Menas and Aphrodite. “Devotional souvenirs” from Abu Mina sanctuary

Zsolt Kiss

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie , Poland

Abstract

The article considers the ampullae and figurines produced in the Late Anti­quity in the sanctuary of St. Menas in Abu Mina. Their forms and iconography are analised in the context of the earlier traditions of greco-roman art in Egypt, in which they are clearly rooted. Both the ampullae and the figurines can be consi­dered as the manifestation of continuity of long established iconographical types in a new, Christian context.

Keywords:

Abu Mina, ampullae of St. Menas, egyptian terracota figurines

Aubert M.F., Égypte romaine, l’autre Égypte, Marseille 1997.

Bayer-Niemeier E., Bildwerke der Sammlung Kaufmann, Band I: Griechisch-Römische Terrakotten, Melsungen 1988.

Bayer-Niemeier E., Griechisch-römische und koptische Frauenstatuetten im Liebieghaus zu Frankfurt. Ein Beitrag zu paganen Traditionen in der frühchristlichen Kunst Ägyptens, w: Studien zur frühchristlichen Kunst III, hrsg. Koch Guntram, Wiesbaden 1986, 1-27.

Bernhard M.L., Greckie malarstwo wazowe, Warszawa – Kraków 1966.

Breccia E., Terrecotte figurate greche e greco-egizie del Museo di Alessandria, II, Bergamo 1934.

Cabała B., Ampułki św. Menasa w zbiorach polskich, „Archeologia” 20 (1969) 107-118.

Davis S., Pilgrimage and the Cult of Saint Thecla in Late Antique Egypt, w: Pilgrimage and Holy Space in Late Antique Egypt, ed. D. Frankfurter, Leiden 1998, 303-339.

Dunand F., Catalogue des terres cuites gréco-romaines d’Égypte, Musée du Louvre, Paris 1990.

Egloff M., Kellia: la poterie copte, Genève 1977.

Engemann J., Das Kreuz auf spätantiken Kopfbedeckungen (Cuculla – Diadem – Maphorion), w: Theologia cruces – signum crucis. Festschrift für Erich Dinkler zum 70. Geburtstag, hrsg. C. Andresen – E. Dinkler – G. Klein, Tübingen 1979, 137-153.

Falck von M., Ägypten. Schätze aus dem Wüstensand. Kunst und Kultur der Christen am Nil, Wiesbaden 1996.

Fischer J., Griechisch-römische Terrakotten aus Ägypten, Tübingen 1994.

Fjeldhagen M., Graeco-Roman Terracottas from Egypt: Catalogue, Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen 1992.

Grimm G., Die Zeugnisse ägyptischer Religionund Kunstelemente im römischen Deutschland, Leiden 1969.

Hayes W., Late Roman Pottery. A Catalogue of Roman Fine Wares, London 1972.

Jentel M.O., Aphrodite (in peripheria orientali), w: Lexicon Icono- graphicum Mythologiae Classicae, II/1, Zurich 1984, 154-166.

Kaminski-Menssen G., Bildwerke der Sammlung Kaufmann, Bd. III: Bildwerke aus Ton, Bein und Metall, Kassel 1996.

Kaminski-Menssen G., Zur Ikonographie und Ikonologie des Einhorns in Frühchristlicher Zeit, „Städel-Jahrbuch” 15 (1995) 19-34.

Kaufmann C.M., Altchristliche Frauenvotivstatuetten der Menasstadt und ihre paganen Vorbilder, „Byzantinisch-neugriechischen Jahrbücher” 2 (1922) 303-310.

Kaufmann C.M., Die heilige Stadt der Wüste, München 1924.

Kaufmann C.M., Die Menastadt und das Nationalheiligtum der altchristlichen Ägypter in der westalexandrinischen Wüste, Leipzig 1910.

Kaufmann C.M., Zur Ikonographie der Menas-Ampullen mit besonderer Berücksichtigung der Funde in der Menasstadt nebst einem einführenden Kapitel über die neuentdeckten nubischen und aethiopischen Menastexte, Cairo 1910.

Kiss Z., Ampoules coptes, w: The Coptic Encyclopedia, ed. A.S. Atiya, New York 1991, 116-117.

Kiss Z., Les ampoules de Saint Ménas découvertes à Kôm el-Dikka (1961-1981), Aleksandria V, Warsaw 1989.

Kühn W. – Vollbach F., Frühchristliche Kunst aus Rom, Essen 1962.

Labib P., Fouilles du Musée Copte à Saint-Ménas (première campagne), „Bulletin de l’Institut d’Egypte” 34 (1951-1952) 133-138.

Martens M., Figurines en Terre-Cuite Coptes. Découvertes á Kôm El-Dikka (Alexandrie), „Bulletin de la Société Archéologique d’Alexandrie” 43 (1975) 53-77.

Metzger C., Les ampoules à eulogies du Musée du Louvre, Paris 1981.

Philipp H., Terrakotten aus Ägypten, Berlin 1972.

Porta P., Le ampolle inedite di S. Mena conservate al Museo Civico Archeologico di Bologna, „Carrobbio” 6 (1980) 301-310.

Porta P., Una piccola collezione inedita di ampolle di S. Mena conservata a Milano nel Museo di Castello Sforzesco, „Notizie del Chiostro del Monastero Maggiore” 15-18 (1975) 41-52.

Seif El-Din M., Die reliefierten hellenistisch-römischen Pilgerflaschen, Caire 2006.

Skupińska-Løvset I., The Ustinow Collection. Terracottas, Oslo 1978.

Weber W., Königliche Museen zu Berlin: Die ägyptisch-griechischen Terrakotten, Berlin 1914.

Witt J., Werke der Alltagskultur, Teil 1: Menasampullen, Wiesbaden 2000.


Published
2015-12-15


Kiss, Z. (2015). Menas and Aphrodite. “Devotional souvenirs” from Abu Mina sanctuary. Vox Patrum, 64, 231–248. https://doi.org/10.31743/vp.3714

Zsolt Kiss 
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.