The Bulgarian pogan army in the eyes of the Byzantines. Select aspects

Mirosław J. Leszka

Uniwersytet Łódzki


Abstract

The present text focuses on presenting opinions of the Byzantines about the rulers of pagan Bulgaria as military leaders and reasons given by Byzantine au­thors explaining mishaps of their troops in battles against Bulgaria. The author concludes that, in general, the Byzantines did not allow for a thought that they could be defeated by any external power, in the least by the barbarian Mysians/ Bulgarians. However, if such occurrences took place, they were considered to be caused by divine intervention or negligence of the Byzantines themselves (i.e. disloyalty, lack of cooperation between commanders, low morale of the army etc.) and never result from genuine capability of the enemy, actual courage of the hos­tile forces or the adversaries’ leadership skills (which were generally discounted).

Keywords:

Bulgarians, Byzantium, army, military leaders

Dujčev I., La chronique byzantine de l’an 811, „Travaux et Mémoires” 1 (1965) 205-254

Georgius Cedrenus, Compendium historiarum, ed. I. Bekker, t. 2, Bonnae 1839

Haldon J., The Byzantine Wars. Battles and Campaigns of the Byzantine Era, Gloucestershire 2001

Jankowiak M., Trzeci sobór powszechny w Konstantynopolu (680-681). Od soboru do akt soborowych i z powrotem, „U Schyłku Starożytności” 10 (2011) 61-73

Leszka M.J., Chan Krum i basileus Nikefor I w świetle Περι Νικηφόρου του βασιλέως και πως αφίησιν τα κωλα εν Βουλγαρία, „Slavia Antiqua” 43 (2002) 35-43

Leszka M.J., Khan Kardam and emperor Constantine VI in the Chronography of Theophanes, „Palaeobulgarica” 34 (2013) fasc. 4, 53-59

Leszka M.J., Leon V i chan Krum w świetle fragmentu Chronografii (AM 6305) Teofanesa Wyznawcy, „Przegląd Nauk Historycznych” 6 (2007) 109-117

Leszka M.J., Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego w bizantyńskich źródłach pisanych (VIII - pierwsza połowa XII wieku, Łódź 2003

Lilie R.-J., Byzanz unter Eirene und Konstantine VI. (780-802). Mit einem Kapitel über Leon IV. (775-780), Frankfurt am Main 1996

Лешка М.Й., Цели похода Никифора I против Болгар в 811 году, w: Byzantium, New Peoples, New Powers: the Byzantino-Slav Contact Zone, from the Ninth to the Fifteenth Century. Dedicated to the Memory of A. Różycka Bryzek, ed. M. Kaimakamova – M. Salamon – M. Smorąg Różycka, Byzantina et Slavica Cracoviensia 5, Cracow 2007, 55-62

Marinow K., Glosa do antybułgarskiej kampanii zbrojnej Nikefora I z 811 roku, „Słupskie Studia Historyczne” 17 (2011) 9-18

Niavis P.E., The Reign of the Byzantine Emperor Nicephorus I (AD 802-811), Athens 1987

Nicephorus, Breviarium historicum de rebus gestis post imperii Mauricii, ed. C. Mango: Nikephoros Patriarch of Constantinople, Short History, text, translation, commentary, CFHB 13, Washington 1990

Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit, Abt. I: (641-867), Bd. 1: Aaron (#1) – Georgios (#2182), nach Vorbereiten F. Winkelmanns erstellt von R.-J. Lilie (et al.), Berlin – New York 1999

Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit, Abt. I: (641-867), Bd. 3: Leon (#4271) – Placentius (#6265), nach Vorbereiten F. Winkelmanns erstellt von R.-J. Lilie (et al.), Berlin – New York 2000

Scriptor Incertus, Historia de Leone Bardae Armenii filio, w: Leo Grammaticus, Chronographia, ed. I. Bekker, Bonnae 1842

Sophoulis P., Byzantium and Bulgaria, 775-831, Leiden 2012

Speck P., Kaiser Konstantin VI.: die Legitimation einer fremden und der Versuch einer eigenen Herrschaft. Quellenkritische Darstellung von 25 Jahren byzantinischer Geschichte nach dem ersten Ikonoklasmus, München 1978

Stephenson P., About the Emperor Nikephoros and How He Leaves His Bones in Bulgaria, DOP 60 (2006) 87-109

Stratos A.N., Byzantium in the Seventh Century, IV (668-685), Amsterdam 1978

Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka, z. 3: Pisarze z VII-X wieku, wydali A. Brzóstkowska i W. Swoboda, Prace Slawistyczne 103, Warszawa 1995

The Chronicle of Theophanes Confessor. Byzantine and Near Eastern History AD 284-813, transl. by C. Mango – R. Scott, with assistance of G. Greatrex, Oxford 1997

Theophanes, Chronographia AM 6283, ed. C. de Boor, vol. I, Lipsiae 1883

Theophanes Continuatus, ed. I. Bekker, Bonnae 1838

Treadgold W., The Byzantine Revival 780-842, Stanford 1988

Turner D., The Origins and Accession of Leo V (813-820), JÖB 40 (1990) 189-195

Wasilewski T., Bizancjum i Słowianie w IX wieku. Studia z dziejów stosunków politycznych i kulturalnych, Warszawa 1972

Wortley J., Legends of the Byzantine Disaster of 811, „Byzantion” 50 (1980) 533-562

Ziemann D., Vom Wandervolk zur Großmacht. Die Entstehung Bulgariens im frühen Mittelalter (7. bis 9. Jh.), Kölner Historische Abhandlungen 43, Köln – Weimar – Wien 2007

Zonaras I., Epitome historiarum libri XIII-XVIII, ed. Th. Büttner-Wobst, Bonnae 1897


Published
2015-07-15


Leszka, M. J. (2015). The Bulgarian pogan army in the eyes of the Byzantines. Select aspects. Vox Patrum, 63, 417–428. https://doi.org/10.31743/vp.3572

Mirosław J. Leszka 
Uniwersytet ŁódzkiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)