Decorations of the Irish psalters

Ryszarda Maria Bulas

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland


Abstract

A particularly interesting question in medieval Irish literature, is decorating Psalters. Since the Biblical psalms were very popular among the Anglo-Saxons, they were often copied and decorated also in Ireland. Initially, the decoration was limited to ornamentation letters. Later there were elements depicting scenes from the life of David, which had its origins, according to F. Henry, in the Carolingian art. In this article, the author presents in chronological order all decorated Irish and Anglo-Saxon Psalters, which show visible influence of the Irish art (Cathach, Durham Cassiodorus, Psalter of Cantorbury, Cotton Psalter, Southampton Psalter, Ricemarcus’ Psalter, Liber hymnorum, Psalter of the St. Caimin).

Keywords:

Psalter, Ireland, illumination

Bailey R.N., The Durham Casssiodorus, Jarrow 1978
Bieler L., The Irish Book of Hymns: a paleographical study, „Scriptorium” 2 (1948) 177-194
Boyle S.O., Ogam. The Poets’ secret, Dublin 1980
Brannon P.V., Medieval Ireland: Music in Cathedral, Church and Cloister, „Early Music” 2 (2000) 193-215
Brubaker L., Vision and Meaning in Ninth-century Byzantium. Image Exegesis in the Homelies of Gregory of Nazianzus, Cambridge – New York 1999
Buckley A., Music and Musicians in Medieval Irish Society, „Early Music” 2 (2000) 165-190
Bulas R., Najstarsze sceny Ukrzyżowa¬nia na iryjskich stelach, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. 1: Domus, Ecclesia, Aedes – powstanie świątyni chrześcijańskiej, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Lublin 1998, 103-115
Campbell J.J., To Hell and Back: Latin Tradition and Literary Use of the „Descendus ad inferos” in Old English, „Viator” 13 (1982) 107-158
Celtic Psalter, ed. C.P. Finlayson, Edinburgh 1962
Davril A., La psalmodie chez les Pères du desert, CCist 49 (1987) 132-139
Dysinger L., Psalmody and Prayer in the Writings of Evagri¬us Ponticus, Oxford 2005
Edwards N., 11th-century Welsh Illuminat¬ed manuscripts: the nature of the Irish connection, w: From the Isles of the North. Early Medieval Art in Ireland and Britain, ed. C. Bourke, Belfast 1995
Espositio M., On the so-called Psalter of the St Caimin, „The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland” 32C (1913) 78-88
Fadda A.M.L., De de¬scensu Christi ad inferos: una inedita omelia anglosassone, „Studi Medievali” 13 (1972) 989-1011
Gougaud L., The Earliest Irish Representations of the Crucifixion, „The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland” 60 (1920) 128-139
Harbison P. – Potterton H. – Sheehy J., Irish Art and Architecture from Prehistory to the Present, London 1978
Henry F., An Irish manuscripts in the British Museum, w: F. Henry – G. Marsh-Mi¬cheli, Studies in Early Christian and Medieval Irish Art, London 1984, 114-142
Henry F., Remarks on the Decoration of Three Irish Psalters, w: F. Henry – G. Marsh-Mi¬cheli, Studies in Early Christian and Medieval Irish Art, London 1984, 142-180
Herity M. – Breen A., The Cathach of Colum Cille: An introduction, Dublin 2002
Hughes K., Church and Society in Ireland A.D. 400-1200, ed. D. Dumville, London 1987
Kenney J.F., The Sources for the Early History of Ireland. An Introduction and Guide, I, New York 1929
Laing L., Late Celtic Art in Britain and Ireland, Pembrokeshire 1987
Lawlor H.J., The Cathach of St. Columba, „Proceedings of the Royal Irish Academy” 33 (1916-1917) 243-443
Longosz S., Hymny św. Hilarego i Kolumby, w: Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycz¬nej, oprac. I. Salomonowicz-Górska – J. Naumowicz – S. Strękowski, SACh 15, Warszawa 2001
Mac Niocaill G., The Irish-language Manuscripts, w: Treasures of the Library. Trinity College Dublin, ed. P. Fox, Dublin 1986
McNamara M., Psalter Text and Psalter Study in the Early Irish Church (A.D. 600-1200), „The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland” 73C (1973) 201-298
McNamara M., The Psalms in the Early Irish Church, Sheffield 2000
McNamara M., The Psalms in the Irish Church. The most recent Research on Text, Com-mentary, and Decoration – with Emphasis on the so-called Psalter of Charlemagne, w: tenże, The Psalms in the Early Irish Church, Sheffield 2000, 143-164
O’Neill P.P., Some Remarks on the Edition of the Southampton Psalter Irish Glosses in Thesaurus Paleohibernicus, with Further Addenda and Corrigenda, „Ériu” 44 (1993) 99-103
Nordenfalk C., Manuscrits irlandais et anglo-saxons. L’enluminure dans les Iles Britan¬niques de 600 à 800, Paris 1977
O’Sullivan A., The Colophon of the Cotton Psalter (Vitellius F. XI), „The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland” 46 (1966)
O’Sullivan W., Manuscripts and Paleography, w: A New History of Ireland: Prehistoric and Early Ireland, ed. Th. W. Moody – D. Ó Cróinín – F.X. Martin – F.J. Byrne, Oxford 2005
Openshaw K.M., The Battle between Christ and Satan in the Tiberius Psalter, „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 52 (1989) 14-33
Openshaw K.M., The Symbolic Illustration of the Psalter: an InsularTtradition, „Arte Medievale” N.S. 6 (1992) nr 1, 41-60
Openshaw K.M., Weapons in the Daily Battle: Images of the Conquest of Evil in the Early Medieval Psalter, „The Art Bulletin” 75 (1993)
Openshaw K.M. – Tselos D., English Manuscript Illustration and the Utrecht Psalter, „The Art Bulletin” 41 (1959) 137-149
Parpulov G.R., Psalters and Personal Piety in Byzantium, w: P. Magdalino – R. Nelson, The Old Testament in Byzantium, Washington 2006, 77-105
Rees A., Celtic Heritage. Ancient Tradition in Ireland and Wales, London 1961
Rimmer J., Irish Harp. Cláirseach na hÉireann, Dublin 1977
Roe H., The David Cycle in Early Irish Art, „The Journal of the Royal Society of An¬tiquaries of Ireland” 79 (1949) 39-59
Strzelczyk J., Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, Warszawa 1987
Thibaud R.J., Dictionnaire de mythologie et de symbolique Celtes, Paris 1995

Published
2013-12-16


Bulas, R. M. (2013). Decorations of the Irish psalters. Vox Patrum, 60, 93–109. https://doi.org/10.31743/vp.3980

Ryszarda Maria Bulas 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.