The charity works of the Church in Gaul from the 4th to the 5th centuries in the light of the synod’s legislations

Tomasz Skibiński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland


Abstract

One of the activities that was undertaken by the Church from its beginning is charity works. This article focuses on answering the question: how and to what extent this problem of charity is present in the Synod’s legislations of the Gaul Church from the 4th to the 7th century. Through the analysis of the Synod’s texts will be shown the Church’s concern in appriopriate stevardship of the ecclesiasti­cal estates, the main groups of persons who need help and the primary rules of doing charity works.

Keywords:

Gaul, synods, charity works

Concilium Agathense (506), Prologi et canones, ed. C. Munier, CCL 148, Turnholti 1963, 192-196.

Concilium Arausicanum (441), Canones, ed. C. Munier, CCL 148, Turnholti 1963, 78-90.

Concilium Arelatense (314), Canones ad Silvestrum, ŹMT 37 [wyd. grecko-łacińsko-polskie, układ i opracowanie A. Baron – H. Pietras], tłum. A. Baron – A. Caba, SCL 1, Kraków 2006, 71-74.

Concilium Arelatense (554), Prologus et canones, ed. C. De Clercq, CCL 148A, Turnholti 1963, Turnholti 1963, 171-173.

Concilium Arelatense Secundum (442-506), Canones, ed. C. Munier, CCL 148, Turnholti 1963, 114-125.

Concilium Aurelianense (511), Canones, ed. C. De Clercq, CCL 148A, Turnholti 1963, 4-19; ŹMT 73 [wyd. grecko-łacińsko-polskie, układ i opracowanie A. Baron – H. Pietras], tłum. A. Caba, SCL 8, Kraków 2014, 23-31.

Concilium Aurelianense (533), Canones, ed. C. De Clercq, CCL 148A, Turnholti 1963, 99-103.

Concilium Aurelianense (538), Canones, ed. C. De Clercq, CCL 148A, Turnholti 1963, 114-130.

Concilium Aurelianense (541), Canones, ed. C. De Clercq, CCL 148A, Turnholti 1963, 132-146.

Concilium Aurelianense (549), Canones, ed. C. De Clercq, CCL 148A, Turnholti 1963, 148-161; ŹMT 73 [wyd. grecko-łacińsko-polskie, układ i opracowanie A. Baron – H. Pietras], tłum. P. Wałach, SCL 8, Kraków 2014, 315-322.

Concilium Cabilonense (647-653), Canones, ed. C. De Clercq, CCL 148A, Turnholti 1963, 305-309.

Concilium Carthaginense (348), Canones, ŹMT 37 [wyd. grecko-łacińsko-polskie, układ i opracowanie A. Baron – H. Pietras], tłum. Z. Olejniczak, SCL 1, Kraków 2006, 193-199.

Concilium Claremontanum (535), Canones, ed. C. De Clercq, CCL 148A, Turnholti 1963, 105-111.

Concilium Clippiacense (626-627), Canones, ed. C. De Clercq, CCL 148A, Turnholti 1963, 291-297; ed. C. Munier, SCh 324, Paris 1977, 529-547.

Concilium Eliberitanum (306), Canones, ŹMT 37 [wyd. grecko-łacińsko-polskie, układ i opracowanie A. Baron – H. Pietras], tłum. A. Baron – H. Pietras, SCL 1, Kraków 2006, 49-61.

Concilium Epaonense (517), Canones, ed. C. De Clercq, CCL 148A, Turnholti 1963, 24-37.

Concilium Laodicense, Canones, ŹMT 52 [wyd. grecko-łacińsko-polskie, układ i opracowanie A. Baron – H. Pietras], tłum. S. Kalinkowski, SCL 4, Kraków 2010, 110-120.

Concilium Lugdunense (567-570), Canones, ed. C. De Clercq, CCL 148A, Turnholti 1963, 201-203.

Concilium Lugdunense (583), Canones, ed. C. De Clercq, CCL 148A, Turnholti 1963, 232-233.

Concilium Matisconense (585), Canones, ed. C. De Clercq, CCL 148A, Turnholti 1963, 238-250.

Concilium Nemausense (396), Canones, ŹMT 52 [wyd. grecko-łacińsko-polskie, układ i opracowanie A. Baron – H. Pietras], tłum. A. Caba, SCL 4, Kraków 2010, 69-71.

Concilium Nicaenum (325), Canones, ŹMT 52 [wyd. grecko-łacińsko-polskie, układ i opracowanie A. Baron – H. Pietras], Kraków 2001, 26-47.

Concilium Turonense (567), Canones, ed. C. De Clercq, CCL 148A, Turnholti 1963, 179-194.

Concilium Vasense, Canones, ed. C. Munier, CCL 148, 96-104.

Idacius Aquae Flaviae, Chronicon, ed. A. Tranoy, SCh 218, Paris 1974.

Plinius, Historia naturalis, ed. H. Rackham, t. 1-10, Cambridge 1947-1962, tłum. polskie I. i T. Zawadzcy: Pliniusz, Historia naturalna, Wrocław – Kraków 1961.

Salvianus Massiliensis, De gubernatione Dei, PL 53, 25-158, tłum. T. Kołosowski: Salwian z Marsylii, O rządach Boga, w: tenże, Dzieła wszystkie, red. T. Kołosowski – K. Kochańczyk-Bonińska – M. Przyszychowska – P. Jakubowska, PSP 66, Warszawa 2010, 95-255.

Statuta Ecclesiae Antiqua, ed. C. Munier, CCL 148, Turnholti 1963, 164-188.

Andreau J. – Descat R., Gli schiavi nel mondo greco e romano, Bologna 2006.

BériacF., La paura della lebbra, w: Per una storia delle malattie, red. J. Le Goff – J-Ch. Sournia, Bari 1986, 173-186.

Burczak K., Niewolnicy a prawo azylu w ustawodawstwie synodów merowińskiej Galii, w: Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, red. A. Dębiński – M. Wójcik, Lublin 2004, 25-48.

Burczak K., Prawo azylu w ustawodawstwie synodów galijskich V-VII wieku, Lublin 2005.

Giacchero M., L’atteggiamento dei concili in materia d’usura dal IV al IX secolo, w: Accademia Romanistica Costantiniana, 4. Atti del IV Convegno internazionale in onore di M. De Dominicis (Perugia, 1 - 4 ottobre 1979), Perugia 1981, 305-365.

Heather P., Imperia i Barbarzyńcy. Migracje i narodziny Europy, tłum. J. Szczepański, Poznań 2010.

Innocenti E., Storia del potere temporale dei papi, Napoli 2001.

Kasprzak D., Kwestia bogactwa i ubóstwa w Kościele imperialnym na Zachodzie w IV i V wieku. Próba syntezy zagadnienia, VoxP 31 (2011) t. 56, 495-515.

Matwiejczuk P., Trąd – wielkie oczy strachu, „Mówią Wieki” 18 (2009) 2, 14-19.

Michałowski R., Galia merowińska, w: Narodziny średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa 1999, 151-181.

Modzelewski K., Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004.

Moore M.E., The ancient Fathers. Christian Antiquity, patristics and Frankish Canon Law, „Millennium” 7 (2010) 293–342.

Pietri Ch., Gallia, DPAC II, 1419-1425.

Ryś G., Majątek kościelny w starożytnym prawodawstwie synodalnym, w: Studia i rozprawy ofiarowane profesorowi Tytusowi Górskiemu = Charisteria Tito Górski oblata, red. S. Stabryła – R.M. Zawadzki, Kraków 2003, 219-227.

Wood S., The Proprietary Church in the Medieval West, Oxford 2006.


Published
2015-12-15


Skibiński, T. (2015). The charity works of the Church in Gaul from the 4th to the 5th centuries in the light of the synod’s legislations. Vox Patrum, 64, 379–391. https://doi.org/10.31743/vp.3721

Tomasz Skibiński 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.