Bede the Venerable and the characters of the" Ecclesiastical history of the English people" in the "Lives of saints" by Piotr Skarga

Bernadetta Puchalska-Dąbrowska

Uniwersytet w Białymstoku


Abstract

The aim of the article is the analysis of the heroes, themes and motives of Bede’s Ecclesiastical History of the English People present in Lives of Saints by Piotr Skarga. The Polish author of the 16th-17th centuries refers to selected characters, stories and themes as sources of role models and for polemical pur­poses. Bede’s heroes: bishops, missionaries, the religious, secular rulers, serve as examples for the implementation of the specific virtues. Selected motives of the chronicle treated by Skarga – in most cases – with fidelity to the original, are in­tended to show not only the distant reality unknown to the Polish reader, but also the characters and events meaningful in the post-Trent period.

Keywords:

Bede the Venerable, Piotr Skarga, The Ecclesiastical History of the English People, The Lives of Saints, monks, character, theme, motive

Beda Venerabilis, De vita et miraculis sancti Cuthberti, ed. J.A. Giles, w: Venerabilis Bedae opera quae supersunt omnia, vol. 4: Opuscula historica, Londini 1843, 202-356.

Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica, ed. J.A. Giles, w: Venerabilis Bedae opera quae supersunt omnia, vol. 2: Historiae ecclesiasticae libri I, II, III, Londini 1843; vol. 3: Historiae ecclesiasticae libri IV, V, Londini 1843.

Epistula Cuthberti de obitu Bedae, ed. C. Plummer, w: Beda Venerabilis, Opera, Oxford 1975, vol. 1, CLX-CLXIV, tłum. A. Bober: List o śmierci Bedy, w: Anglia, Szkocja, Irlandia, Teksty źródłowe do historii Kościoła i patrystyki, I-IX w., opr. A. Bober, Lublin 1991, 115-117.

Skarga P., Roczne dzieje kościelne od narodzenia Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa, Kraków 1607.

Skarga P., Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. Wybrane z poważnych pisarzów i doktorów kościelnych, do których przydane są niektóre duchowe obroki i nauki przeciwko kacerstwom dzisiejszym, Kraków 1615; wydanie współczesne: t. 1-2, Warszawa 1996.

Ceccherelli A., Od Suriusa do Skargi. Studium porównawcze o „Żywotach świętych”, tłum. M. Niewójt, Izabelin 2003.

Farmer D.J., Introduction, w: The Age of Bede, transl. J.F. Webb, ed. D.H. Farmer, London 2004, 9-39.

Fros H. – Sowa F., Księga imion i świętych, t. 1, Kraków 2004, t. 3, Kraków 1998.

Lipoński W., Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2003.

Longosz S., Wstęp, w: Św. Beda Wielebny, Brytania – położenie, jej podbój i nawrócenie, tłum. I. Salamonowicz-Górska, Vox Patrum 57 (2012) 929-930.

McClure J. – Collins R., Introduction, w: Bede, The Ecclesiastical History of the English People, ed. J. McClure – J. Collins, Oxford 2008, ix-xxxii.

Michałowska T., Średniowiecze, Warszawa 1995.

Ousby I., The Cambridge Guide to Literature in English, Cambridge 1989.

Sokolski J., Pielgrzymi do piekła i raju. Świat średniowiecznych łacińskich wizji eschatologicznych, t. 1, Wrocław 1995.

Sokolski J., Staropolskie zaświaty. Obraz piekła, czyśćca i nieba w renesansowej i barokowej literaturze polskiej wobec tradycji średniowiecznej, Wrocław 1995.

Strzelczyk J., Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, Warszawa 1987.

Wipszycka E., Wprowadzenie, w: Św. Antoni, Żywot. Pisma ascetyczne, tłum. E. Dąbrowska i in., ŹM 35, Kraków 2005, 13-40.

Zaleski W., Święci na każdy dzień, Warszawa 1989.

Zins H., Historia Anglii, Wrocław 2009.


Published
2016-07-15


Puchalska-Dąbrowska, B. (2016). Bede the Venerable and the characters of the" Ecclesiastical history of the English people" in the "Lives of saints" by Piotr Skarga. Vox Patrum, 65, 565–584. https://doi.org/10.31743/vp.3518

Bernadetta Puchalska-Dąbrowska 
Uniwersytet w BiałymstokuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.