„Credo in carnis resurrectionem” w komentarzach do symbolu św. Piotra ChryzologaAbstrakt

An analysis of sermons 56-62bis showed that Peter Chrysologus’ doctrine of the universal resurrection of the dead is not original and exhaustive. He presented to the catechumens the two most important arguments, explaining the truth of the faith: God’s omnipotence and resurrection of Christ. Bishop of Ravenna, com­menting on the phrase “credo in carnis resurrectionem” also used the analogies re­ferring to the cyclicality of the phenomena of nature (day and night, the seasons). Despite the developed reflection on this topic in the writings of early Christian writers of the fourth and fifth centuries, Peter Chrysologus did not use the argu­ments defending the truth about the resurrection of the dead resulting from: the purpose of life, the human structure and justice. His sermons also lack other top­ics: the relationship of the universality of the resurrection to the universality of re­demption (Hilary of Poitiers), reflection on the properties of the resurrected body – his spirituality (Cyril of Jerusalem, Ambrose) and comparison of its properties to the body of an angel (Hilary of Poitiers, Jerome, Augustine). There is also no biblical argument that has been used, for example in the writings of St. Irenaeus of Lyons, or in the commentary of Venantius Fortunatus to the Symbol. Despite these shortcomings, Peter Chrysologus’ comment to an article about the general resurrection of the dead, deserves to be acknowledged – it is a testimony of faith of the Church in the 5th century Ravenna and the expression of his pastoral care of the faith of the community.


Słowa kluczowe

Piotr Chryzolog; Symbol; zmartwychwstanie umarłych

Alfeche M., The Bases of the hope of Resurrection of the body according to Augustine, „Augustiniana” 36 (1986) 240-296
Ambrosius Mediolanensis, Explanatio symboli ad initiandos, PL 17
Ambroży z Mediolanu, De excessu fratris sui Satyri, PL 16
Cyrillus Alexandrinus, De adoratione in spiritu et veritate, PG 68
Cyrillus Hierosolymitanus, Catecheses ad illuminandos, PG 33
Clemens Romanus, Epistola ad Corinthios, ed. A. Jaubert, SCh 167, Paris 1971
Cyryl z Aleksandrii, Commenta¬rius in Lucam, PG 72
Cyryl z Aleksandrii, De adoratione in spiritu et veritate, PG 68
Cyryl z Jerozolimy, Ca¬techeses ad illuminandos, PG 33
Gładyszewski L., Rufina katecheza Symbolu, SG 6 (1981) 9-64
Hahn A. – Hahn G., Bibliothek der Symbole und Glaubenregelns der Alten Kirche, Hil-desheim 1962
Hieronim, Epistula, PL 22
Hilaris Pictaviensis, Tractatus super Ps., PL 9
Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses, PG 7
Jan Chryzostom, De resurrectione mortuorum, PG 50
Jan Chryzostom, In Epistulam I ad Corinthios hom., PG 61
Joannes Chrysostomus, De resurrectione mortuorum, PG 50
Kochaniewicz B., Teologia między Wschodem a Zachodem. Wybrane kwestie doktry¬nalne w kazaniach św. Piotra Chryzologa, Poznań 2012
Maximus Taurinensis, Homilia, PL 57
Michel A., Resurrection des morts, DThC XIII
Petrus Chrysologus, Sermo, ed. G. Banterle et al., w: Sancti Petri Chrysologi Col¬lectio Sermonum (= SPC), vol. 1, Milano – Roma 1996, tłum. L. Gładyszewski: Piotr Chryzo¬log, Kazanie VII o Symbolu, w: Augusty, Piotr Chryzolog, Wenancjusz Fortunatus, Symbol Apostol¬ski w nauczaniu Ojców, ŹMT 53, Kraków 2010
Pseudo-Justyn, De resurrectione, ed. A. D’Anna, w: Pseudo Giustino Sulla resurrezione. Discorso cristiano del II secolo, Brescia 2001
Rufinus, Commentarius in Symbolum apostolorum 3-46, ed. M. Simonetti, CCL 20, Tur¬nhout 1961
Sabugal S., Credo. La fede della Chiesa, Città del Vaticano 2009
Simonelli C., La resurrezione nel „De Trinitate” di Agostino (1Cor 15, 37-57), SEA 73, Roma 2001
Szram M., Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku, Lublin 2010
Theophilus Antiochenus, Ad Autolycum, ed. G. Bardy, SCh 20, Paris 1948
Venantius Fortunatus, Expositio fidei catholicae, PL 88, tłum. W. Gładyszewski: Wenanc¬jusz Fortunatus, Objaśnienie Symbolu, ŹMT 53
Zeno Veronensis, Sermo
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Kochaniewicz, B. (2018). „Credo in carnis resurrectionem” w komentarzach do symbolu św. Piotra Chryzologa. Vox Patrum, 61, 457-466. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3637

Bogusław Kochaniewicz 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora