Odpoczynek Boga (Rdz 2, 1-3) w interpretacji Ojców KościołaAbstrakt

The theme of this paper is the exegesis of Gen 2: 1-3 in selected writings of the Church Fathers and early Christian writers. The Early Church authors pon­dered over the passage in question, seeking to find the meaning of God’s resting on the seventh day from all his work of creation of the world and man. In their statements, early Christian writers clearly stated that the Biblical text should be read spiritually while treated as a metaphor. For God does not need rest, but man. It is for man that the Creator made the Sabbath day, and made it holy, and since the Resurrection of Christ, Sunday has been a holy day designated for rest and celebration. Concurrently, it was the announcement of the eighth day, or eternity, in which a man, free from all the trouble and bodily decay, will forever rest in God and live a true union with Him.


Słowa kluczowe

odpoczynek; szabat; niedziela; praca; Bóg; człowiek

Ambro¬sius Mediolanensis, Exameron, ed. C. Schenkl, CSEL 32/1, Pragae – Vindobonae – Lipsiae 1896, tłum. W. Szołdrski: Św. Ambroży z Mediolanu, Hexaemeron, PSP 4, Warszawa 1969
Athanasius Alexandrinus, De sabbatis et circumcisione, PG 28,
Augustinus, De civitate Dei, PL 41, 803-804, tłum. W. Kornatowski: Św. Augustyn, O Państwie Bożym, II, Warszawa 1977
Augustinus, De Genesi ad litteram imperfectus liber, PL 34, 219-249, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Nie¬dokończony komentarz słowny do Księgi Rodzaju, PSP 25, Warszawa 1980
Augustinus, De Genesi ad litteram libri duodecim, PL 34,245-485, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Komentarz słowny do Księgi Rodzaju, PSP 25, Warszawa 1980
Augustinus, De Genesi contra Manichaeos, PL 34, 174-220, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Przeciwko manichejczykom komentarz do Księgi Rodzaju, PSP 25, Warszawa 1980
Augustinus, Epistula, ed. A. Goldbacher, CSEL 34/2, Pragae – Vindobonae – Lipsiae 1898
Basilius Caesariensis, In hexaemeron hom., ed. S. Giet, SCh 26bis, Paris 1968
Beda Venerabilis, Homiliarum evang¬elii, ed. D. Hurst, CCL 122, Turnhout 1953
Codex iuris canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, wydanie łaciń¬sko-polskie, tłum. E. Sztafrowski: Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984
Codex Justinianus, ed. T. Mommsen – P. Meyer – P. Krueger, SCh 531, Paris 2009, tłum. H. Pietras, w: tenże, Dzień Święty. Antologia tekstów patrystycznych o świętowaniu niedzieli, Kraków 1992
Concilium Aurelianense, can. 31, ed. C. de Clercq, CCL 148A, Turnhout 1963
Concilium Vaticanum II, Constitutio „Gaudium et spes”
Concilium Vaticanum II, Constitutio „Lumen gentium”
Concilium Vaticanum II, Decretum de institutione sacerdotali „Optatam totius”
Concilium Vaticanum II, Decretum de presbyterorum ministerio et vita „Presbyterorum ordinis”
Czerwik S., Teologia Dnia Pańskiego, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 60 (1984) nr 3
Czyżewski B., Desakralizacja niedzieli w świetle norm prawnych synodów Kościoła starożytnego oraz listu apostolskiego „Dies Domini” Jana Pawła II, w: Iustitiam in caritate. Opuscula Georgio Troska septuagenario dedicata, red. D. Bryl – F. Le¬nort, Poznań 2012
Didymus Alexandrinus, In Genesim, SCh 233, t. 1, Paris 1976
Ephraem Syrus, Commentarius in Genesim, ed. R.M Tonneau, CSCO 152 (Syr. 71), Louvain 1955
Epistula Barnabae, PG 2, 769-770, tłum. A. Świderkówna, w: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, BOK 10, Kraków 2010
Grelot P., Dzień Pański, „Communio” 2 (1982) z. 3
Iustinus Martyr, Dialogus cum Tryphone Iudaeo, PG 6, 565-566, tłum. L. Misiarczyk: Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem, Warszawa 2012
Joannes Chrysostomus, In Genesim hom., PG 53, 21 - 54, 580
Joannes Chrysostomus, In Genesim ser., ed. L. Brottier, SCh 433, Paris 1998, tłum. S. Kaczmarek: Jan Chryzostom, Homilie na Księgę Rodzaju (seria pierwsza: Rdz 1-3), ŹMT 45, Kraków 2008
Kumor B., Historia Kościoła, t. 1: Starożytność chrześcijańska, Lublin 2003
Mar¬tinus Bracarensis, De correctione rusticorum
Naumowicz J., Okresy życia ludzkiego według Ojców Kościoła, VoxP 31 (2011) t. 56, 249-259
Origenes, In Genesim hom., ed. H. de Lubac – L. Doutreleau, SCh 7bis, Paris 1976, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Homilie o Księdze Rodzaju, ŹMT 64, Kraków 2012
Piwowarski W. – Rak R., Przykazanie świę¬cenia niedzieli, CT 53 (1983) nr 3
Salij J., Teologia niedzieli, RBL 20 (1967) nr 4-5
Salij J., Teologiczny sens odpoczynku niedzielnego, CT 39 (1969) nr 3
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Czyżewski, B. (2018). Odpoczynek Boga (Rdz 2, 1-3) w interpretacji Ojców Kościoła. Vox Patrum, 62, 81-92. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3579

Bogdan Czyżewski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>