Racjonalny charakter wiary według św. AugustynaAbstrakt

According to St. Augustine Faith and Reason are intertwined, overlapping each other, but without excluding each other. In this way the faith is perme­ated by the intellect and it is founded on the authority of the reason, that is essential for in-depth knowledge”. On the other hand, „knowledge” – rea­son is irreplaceable to believe”. In such a context two very characteristic of our author’s statements can be seen: Crede ut intelligas, and intellige ut credas! The call of the blessed of Hippo: Intellectum valde ama! can also be included in it. It is a meaningful fact that there is not known a single case in which the Augustinism would split up the reason with the faith. An absolute Christocentrism of Augustine is present in the background of the discussion about the faith and the reason: speculation is not a goal in itself, but it only serves to get closer to the mystery of God and the mystery of a man in Christ. The reason and the faith (the authority) are two factors of getting to know the truth. One can speak of a kind of gnoseological dualism. The faith is the ac­ceptance of the truth because of the authority of the witness. Knowledge leads to the possible conclusions and the faith gives certainty and consistency.


Słowa kluczowe

Augustyn jako filozof i teolog; wiara i rozum; prawda

Augustinus, Confessiones, ed. P. Knöll, CSEL 33, Vindobonae 1896, tłum. Z. Kubiak: Święty Augustyn, Wyznania, Warszawa 1987
Augustinus, Contra academicos, PL 32
Augustinus, Contra epistulam Manichaei, PL 42
Augustinus, De civitate Dei, ed. B. Dombart – A. Kalb, CCL 47, Turnhout 1955
Augustinus, De libero arbitrio, ed. W.M. Green CCL 29, Turnhout 1970
Augustinus, De ordine, PL 32, tłum. J. Modrzejewski: Św. Augustyn, O porządku, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999
Augustinus, De praedestinatione sanctorum, PL 44
Augustinus, De quantitate animae, PL 32
Augustinus, De sermone Domini in monte, PL 34
Augustinus, De Trinitate, ed. W.J. Mountain, CCL 50, Turnhout 1968
Augustinus, De utilitate credendi, PL 42
Augustinus, De vera religione, PL 34, tłum. J. Ptaszyński: Św. Augustyn, O prawdziwej wierze, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999
Augustinus, De vita beata, PL 32, tłum. A. Świderkówna: Św. Augustyn, O życiu szczęśliwym, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999
Augustinus, Epistulae, ed. A. Goldbacher, CSEL 34/2, Pragae – Vindobonae – Lipsiae 1898
Augustinus, Sermo, PL 38
Augustinus, Tractatus in Joannem, ed. D.R. Willems, CCL 36, Turnhout 1954
Benedictus XVI, Catechesis de S. Augustini
Benedictus XVI, Insegnamenti di Benedetto
Clemens Alexandrinus, Stromata, ed. P. Voulet – A. de Boulluec, SCh 278, Paris 1981
Gilson E., Wprowadzenie do nauki świętego Augustyna, tłum. Z. Jakimiak, Warszawa 1955
Hermias, Irrisio philosophorum, BAC 116
Joannes Paulus II, Epistula Apostolica „Au¬gustinum Hipponensem”
Justinus, Apologia, BAC 116
Kowalczyk S., Człowiek i Bóg w nauce św. Augustyna, Warszawa 1987
Tatianus, Adversus Graecos, w: Biblioteca de Autores Cristianos, t. 116: Padres Apologetas Griegos (s. II), ed. D. Ruiz Bueno, Madrid 1979
Tertullianus, De anima, CCL 2
Tertullianus, De baptismo, ed. J. Borleffs, CCL 1, 1955
Tertullianus, De carne Christi, ed. A. Koymann, CCL 2, Turnhout 1955
Tertullianus, De praescriptione haereticorum, ed. R.R. Refoulé, CCL 1
Trapé A., Św. Augustyn. Człowiek, duszpasterz, mistyk, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1987
Wolfson H.A., La filosofia dei Padri della Chiesa, Brescia 1978
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Kaczmarek, T. (2018). Racjonalny charakter wiary według św. Augustyna. Vox Patrum, 61, 427-440. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3635

Tomasz Kaczmarek 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora