God’s rest (Gen 2:1-3) in the interpretation of the Fathers of the Church


Abstract

The theme of this paper is the exegesis of Gen 2:1-3 in selected writings of the Church Fathers and early Christian writers. The Early Church authors pon­dered over the passage in question, seeking to find the meaning of God’s resting on the seventh day from all his work of creation of the world and man. In their statements, early Christian writers clearly stated that the Biblical text should be read spiritually while treated as a metaphor. For God does not need rest, but man. It is for man that the Creator made the Sabbath day, and made it holy, and since the Resurrection of Christ, Sunday has been a holy day designated for rest and celebration. Concurrently, it was the announcement of the eighth day, or eternity, in which a man, free from all the trouble and bodily decay, will forever rest in God and live a true union with Him.


Keywords

rest; sabbath; sunday; labor; work; God; man

Ambrosius Mediolanensis, Exameron, ed. C. Schenkl, CSEL 32/1, Pragae – Vindobonae – Lipsiae 1896, tłum. W. Szołdrski: Św. Ambroży z Mediolanu, Hexaemeron, PSP 4, Warszawa 1969
Athanasius Alexandrinus, De sabbatis et circumcisione, PG 28,
Augustinus, De civitate Dei, PL 41, 803-804, tłum. W. Kornatowski: Św. Augustyn, O Państwie Bożym, II, Warszawa 1977
Augustinus, De Genesi ad litteram imperfectus liber, PL 34, 219-249, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Niedokończony komentarz słowny do Księgi Rodzaju, PSP 25, Warszawa 1980
Augustinus, De Genesi ad litteram libri duodecim, PL 34,245-485, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Komentarz słowny do Księgi Rodzaju, PSP 25, Warszawa 1980
Augustinus, De Genesi contra Manichaeos, PL 34, 174-220, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Przeciwko manichejczykom komentarz do Księgi Rodzaju, PSP 25, Warszawa 1980
Augustinus, Epistula, ed. A. Goldbacher, CSEL 34/2, Pragae – Vindobonae – Lipsiae 1898
Basilius Caesariensis, In hexaemeron hom., ed. S. Giet, SCh 26bis, Paris 1968
Beda Venerabilis, Homiliarum evangelii, ed. D. Hurst, CCL 122, Turnhout 1953
Codex iuris canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, wydanie łacińsko-polskie, tłum. E. Sztafrowski: Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984
Codex Justinianus, ed. T. Mommsen – P. Meyer – P. Krueger, SCh 531, Paris 2009, tłum. H. Pietras, w: tenże, Dzień Święty. Antologia tekstów patrystycznych o świętowaniu niedzieli, Kraków 1992
Concilium Aurelianense, can. 31, ed. C. de Clercq, CCL 148A, Turnhout 1963
Concilium Vaticanum II, Constitutio „Gaudium et spes”
Concilium Vaticanum II, Constitutio „Lumen gentium”
Concilium Vaticanum II, Decretum de institutione sacerdotali „Optatam totius”
Concilium Vaticanum II, Decretum de presbyterorum ministerio et vita „Presbyterorum ordinis”
Czerwik S., Teologia Dnia Pańskiego, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 60 (1984) nr 3
Czyżewski B., Desakralizacja niedzieli w świetle norm prawnych synodów Kościoła starożytnego oraz listu apostolskiego „Dies Domini” Jana Pawła II, w: Iustitiam in caritate. Opuscula Georgio Troska septuagenario dedicata, red. D. Bryl – F. Lenort, Poznań 2012
Didymus Alexandrinus, In Genesim, SCh 233, t. 1, Paris 1976
Ephraem Syrus, Commentarius in Genesim, ed. R.M Tonneau, CSCO 152 (Syr. 71), Louvain 1955
Epistula Barnabae, PG 2, 769-770, tłum. A. Świderkówna, w: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, BOK 10, Kraków 2010
Grelot P., Dzień Pański, „Communio” 2 (1982) z. 3
Iustinus Martyr, Dialogus cum Tryphone Iudaeo, PG 6, 565-566, tłum. L. Misiarczyk: Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem, Warszawa 2012
Joannes Chrysostomus, In Genesim hom., PG 53, 21 - 54, 580
Joannes Chrysostomus, In Genesim ser., ed. L. Brottier, SCh 433, Paris 1998, tłum. S. Kaczmarek: Jan Chryzostom, Homilie na Księgę Rodzaju (seria pierwsza: Rdz 1-3), ŹMT 45, Kraków 2008
Kumor B., Historia Kościoła, t. 1: Starożytność chrześcijańska, Lublin 2003
Martinus Bracarensis, De correctione rusticorum
Naumowicz J., Okresy życia ludzkiego według Ojców Kościoła, Vox Patrum 56 (2011) 249-259
Origenes, In Genesim hom., ed. H. de Lubac – L. Doutreleau, SCh 7bis, Paris 1976, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Homilie o Księdze Rodzaju, ŹMT 64, Kraków 2012
Piwowarski W. – Rak R., Przykazanie święcenia niedzieli, CT 53 (1983) nr 3
Salij J., Teologia niedzieli, RBL 20 (1967) nr 4-5
Salij J., Teologiczny sens odpoczynku niedzielnego, CT 39 (1969) nr 3

Published : 2014-09-04


Czyżewski, B. (2014). God’s rest (Gen 2:1-3) in the interpretation of the Fathers of the Church. Vox Patrum, 62, 81-92. https://doi.org/10.31743/vp.3579

Bogdan Czyżewski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>