnoàcoj, sp£dwn. She says that the word e„rÚsqai (Odyssea III 268) suggests rather physical protection though a bard sufficiently able-bodied is an effective guardian might himself be tempted to rape or seduction. The Author of the article defends traditional understanding of the role of bard with many other arguments. He is convinced that the singer was removed from the palace because his presence reminded Aegisthus and Clytaemnestra of their wrong to society.

Keywords:

function of the bard, Agamemnon, Aegisthus, Clytaemnestra

Athenaeus, Deipnosophistae, ed. C.B. Gulick: Athenaeus, The Learned Banqueters, t. 1-7, LCL 204 (I-III), LCL 208 (III-V), LCL 224 (VI-VII), LCL 235 (VIII-X), LCL 274 (X-XI), LCL 327 (XII-XIII), LCL 345 (XIII-XIV), London 1955-1961, tłum. K. Bartol – J. Danilewicz: Atenajos, Uczta mędrców, Poznań 2010.

Homerus, Odyssea, ed. A.T. Murray: Homer, Odyssey, t. 1-2, LCL 104-105, Cambridge (Mass.) – London 1960, tłum. J. Parandowski: Homer, Odyseja, Warszawa 1953.

Homerus, Ilias, ed. A.T. Murray: Homer, Iliad, t. 1-2, LCL 170-171, London 1924-1925.

Hesychius Alexandrinus, Lexicon, rec. K. Latte, t. 1-2, Hauniae 1953-1966.

Scholia Graeca in Homeri Odysseam, ed. G. Dindorf, t. 1-2, Oxonii 1855.

Bartol K., The Voice of Tradition: Representations of Homeric Singers in Athenaeus 1.14a-d, CQ N.S. 57 (2007) nr 1, 231-243.

Ford A., The Classical Definition of ΡΑΨΩΙΔΙΑ, CPh 83 (1988) nr 4, 300-307.

Grube G.M.A., The Greek and Roman Critics, London 1965.

Heubeck A. – West S. – Hainsworth J.B. A Commentary on Homer’s Odyssey, vol. 1. Introduction and Books I-VIII, Oxford 1990.

Jaeger W., Paideia, tłum. M. Plezia, Warszawa 1962.

Korus K., Mim grecki w gatunkach literackich, Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU 47, Kraków 2015.

Latacz J., Aoiden, w: Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, Stuttgart – Weimar 1996, 620-621.

Mireaux E., Życie codzienne w Grecji w epoce homeryckiej, tłum. S. Kołodziejczyk, Warszawa 1962.

Scully S.P., The Bard as the Custodian of Homeric Society: „Odyssey” 3, 263-272, „Quaderni Urbinati di Cultura Classica. New Series” 8 (1981) 67-83.


Published
2016-07-15


Korus, K. (2016). Once again about the function of the bard at the court of the king Agamemnon (Odyssea III 263-272). Vox Patrum, 65, 345–352. https://doi.org/10.31743/vp.3505

Kazimierz Korus 
Uniwersytet JagiellońskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.