Wiara jako akt poznawczy. Analiza Quaestiones AmbrozjastraAbstrakt

Ambrosiaster uses two forms for the definition of the concept of faith. The first one – in the sense of a noun: fides; the second one – from the perspective of the knowing subject: credere. Abraham’s act of faith, whose object is God, is shown as a cognitive model. The acceptance of God’s authority leads to recogniz­ing in Christ the Son of God. Believers receive in Baptism the gift the Holy Spirit and knowing the will of God. By participating in the fullness of His life, they are given access to the Eucharist. Knowability is one of God’s characteristics. Accepting this fact and submit­ting oneself to God’s guidance results in knowing the Trinity. Christ’s confidence in the Father is the basic principle of knowing through faith, and this translates into absolute certainty of the truthfulness of the conclusions. It is a duty of believ­ers to explore the truth. The Gospel, interpreted by the authority of the Church, remains the main source of revelation. The intensity of cognition influences the entirety of one’s life, manifests itself in the acceptance of all the truths of the faith and in creating harmony between faith and the virtues of love and hope.


Słowa kluczowe

chrzest; poznanie; credere; fides; wiara

Ambrosiaster, Quaestiones Veteris et Novi Testamenti
Ambrosiastri qui dicitur commentarius in epistulas Paulinas (In epistulas ad Corinthios), ed. H.I. Vogels, CSEL 81/2, Wien 1968
Ambrosiastri qui dicitur commentarius in epistulas Paulinas (In epistulas ad Galatos, ad Efesios, ad Filippenses, ad Colosenses, ad Thesalonicenses, ad Timotheum, ad Titum, ad Filemonem), ed. H.I. Vogels, CSEL 81/3, Wien 1969
Ambrosiastri qui dicitur commentarius in epistulas Paulinas (In epistulam ad Roma¬nos), ed. H.I. Vogels, CSEL 81/1, Wien 1966
Babiarz G., Grzech i nawrócenie w życiu ochrzczonych. Studium Komentarza Ambrozja¬stra do Listów św. Pawła, Kraków 2007
Michalski M., Problem tak zwanego „Ambrozjastra” w świetle jego nauki chrystologicznej, Kraków 1950
Pseudo-Augustinus, Quaestiones Veteris et Novi Testamenti, ed. A. Souter, CSEL 50, Wien 1908
Staniek E., Usprawiedliwiający charakter chrześcijańskiej wiary. Studium nad Komenta¬rzami Ambrozjastra i Pelagiusza, Kraków 1982
Stanula E., Anio¬łowie oraz ich upadek według Ambrozjastra, STV 13 (1975) 105-116
Stanula E., Nauka Ambrozjastra o stanie pierwotnym człowieka. Studium z zakresu antropologii teologicznej, SACh 1 (1977) 3-120
Tyburowski K., Przedmiot grzechu Adama w myśli Ambrozjastra na tle współczesnego mu status questionis, SSan 10 (2003) 239-251
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Babiarz, G. (2018). Wiara jako akt poznawczy. Analiza Quaestiones Ambrozjastra. Vox Patrum, 61, 387-397. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3633

Grzegorz Babiarz 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora